Cereri cu valoare redusă

Austria

Conținut furnizat de
Austria

Articolul 25 alineatul (1) litera (a) - instanțele competente

În Austria, instanțele districtuale (Bezirksgerichte) au competența să judece cauzele în primă instanță, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 861/2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2421/2015. Competența teritorială este determinată de legislația austriacă privind competența, dacă nu este deja stabilită în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială.

Articolul 25 alineatul (1) litera (b) - mijloacele de comunicare

Cererile formulate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 861/2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2421/2015, pot fi depuse pe suport de hârtie sau pe cale electronică prin intermediul sistemului electronic de corespondență juridică (Elektronischer Rechtsverkehr - ‘ERV’). ERV se află, în principiu, la dispoziția tuturor persoanelor fizice și juridice, dar este nevoie de un software special și de implicarea unei agenții de intermediere. O listă actualizată a agențiilor de intermediere poate fi consultată la adresa

http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv.

Cererile și documentele anexate pot fi, de asemenea, depuse pe cale electronică, utilizând funcția cărții de cetățean (Bürgerkartenfunktion) (semnătură cu card cu cip sau cu telefonul mobil, a se vedea http://www.buergerkarte.at/ ), împreună cu formularele online disponibile pe site-ul web dedicat justiției din Austria: https://portal.justiz.gv.at/at.gv.justiz.formulare/Justiz/index.html.

Documentele nu pot fi transmise prin fax sau e-mail.

Articolul 25 alineatul (1) litera (c) - autoritățile sau organizațiile competente pentru furnizarea de asistență practică

În cazurile în care Austria are competență internațională, părțile primesc asistență și informații generale din partea instanței districtuale corespunzătoare.

Articolul 25 alineatul (1) litera (d) - mijloacele de comunicare sau notificare pe cale electronică de exprimare a consimțământului

Instanțele pot utiliza sistemul austriac ERV pentru notificarea pe cale electronică a documentelor destinate părților sau reprezentanților acestora. Este vorba de o formă de transmisie care urmează norme tehnice precise, în cadrul unui cerc de utilizatori identificați. ERV se află, în principiu, la dispoziția tuturor persoanelor fizice și juridice, dar este nevoie de un software special și de implicarea unei agenții de intermediere. O listă actualizată a agențiilor de intermediere poate fi consultată la adresa

http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv .

Dacă notificarea prin intermediul ERV nu este posibilă, notificarea documentelor pe cale electronică poate avea loc, de asemenea, prin intermediul unui departament administrativ dedicat notificării actelor, în conformitate cu partea 3 a Legii privind notificarea actelor judiciare (Zustellgesetz, secțiunea 28 și următoarele).

Articolul 25 alineatul (1) litera (e) - persoanele sau tipurile de profesii care au obligația legală de a accepta comunicarea sau notificarea sau alte forme de comunicare scrisă prin mijloace electronice

Persoanele care au obligația de a utiliza sistemul austriac ERV (dar nu și alte sisteme de notificare electronică) sunt: avocații (Rechtsanwälte), alte persoane autorizate să reprezinte un pârât în cauze penale (Verteidiger in Strafsachen), notarii (Notare), instituțiile financiare și de credit [secțiunea 1 alineatele (1) și (2) din Legea privind serviciile bancare - BWG], întreprinderile care intră în domeniul de aplicare al secțiunii 1 alineatul (1) punctele 1, 2, 4, 6, 7 și 8 din Legea privind controlul întreprinderilor de asigurare din 2016 (VAG 2016), instituțiile de asigurări sociale [secțiunile 23-25 din Legea privind asigurarea socială generală - ASVG, secțiunea 15 din Legea privind asigurările sociale ale persoanelor care desfășoară o activitate independentă - GSVG, secțiunea 13 din Legea privind asigurările sociale ale agricultorilor - BSVG, secțiunea 9 din Legea funcționarilor privind asigurarea de sănătate și asigurarea împotriva accidentelor - B-KUVG și secțiunea 4 din Legea privind notarii - NVG, 1972], instituțiile de pensii (secțiunea 479 din Legea privind asigurarea socială generală - ASVG), Fondul concediilor plătite și al plăților compensatorii pentru lucrătorii din sectorul construcțiilor (secțiunea 14 din Legea privind concediile plătite și plățile compensatorii pentru lucrătorii din sectorul construcțiilor - BUAG), Fondul de salarii al farmaciștilor (secțiunea 1 din legea privind fondul de salarii 2002), Fondul de urgență în caz de insolvență (secțiunea 13 din Legea privind cheltuielile neprevăzute în caz de insolvență - IESG) și IEF Service GmbH (secțiunea 1 din legea privind IEF - IEFG), Confederația instituțiilor de asigurări sociale din Austria (secțiunea 31 din Legea privind asigurarea socială generală - ASVG), procurorul financiar (Finanzprokuratur, care reprezintă Statul în anumite tipuri de cauze) (secțiunea 1 din Legea privind Parchetul financiar - ProkG), precum și barourile (Rechtsanwaltskammern).

