Drobne roszczenia

Rumunia

Autor treści:
Rumunia

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Rumunia

Europejskie procedury transgraniczne – Drobne roszczenia


*pole musi zostać wypełnione

Art. 25 ust. 1 lit. а) Sądy właściwe

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej rumuński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
 • Sądami właściwymi do rozpoznawania spraw w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń są sądy rejonowe (judecătorii), na podstawie art. 94 ust.1 lit. k) kodeksu postępowania cywilnego (ustawa nr 134/2010, opublikowana ponownie [1], z późniejszymi zmianami, dalej zwana KPC).

[1] Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Rumunii z dnia 10 kwietnia 2015 r., część I, nr 247.

Art. 25 ust. 1 lit. b) Środki komunikowania się

 • W postępowaniu zwyczajnym, o którym mowa w art. 148 ust. 2 KPC, wniosek wniesiony do sądu osobiście albo przez pełnomocnika może być sporządzony w formacie elektronicznym, jeżeli spełnia warunki określone przez przepisy prawa (rozporządzenie ma również zastosowanie, w stosownych przypadkach, gdy KPC wymaga, by pisma procesowe, uzasadnienia lub wnioski stron bądź każdy inny dokument procesowy były wnoszone do sądu na piśmie – art. 148 ust. 3 KPC).
 • W postępowaniu zwyczajnym, o którym mowa w art. 199 ust. 1 KPC, pozew (cerere de chemare în judecată) wniesiony osobiście bądź przez pełnomocnika, za pośrednictwem kuriera, pocztą, faksem bądź w formie skanu lub też wysłany drogą mailową lub w postaci dokumentu elektronicznego zostaje zarejestrowany i opatrzony datą wpływu.
 • N.B.: W postępowaniu szczególnym dotyczącym drobnych roszczeń (mającym zastosowanie w sporach krajowych) powód wszczyna postępowanie, wypełniając formularz pozwu i wnosząc go bądź wysyłając do właściwego sądu drogą pocztową bądź z wykorzystaniem każdego innego środka umożliwiającego otrzymanie potwierdzenia odbioru (art. 1029 ust. 1 KPC).

Art. 25 ust. 1 lit. c) Organy lub organizacje właściwe do zapewnienia praktycznej pomocy

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej rumuński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
 • Planowana jest nowelizacja przepisów mająca na celu umożliwienie rozpatrywania wniosków o praktyczną pomoc w wypełnianiu formularzy. Niniejsze informacje zostaną zaktualizowane z chwilą wprowadzenia niezbędnych nowelizacji.

Art. 25 ust. 1 lit. d) Środki elektronicznego doręczania i elektronicznego komunikowania się oraz metody wyrażenia wcześniejszej zgody na stosowanie takich środków

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej rumuński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
 • Art. 154 ust. 6 KPC

6) Pozwy lub inne dokumenty związane z postępowaniem mogą być doręczane przez urzędnika sądu lub przesyłane faksem, pocztą elektroniczną lub za pomocą innych środków umożliwiających transmisję treści dokumentu oraz uzyskanie potwierdzenia jego otrzymania, w sytuacji gdy strona, której postępowanie dotyczy, podała sądowi w tym celu swoje dane kontaktowe. Na potrzeby potwierdzenia odbioru sąd, wysyłając pismo procesowe, załącza do niego formularz zawierający następujące informacje: oznaczenie sądu, datę, imię i nazwisko urzędnika prowadzącego sprawę oraz wskazanie wysyłanych dokumentów; adresat wypełnia formularz, podając datę otrzymania przesyłki, imię i nazwisko (wyraźną czcionką) oraz umieszczając na nim podpis osoby odpowiedzialnej za odbiór korespondencji. Formularz odsyła się do sądu faksem, pocztą elektroniczną lub z wykorzystaniem innych środków.

 • Art. 205 ust. 2 lit. a) KPC

W odpowiedzi należy zawrzeć: imię i nazwisko, osobisty numer identyfikacyjny, miejsce stałego zamieszkania lub pobytu pozwanego lub, w przypadku osób prawnych, nazwę i siedzibę osoby prawnej oraz, w odpowiednich przypadkach, jej numer rejestrowy lub numer identyfikacji podatkowej, numer wpisu do rejestru działalności gospodarczej lub rejestru osób prawnych, a także rachunek bankowy, o ile powód nie wskazał go uprzednio w pozwie. Przepisy art. 148 ust. 1 pkt. II stosuje się odpowiednio. Jeżeli pozwany zamieszkuje za granicą, w odpowiedzi należy także podać adres w Rumunii, na który będzie przesyłana wszelka korespondencja w sprawie.

