Drobne roszczenia

Hiszpania

Autor treści:
Hiszpania

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Hiszpania

Europejskie procedury transgraniczne – Drobne roszczenia


*pole musi zostać wypełnione

Art. 25 ust. 1 lit. а) Sądy właściwe

Sąd pierwszej instancji (juzgado de primera instancia) i sąd ds. gospodarczych (juzgado de lo mercantil) określone w art. 86b ust. 2 hiszpańskiej ustawy organicznej o wymiarze sprawiedliwości (Ley Orgánica del Poder Judicial), w szczególności dla spraw dotyczących roszczeń wynikających z umów transportowych.

Art. 25 ust. 1 lit. b) Środki komunikowania się

Oprócz osobistego wnoszenia pism do właściwego sądu i ich przesyłania drogą pocztową, hiszpańskie sądy zezwalają również na wnoszenie pism za pośrednictwem elektronicznych skrzynek podawczych (sedes judiciales electrónicas) organów wymiaru sprawiedliwości.

Art. 25 ust. 1 lit. c) Organy lub organizacje właściwe do zapewnienia praktycznej pomocy

Strony mogą otrzymać praktyczne wsparcie przy wypełnianiu formularzy lub przy poszukiwaniach informacji na temat europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń oraz organów właściwych do wydania wyroku w biurach pomocy dla obywateli (oficinas de atencion ciudadana) – wskazanych przez sądy.

Istnieje również służba udzielająca wsparcia technicznego przy wnoszeniu pozwów i wniosków online.

Art. 25 ust. 1 lit. d) Środki elektronicznego doręczania i elektronicznego komunikowania się oraz metody wyrażenia wcześniejszej zgody na stosowanie takich środków

Za pośrednictwem elektronicznych skrzynek podawczych.

Art. 25 ust. 1 lit. e) Osoby lub przedstawiciele zawodów, którzy mają prawny obowiązek akceptowania doręczenia dokumentów lub innej komunikacji pisemnej drogą elektroniczną

Następujące strony mają obowiązek stosowania elektronicznych środków komunikacji. Są to:

a) osoby prawne;

b) podmioty nieposiadające osobowości prawnej;

c) profesjonaliści wykonujący działalność zawodową, na potrzeby której wymaga się wpisu na listę prowadzoną przez organizację zawodową do celów dokonywania czynności – w toku wykonywania przez nich działalności zawodowej – z udziałem organów wymiaru sprawiedliwości;

d) notariusze i urzędnicy rejestrowi (registradores);

e) przedstawiciele zainteresowanej strony, który mają obowiązek kontaktowania się z organami wymiaru sprawiedliwości drogą elektroniczną;

f) urzędnicy administracji publicznej do dokonywania czynności, które podejmują z racji pełnienia określonej funkcji.

Art. 25 ust. 1 lit. f) Opłaty sądowe i metody płatności

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń nie podlega opłacie sądowej.

Art. 25 ust. 1 lit. g) Postępowanie w sprawie środków odwoławczych i sądy właściwe do rozpatrywania takich środków

Nie ma możliwości wnoszenia środków zaskarżenia dotyczących drobnych roszczeń dla sum poniżej progu 3 000 EUR.

W przypadku pozwów o wartości przedmiotu sporu od 3 000 EUR do 5 000 EUR istnieje możliwość wniesienia środka zaskarżenia do sądu, który wydał wyrok i który rozstrzygnie co do dopuszczalności środka zaskarżenia oraz następującego po tym przekazania go do rozpoznania przez sąd prowincji (Audiencia Provincial). Termin na złożenie środka zaskarżenia wynosi 20 dni roboczych od dnia następującego po dacie doręczenia wyroku.

Art. 25 ust. 1 lit. h) Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia oraz sądy właściwe do ponownego zbadania orzeczenia

Środek zaskarżenia można wnieść zgodnie z przepisami prawa hiszpańskiego dotyczącymi zwykłego postępowania.

Art. 25 ust. 1 lit. i) Akceptowane języki

Język hiszpański i angielski.

Art. 25 ust. 1 lit. j) Organy właściwe w zakresie wykonania

Sąd pierwszej instancji (juzgado de primera instancia) i sąd ds. gospodarczych (juzgado de lo mercantil) określone w art. 86b ust. 2 hiszpańskiej ustawy organicznej o wymiarze sprawiedliwości (Ley Orgánica del Poder Judicial), w szczególności dla spraw dotyczących roszczeń wynikających z umów transportowych.

Ostatnia aktualizacja: 26/02/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.