Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Drobne roszczenia

Szkocja

Autor treści:
Szkocja

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Wielka Brytania

Szkocja

Europejskie procedury transgraniczne – Drobne roszczenia


*pole musi zostać wypełnione

Art. 25 ust. 1 lit. а) Sądy właściwe

Sądem właściwym do orzekania w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń w Szkocji jest sąd lokalny, tj. sheriff court. We wszystkich sprawach postępowanie toczy się przed sędzią tego sądu (sheriff).

Art. 25 ust. 1 lit. b) Środki komunikowania się

Aby wszcząć europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń w Szkocji, wszystkie pisma skierowane do sądów należy przesyłać w ten sam sposób, co w przypadku krajowej procedury uproszczonej, czyli w formie przesyłki zwykłej. Strona skarżąca może również osobiście złożyć formularz pozwu w stosownym sheriff court w godzinach otwarcia. Na stronie internetowej Szkockiej Służby Sądów i Trybunałów (Scottish Courts and Tribunals Service, SCTS) można uzyskać praktyczne informacje (adres, godziny otwarcia i dane kontaktowe) o wszystkich sheriff courts w Szkocji: ScotCourts.

Art. 25 ust. 1 lit. c) Organy lub organizacje właściwe do zapewnienia praktycznej pomocy

W kancelarii sądu lokalnego (Sheriff Clerk's Office) można uzyskać pomoc, jak wypełnić formularz roszczenia (formularz A). Pomoc ta nie obejmuje jednak porady prawnej. O bezpłatne porady i wsparcie dotyczące europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń można również zwrócić się do radcy prawnego lub dowolnej z podanych organizacji:

 • Szkockie Stowarzyszenie Ośrodków Prawa
 • Biuro Porad dla Obywateli
 • Centra Ochrony Konsumentów
 • Wydziały Ochrony Konsumentów
 • Doradcy przy sądzie lokalnym w Aberdeen, Airdrie, Dundee, Edynburgu, Hamilton i Kilmarnock.

Dane kontaktowe radców prawnych na miejscu można uzyskać w Towarzystwie Prawniczym Szkocji (Law Society of Scotland).

Art. 25 ust. 1 lit. d) Środki elektronicznego doręczania i elektronicznego komunikowania się oraz metody wyrażenia wcześniejszej zgody na stosowanie takich środków

Jeżeli adres pozwanego znajduje się na terenie Zjednoczonego Królestwa, dokumenty należy nadać jako przesyłkę pierwszej klasy za potwierdzeniem odbioru (first class recorded delivery). Jeżeli adres pozwanego znajduje się poza Zjednoczonym Królestwem, dokumenty należy nadać jako przesyłkę poleconą.

Zgodnie ze szkockim prawem procesowym nie są dostępne żadne środki elektronicznego doręczania. Strony roszczenia mogą jednak komunikować się drogą elektroniczną we wszystkich kwestiach dotyczących roszczenia, pod warunkiem że rozporządzenia i regulaminy postępowania przed sądem nie wymagają, aby pisma były wysyłane i otrzymywane oficjalną drogą. Wszelkie takie pisma można wysyłać na ogólny adres e-mail danego sheriff court. Kancelaria sądu lokalnego (Sheriff Clerk's Office) nie ma jednak prawa udzielać porad prawnych.

Art. 25 ust. 1 lit. e) Osoby lub przedstawiciele zawodów, którzy mają prawny obowiązek akceptowania doręczenia dokumentów lub innej komunikacji pisemnej drogą elektroniczną

W Szkocji nie ma obowiązku akceptowania doręczeń drogą elektroniczną.

Art. 25 ust. 1 lit. f) Opłaty sądowe i metody płatności

Opłaty sądowe obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2019 r.:

 • złożenie formularza pozwu w ramach europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń w kwocie do 250 euro – 19 funtów
 • złożenie wszelkich innych formularzy w ramach europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń – 104 funty
 • zgłoszenie zamiaru wniesienia odwołania – 61 funtów

Opłaty obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2020 r.:

 • złożenie formularza pozwu w ramach europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń w kwocie do 250 euro – 19 funtów
 • złożenie wszelkich innych formularzy w ramach europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń – 106 funtów
 • zgłoszenie zamiaru wniesienia odwołania – 62 funty

Wnioskodawca może być zwolniony z opłat sądowych w wyjątkowych okolicznościach, zob. link:

Zwolnienie z opłat

Metody płatności:

 • czekiem – wystawionym na rzecz Szkockiej Służby Sądów i Trybunałów (Scottish Courts and Tribunals Service)
 • kartą debetową i kredytową – należy sprawdzić, które karty są akceptowane w danym sądzie
 • przekazem pocztowym – na rzecz Szkockiej Służby Sądów i Trybunałów
 • gotówką – w przypadku uiszczania opłaty drogą pocztową nie zaleca się płatności gotówkowych.