 • Art. 194 lit. a) KPC

W pozwie należy zawrzeć:

a) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania lub pobytu stron lub, w przypadku osób prawnych, adres ich siedziby. Należy także podać osobisty numer identyfikacyjny, lub, w odpowiednich przypadkach, numer rejestrowy lub numer identyfikacji podatkowej, numer wpisu do rejestru działalności gospodarczej lub rejestru osób prawnych, a także rachunek bankowy powoda i pozwanego, jeżeli strony posiadają takie dane identyfikacyjne na podstawie przepisów prawa, w zakresie, jakim są one powodowi znane. Zastosowanie mają przepisy art. 148 ust. 1 pkt. II. Jeżeli powód zamieszkuje za granicą, w odpowiedzi należy także wskazać adres w Rumunii, na który będzie przesyłana wszelka korespondencja w sprawie.

 • Art. 148 ust. 1–3 KPC

1) Wniosek skierowany do sądu należy sporządzać na piśmie i zawrzeć w nim oznaczenie sądu, do którego wniosek jest skierowany, imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania lub pobytu stron lub, w odpowiednich przypadkach, nazwę i miejsce prowadzenia działalności, a także, w odpowiednich przypadkach, imiona i nazwiska oraz miejsca zamieszkania lub pobytu ich pełnomocników, przedmiot sporu oraz, w odpowiednich przypadkach, jego wartość, uzasadnienie roszczenia oraz podpis. Wniosek musi, w stosownych przypadkach, zawierać także adres e-mail bądź dane kontaktowe podane w tym celu przez strony oraz numer telefonu, faksu lub inne dane tego rodzaju.

2) Wnioski składane osobiście lub przez pełnomocnika można sporządzać na piśmie w formacie elektronicznym, jeżeli spełnia on warunki określone w przepisach prawa.

3) Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadkach, gdy niniejszy kodeks wymaga wnoszenia na piśmie pism procesowych, uzasadnień lub wniosków stron bądź wszelkich innych dokumentów procesowych.

 • Art. 169 KPC

Po wniesieniu sprawy do sądu wnioski, odpowiedzi lub inne dokumenty można przesyłać bezpośrednio do tego sądu za pośrednictwem adwokata lub radcy prawnego, jeżeli strony korzystają z ich usług. W takim przypadku odbiorca takiego wniosku potwierdzi otrzymanie kopii złożonej w sądzie lub, w stosownym przypadku, w inny sposób zapewniający dopełnienie obowiązku procesowego.

 • Art. 199 ust. 1 KPC

1) Pozwy składane osobiście lub przez pełnomocnika drogą pocztową, kurierem, faksem lub przesłane pocztą elektroniczną jako skany lub w postaci dokumentów elektronicznych są rejestrowane i opatrywane datą wpływu.

 • Art. 149 ust. 4 KPC

4) Jeżeli pozew został zgodnie z prawem przesłany faksem lub pocztą elektroniczną, urzędnik sądu automatycznie sporządza jego kopie, na koszt strony do tego zobowiązanej. W dalszym ciągu zastosowanie mają przepisy art. 154 ust. 6.

 • W postępowaniu szczególnym dotyczącym drobnych roszczeń (mającym zastosowanie w sporach krajowych) powód wszczyna postępowanie w drodze wypełnienia formularza pozwu i wniesienia bądź wysłania go do właściwego sądu drogą pocztową bądź z wykorzystaniem każdego innego odpowiedniego środka umożliwiającego otrzymanie potwierdzenia odbioru (art. 1029 ust. 1 KPC).

Art. 25 ust. 1 lit. e) Osoby lub przedstawiciele zawodów, którzy mają prawny obowiązek akceptowania doręczenia dokumentów lub innej komunikacji pisemnej drogą elektroniczną

 • Jeżeli na podstawie przepisów prawa sąd przekazuje pisma procesowe drogą elektroniczną, strony są zobowiązane do przyjmowania pism skierowanych do nich w ten sposób. Zasada ta ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy strony (lub ich pełnomocnicy, w tym przedstawiciele zawodów prawniczych) podały swoje adresy e-mail (zobacz także odpowiedź w lit. d)).
 • Jeżeli na podstawie przepisów prawa strona przekazuje pisma procesowe drogą elektroniczną, pozostałe strony są zobowiązane do przyjmowania pism skierowanych do nich w ten sposób.

Art. 25 ust. 1 lit. f) Opłaty sądowe i metody płatności

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej rumuński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
 • Art. 10 ust. 1 lit. b), ust. 2 i ust. 3 nadzwyczajnego dekretu rządowego nr 80/2013 w sprawie sądowych opłat skarbowych

1) W odniesieniu do postępowania egzekucyjnego, wskazane poniżej wnioski podlegają następującym opłatom:

(…)

b) wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego, w tym tymczasowej wykonalności - 50 RON.

2) Jeżeli postępowanie egzekucyjne zostało zaskarżone, opłatę oblicza się na podstawie wartości przedmiotów, których dotyczy spór, lub kwoty długu, którego dotyczy postępowanie, jeżeli jest ono niższe niż wartość przedmiotów, których dotyczy spór. Opłata ta nie może przekraczać kwoty 1000 RON, niezależnie od wartości przedmiotu sporu. Jeżeli wartości przedmiotu sporu nie da się wyrazić w wartościach pieniężnych, opłata za sprzeciw w postępowaniu egzekucyjnym wynosi 100 RON.

