Drobne roszczenia

Polska

Autor treści:
Polska

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Polska

Europejskie procedury transgraniczne – Drobne roszczenia


*pole musi zostać wypełnione

Art. 25 ust. 1 lit. а) Sądy właściwe

Sądy rejonowe lub sądy okręgowe

(Zasadą jest właściwość (w I instancji) sądu rejonowego, jednak sąd okręgowy będzie właściwy (w I instancji) w tych sprawach, które ze względu na rodzaj sprawy należą do właściwości rzeczowej sądów okręgowych niezależnie od wartości przedmiotu sporu. Dotyczy to np. roszczeń majątkowych o ochronę praw autorskich.)

Art. 25 ust. 1 lit. b) Środki komunikowania się

Postać papierowa pisma procesowego

Art. 25 ust. 1 lit. c) Organy lub organizacje właściwe do zapewnienia praktycznej pomocy

Biura obsługi interesantów w sądach rejonowych i w sądach okręgowych.

Art. 25 ust. 1 lit. d) Środki elektronicznego doręczania i elektronicznego komunikowania się oraz metody wyrażenia wcześniejszej zgody na stosowanie takich środków

Doręczenia elektroniczne są obowiązkowe, jeżeli strony dokonały wyboru wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem tego systemu. Doręczenia elektroniczne nie są dokonywane na adres poczty elektronicznej na komercyjnych serwisach, lecz na skrzynkę pocztową specjalnie utworzoną na potrzeby postępowania sądowego Przepis art. 131 1 kodeksu postępowania cywilnego określa sposób doręczenia elektronicznego, które dokonywane jest za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Sąd dokonuje doręczeń za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, jeżeli adresat wniósł pismo za pośrednictwem systemu albo dokonał wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu. Adresat, który dokonał wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, może zrezygnować z doręczenia elektronicznego (§ 21).

Ustawodawca nie sprecyzował formy dokonania wyboru, zatem może być to zarówno forma pisemna, jak i ustna – do protokołu rozprawy.

Ponadto od 30.12.2023 roku będzie istniała możliwość doręczeń elektronicznych na adres poczty elektronicznej (art. 131 2 kpc). W razie zaistnienia warunków technicznych i organizacyjnych w sądzie cywilnym – doręczenie następuje na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych albo na "kwalifikowany" adres do doręczeń elektronicznych, za pomocą którego wniesiono pismo. Takie rozwiązanie jest dozwolone, jeśli adres do doręczeń elektronicznych strony albo uczestnika postępowania nie został wpisany do bazy adresów elektronicznych.

Natomiast doręczenia z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego wobec osoby fizycznej można dokonać tylko wtedy, gdy adresat wniósł pismo z adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych albo z adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego, albo wskazał ten adres jako adres dla doręczeń. Nie dotyczy to doręczeń dokonywanych osobom fizycznym będącym przedsiębiorcami, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Art. 25 ust. 1 lit. e) Osoby lub przedstawiciele zawodów, którzy mają prawny obowiązek akceptowania doręczenia dokumentów lub innej komunikacji pisemnej drogą elektroniczną

Art. 132 § 13 kodeksu postępowania cywilnego przewiduje elektroniczną postać doręczeń bezpośrednich między zawodowymi pełnomocnikami. Zawodowi pełnomocnicy procesowi doręczają pisma procesowe wraz z załącznikami sobie nawzajem bezpośrednio wyłącznie w postaci elektronicznej, jeżeli złożą sądowi zgodne oświadczenia odpowiedniej treści i podadzą do wiadomości sądu używane dane adresowe. W celu uniknięcia jakichkolwiek manipulacji mających wpływ na skuteczność doręczeń i szybkość postępowania wprowadza się zasadę, że oświadczenia nie podlegają odwołaniu, a zastrzeżenia warunku lub terminu uważa się za nieistniejące. W uzasadnionych przypadkach sąd może zarządzić odstąpienie od takiego sposobu doręczania (w szczególności na wniosek stron). Rozwiązanie to nie dotyczy pism wnoszonych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, podlegających doręczeniu adwokatowi, radcy prawnemu, rzecznikowi patentowemu lub Prokuratorii Generalnej RP, którzy dokonali wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i nie zrezygnowali z doręczenia elektronicznego.

Art. 25 ust. 1 lit. f) Opłaty sądowe i metody płatności

- od pozwu w sprawie rozpoznawanej w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń pobierana jest opłata stała w kwocie 100 zł.  Opłata w takiej samej wysokości pobierana jest również od apelacji ;

- opłaty sądowe w sprawach cywilnych uiszcza się w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący właściwego sądu (informację o takim rachunku można uzyskać bezpośrednio w sądzie lub na jego stronie internetowej ewentualnie na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości), bezpośrednio w kasie sądu lub w formie znaków opłaty sądowej, które można nabyć w kasie sądu.

Art. 25 ust. 1 lit. g) Postępowanie w sprawie środków odwoławczych i sądy właściwe do rozpatrywania takich środków

W razie zajścia przesłanek określonych w art. 7 ust. 2 Rozporządzenia właściwy sąd wydaje wyrok, od którego przysługuje stronie apelacja do sądu drugiej instancji (tj. od wyroku sądu rejonowego do sądu okręgowego, a od wyroku sądu okręgowego do sądu apelacyjnego). Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem, a jeżeli przedłużono termin do sporządzenia uzasadnienia wyroku, w terminie trzytygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem (Art. 316 § 1 kpc, art. 367 § 1 i 2 kpc w zw. z art. 369 kpc, art. 50526 kpc).

W razie zaistnienia przesłanek określonych w art. 7 ust. 3 Rozporządzenia sąd wydaje wyrok zaoczny. Pozwanemu przysługuje sprzeciw od wyroku zaocznego, który wnosi się do sądu, który wydał wyrok zaoczny. Powodowi, w razie niekorzystnego rozstrzygnięcia, przysługuje apelacja na zasadach ogólnych. (Art. 339 § 1 kpc, art. 342 kpc, art. 344 § 1 kpc)

Art. 25 ust. 1 lit. h) Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia oraz sądy właściwe do ponownego zbadania orzeczenia

Postępowanie w sprawie wniosku o uchylenie wyroku reguluje art. 50527a kpc. Sądem właściwym do rozpoznania takiego wniosku jest sąd, który wydał wyrok.

Art. 25 ust. 1 lit. i) Akceptowane języki

Język polski

Art. 25 ust. 1 lit. j) Organy właściwe w zakresie wykonania

Organami właściwymi w sprawach egzekucji orzeczeń wydawanych w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń są komornicy sądowi. Na czynności podejmowane przez komorników służy skarga do właściwego sądu rejonowego. podstawa prawna: art. 767 § 1 kpc.

Organem właściwym, do którego składa się wniosek o odmowę wykonania, jest sąd okręgowy miejsca zamieszkania albo siedziby dłużnika, a w braku takiego sądu - sąd okręgowy, w którego okręgu ma być lub jest prowadzona egzekucja.

Organem właściwym do stosowania środków przewidzianych w art. 23 rozporządzenia jest właściwy sąd rejonowy podstawa prawna: art. 115320 § 1 i 2 kpc (w przypadku egzekucji toczącej się w Polsce na podstawie orzeczenia wydanego w ramach europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń w innym państwie członkowskim UE) lub art. 8202 kpc (w przypadku egzekucji toczącej się w Polsce na podstawie tytułu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności orzeczenia polskiego sądu wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń).

Ostatnia aktualizacja: 09/02/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.