Art. 25 ust. 1 lit. g) Postępowanie w sprawie środków odwoławczych i sądy właściwe do rozpatrywania takich środków

Podobnie jak w przypadku krajowej prostej procedury od orzeczenia wydanego przez sędziego sądu lokalnego (sheriff) w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń można się odwołać. Środki odwoławcze rozpoznaje sąd apelacyjny (Sheriff Appeal Court). Mogą one dotyczyć wyłącznie zagadnień prawnych. Orzeczenia wydane przez Sheriff Appeal Court są prawomocne i nie podlegają ponownemu zbadaniu.

Odwołanie składa się z dwóch etapów:

Etap 1 – Zasada 16.2 uchwały z 2016 r. o procedurze uproszczonej [Act of Sederunt (Simple Procedure)] stanowi, że termin odwołania w krajowej procedurze uproszczonej wynosi 4 tygodnie od daty wysłania prawomocnego orzeczenia. Termin ten ma zastosowanie w przypadku europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń. Procedury mające zastosowanie do środków odwoławczych zostały opisane w części 16 uchwały z 2016 r. o procedurze uproszczonej.

Etap 2 – Z chwilą wysłania formularza odwołania do Sheriff Appeal Court zastosowanie mają zasady regulujące postępowanie odwoławcze w tym sądzie. Zasady te zawarte są w części 16 uchwały z 2016 r. o procedurze uproszczonej i części 2, 4, 5 i 6 uchwały z 2015 r. o regulaminie sądu apelacyjnego [Act of Sederunt (Sheriff Appeal Court Rules 2015)].

O zasadach postępowania przed sądami można przeczytać na stronie internetowej: ScotCourts

Art. 25 ust. 1 lit. h) Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia oraz sądy właściwe do ponownego zbadania orzeczenia

Zasada 5(1) uchwały z 2008 r. o regulaminie europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń w sheriff court [Act of Sederunt (Sheriff Court European Small Claims Procedure Rules) 2008, zwany dalej „regulaminem”] stanowi, że wniosek o ponowne zbadanie sprawy należy złożyć na formularzu 3 (który stanowi załącznik do regulaminu). Zgodnie z zasadą 5 sędzia sheriff court może wydać dowolne orzeczenie w przedmiocie takiego wniosku, wedle swojego uznania. W przeciwnym razie postępowanie jest prowadzone zgodnie z art. 18 rozporządzenia.

Art. 25 ust. 1 lit. i) Akceptowane języki

Językiem urzędowym akceptowanym zgodnie z art. 21 ust. 1 lit. a) jest język angielski.

Art. 25 ust. 1 lit. j) Organy właściwe w zakresie wykonania

Organami właściwymi w zakresie wykonania w Szkocji są urzędnicy sądowi (sheriff officers) i posłańcy sądowi (messengers at arms). Otrzymują oni od wierzycieli polecenie wykonania wydanych przez sheriff court orzeczeń sądowych lub nakazu sądowego przeciwko dłużnikom.

Do sądu (będącego organem właściwym) można skierować wniosek o zawieszenie (w wyjątkowych okolicznościach) lub ograniczenie wykonania orzeczenia w myśl art. 23 rozporządzenia. Wniosek do sądu w Szkocji należy złożyć przy użyciu formularza 5 zgodnie z zasadą 5 uchwały z 2008 r. o regulaminie postępowania w sprawie drobnych roszczeń w sheriff courts [Act of Sederunt (Sheriff Court European Small Claims Procedure Rules) 2008, zwany dalej „regulaminem”]. Sędzia sheriff court może wydać dowolne orzeczenie w przedmiocie takiego wniosku, wedle własnego uznania, zgodnie z zasadą 5(4) regulaminu z 2008 r.

Odpowiedzialność za złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu spoczywa na stronie wygrywającej. Sąd nie może tego zrobić w jej imieniu. Strona wygrywająca odpowiada także za pokrycie kosztów wszelkich działań związanych z wykonaniem orzeczenia, chociaż może ona starać się o ich odzyskanie od drugiej strony.

Ostatnia aktualizacja: 22/09/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.