3) Jeżeli sprzeciw w postępowaniu egzekucyjnym dotyczy również, na warunkach określonych w art. 712 ust. 2 kodeksu postępowania cywilnego, względów związanych z okolicznościami faktycznymi lub prawnymi, wysokość opłaty skarbowej ustala się zgodnie z brzmieniem art. 3 ust. 1.

 • Art. 33 ust. 1 nadzwyczajnego dekretu rządowego nr 80/2013 w sprawie sądowych opłat skarbowych

Sądowe opłaty skarbowe uiszcza się z góry, chyba że prawo stanowi inaczej.

 • Art. 40 ust. 1 lit. i ust. 2 nadzwyczajnego dekretu rządowego nr 80/2013 w sprawie sądowych opłat skarbowych

Jeżeli osoba zobowiązana do uiszczenia opłaty skarbowej nie ma miejsca zamieszkania lub pobytu lub, odpowiednio, siedziby w Rumunii, opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek prowadzony dla lokalnego budżetu jednostki administracyjnej, w której mieści się sąd, który wszczął postępowanie, w gotówce, przelewem lub za pomocą internetowego systemu transakcyjnego; rachunek ten jest odrębnym rachunkiem utworzonym na potrzeby lokalnych przychodów budżetowych z tytułu „opłat sądowych oraz innych opłat skarbowych” dla jednostki administracyjnej samorządu terytorialnego, w którym znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu osoby fizycznej lub, odpowiednio, siedziba osoby prawnej.

 • Aby zapewnić wysoki stopień przewidywalności w tym zakresie, Rumunia zamierza znowelizować przepisy w celu zapewnienia ich zgodności w szczególności z art. 15a lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2421 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 861/2007 ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń oraz rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty. Niniejsze informacje zostaną zaktualizowane z chwilą wprowadzenia niezbędnych nowelizacji.
 • N.B.: Na stronie internetowej http://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx znajdują się podstrony odnoszące się do każdego sądu, zatytułowane „Bine de știut” (użyteczne informacje), zawierające informacje na temat rachunków, na które należy przelać opłatę skarbową.

Art. 25 ust. 1 lit. g) Postępowanie w sprawie środków odwoławczych i sądy właściwe do rozpatrywania takich środków

 • Zgodnie z art. 17 rozporządzenia środek odwoławczy można wnieść do sądu okręgowego (sądu drugiej instancji) w terminie 30 dni od dnia wydania orzeczenia (art. 466 ust. 1, art. 468 ust. 1 i art. 94 ust. 1 lit. k) w związku z art. 95 ust. 2 KPC).
 • N.B.: W postępowaniu szczególnym dotyczącym drobnych roszczeń (mającym zastosowanie w sporach krajowych) środek odwoławczy od orzeczenia sądu rejonowego można wnieść jedynie do sądu okręgowego – w terminie 30 dni od dnia wydania orzeczenia (art. 1033 ust. 1 KPC).

Art. 25 ust. 1 lit. h) Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia oraz sądy właściwe do ponownego zbadania orzeczenia

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej rumuński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
 • Zasady prowadzenia postępowania zwyczajnego:

- wniosek o uchylenie orzeczenia (contestație în anulare) można wnieść w przypadku gdy powód nie został odpowiednio wezwany i nie uczestniczył w postępowaniu; wniosek ten wnosi się do sądu, który wydał orzeczenie podlegające zaskarżeniu (art. 503 ust. 1 oraz art. 505 ust. 1 KPC);

- wniosek o ponowne zbadanie orzeczenia (revizuirea) co do istoty można wnieść w przypadku gdy strona nie mogła stawić się w sądzie ani złożyć zawiadomienia o swoim niestawiennictwie ze względu na okoliczności, na które nie miała wpływu; wniosek o ponowne zbadanie orzeczenia wnosi się do sądu, który wydał orzeczenie podlegające zaskarżeniu (art. 509 ust. 1 pkt. 9) oraz art. 510 ust. 1 KPC);

- stronie, która uchybiła terminowi, wyznacza się nowy termin, jeżeli poda ona uzasadnione przyczyny zwłoki; w tym celu strona jest zobowiązana dopełnić obowiązku procesowego w terminie 15 dni od ustania okoliczności, które uniemożliwiły jej wcześniejsze wypełnienie tego obowiązku, jednocześnie składając wniosek o przywrócenie terminu; w przypadku środków odwoławczych termin ten jest identyczny jak w przypadku postępowania odwoławczego; wniosek o przywrócenie terminu rozpatruje sąd właściwy do rozpatrzenia wniosku złożonego w terminie (art. 186 KPC).

 • Rumunia zamierza znowelizować przepisy w celu zapewnienia ich zgodności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2421 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 861/2007 ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń oraz rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty. Niniejsze informacje zostaną zaktualizowane z chwilą wprowadzenia niezbędnych nowelizacji.

Art. 25 ust. 1 lit. i) Akceptowane języki

Język rumuński.

Ostatnia aktualizacja: 19/04/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.