Drobne roszczenia

Szwecja

Autor treści:
Szwecja

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Szwecja

Europejskie procedury transgraniczne – Drobne roszczenia


*pole musi zostać wypełnione

Art. 25 ust. 1 lit. а) Sądy właściwe

Sądem właściwym do rozpatrzenia pozwu o wszczęcie europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń jest sąd rejonowy (tingsrätt).

Art. 25 ust. 1 lit. b) Środki komunikowania się

Pozew o wszczęcie europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń należy wnieść do sądu rejonowego bezpośrednio lub drogą pocztową.

Art. 25 ust. 1 lit. c) Organy lub organizacje właściwe do zapewnienia praktycznej pomocy

Sąd rejonowy lub, jeżeli zaskarżono wyrok wydany w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń, sąd apelacyjny (hovrätt) lub Sąd Najwyższy (Högsta domstolen). Informacje są również dostępne na stronie internetowej szwedzkich sądów http://www.domstol.se/.

Art. 25 ust. 1 lit. d) Środki elektronicznego doręczania i elektronicznego komunikowania się oraz metody wyrażenia wcześniejszej zgody na stosowanie takich środków

Organ może doręczać pisma elektronicznie (np. pocztą elektroniczną lub faksem). Przy wyborze metody doręczenia należy przede wszystkim kierować się tym, by metoda była dopasowana do zawartości i rozmiaru przesyłki oraz by doręczenie było jak najmniej kosztowne i niewygodne. Pisma nie mogą być doręczane w sposób, który jest nieodpowiedni dla okoliczności sprawy.

Inne pisemne zawiadomienia mogą być przesyłane pocztą lub elektronicznie (np. pocztą elektroniczną lub faksem).

Art. 25 ust. 1 lit. e) Osoby lub przedstawiciele zawodów, którzy mają prawny obowiązek akceptowania doręczenia dokumentów lub innej komunikacji pisemnej drogą elektroniczną

Nie ma obowiązku odbioru pism doręczanych elektronicznie.

Art. 25 ust. 1 lit. f) Opłaty sądowe i metody płatności

Opłata za wniesienie pozwu wynosi 900 SEK. Można ją uiścić kartą (Mastercard/Visa) lub przelewem bankowym za pośrednictwem strony internetowej szwedzkich sądów http://www.betala.domstol.se/.

Art. 25 ust. 1 lit. g) Postępowanie w sprawie środków odwoławczych i sądy właściwe do rozpatrywania takich środków

Środek zaskarżenia od wyroku sądu rejonowego wnosi się do sądu apelacyjnego. Środek zaskarżenia należy złożyć w sądzie apelacyjnym w terminie trzech tygodni od dnia, w którym wyrok został doręczony stronom. Środek zaskarżenia należy skierować do właściwego sądu apelacyjnego.

Jeżeli jedna strona wniosła środek zaskarżenia od wyroku sądu rejonowego, strona przeciwna – oprócz wskazanych powyżej możliwości – może zaskarżyć wyrok w terminie tygodnia od dnia, w którym upłynął termin na wniesienie środka zaskarżenia przez pierwszą stronę. Taki środek zaskarżenia staje się bezprzedmiotowy, jeżeli pierwszy środek zaskarżenia zostanie wycofany bądź stanie się bezprzedmiotowy na podstawie innych przesłanek.

Środek zaskarżenia od wyroku sądu apelacyjnego wnosi się do Sądu Najwyższego. Środek zaskarżenia należy złożyć w sądzie apelacyjnym w terminie czterech tygodni od dnia, w którym wyrok został doręczony stronom.

Art. 25 ust. 1 lit. h) Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia oraz sądy właściwe do ponownego zbadania orzeczenia

Wnioski o ponowne zbadanie orzeczenia należy kierować do właściwego sądu apelacyjnego.

Art. 25 ust. 1 lit. i) Akceptowane języki

Zaświadczenie dotyczące wyroku wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń musi być sporządzone w języku szwedzkim lub angielskim lub przetłumaczone na te języki.

Art. 25 ust. 1 lit. j) Organy właściwe w zakresie wykonania

Właściwym organem w sprawach dotyczących postępowania egzekucyjnego jest Szwedzka Służba Komornicza (Kronofogdemyndigheten). Służba ta podejmuje również decyzje na podstawie art. 23.

Ostatnia aktualizacja: 11/10/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.