Articolul 25 alineatul (1) litera (f) - taxele judiciare și modalitățile de plată

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: englezăfranceză.

Legea austriacă privind taxele judiciare nu are dispoziții separate privind taxele judiciare pentru procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă. Pentru cerere și pentru continuarea procedurii în primă instanță, se aplică poziția tarifară 1 (PT 1) din Legea privind taxele judiciare; pentru o cale de atac și pentru continuarea procedurii în a doua instanță, se aplică poziția tarifară 2 (PT 2) din aceeași lege. Acestea sunt aceleași taxe ca pentru toate cauzele civile de la nivel național.

Taxele judiciare se calculează pe baza valorii în discuție în cadrul acțiunii (valoarea cererii inițiale, majorată cu orice sumă suplimentară la care cererea este extinsă), sau pe baza valorii în discuție în cadrul căii de atac și a numărului de părți. Tarifele curente pot fi consultate în sistemul de informații juridice din Austria [a se vedea https://www.ris.bka.gv.at/Bundesrecht/; faceți clic pe „Bundesrecht konsolidiert” (dreptul federal consolidat); la rubrica „Titel, Abkürzung” (titlu, abreviere), introduceți „GGG”; la rubrica „Paragraph”, introduceți „32”].

Metodele de plată sunt prevăzute în secțiunea 4 din Legea privind taxele judiciare, care prevede că taxele pot fi plătite cu un card care dispune de o funcție Bankomat sau prin card de credit, prin plata sau transferul sumei în contul instanței competente ori prin plata în numerar la instanța competentă.

Toate taxele pot fi plătite și prin debitare directă, în cazul în care instanța (sau sistemul judiciar austriac în general) a primit autorizația de a colecta taxele judiciare dintr-un cont care trebuie notificat de către partea care datorează taxele judiciare și de a le depune într-un cont judiciar, iar la depunere se specifică cel puțin detaliile contului din care taxele ar trebui să fie retrase și suma maximă care poate fi debitată.

În cazul în care cererea se depune utilizând sistemul ERV, taxele trebuie plătite prin debitare directă. În acest caz nu se poate specifica o sumă maximă care poate fi retrasă.

Articolul 25 alineatul (1) litera (g) - posibilitatea exercitării unei căi de atac și instanța competentă

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: englezăfranceză.

În cadrul unei acțiuni introduse în temeiul Regulamentului (CE) nr. 861/2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2421/2015, o hotărâre pronunțată în primă instanță de un tribunal districtual poate fi supusă căilor de atac (Berufung). Calea de atac trebuie introdusă în scris la instanța districtuală care a pronunțat hotărârea în primă instanță în termen de patru săptămâni de la notificarea hotărârii. Aceasta trebuie semnată de un avocat (Rechtsanwalt). Partea trebuie, de asemenea, să fie reprezentată de un avocat în cursul procedurilor ulterioare aferente căilor de atac.

Hotărârea privind costurile poate fi contestată prin intermediul unei căi de atac privind costurile (Kostenrekurs), chiar și în cazul în care hotărârea în sine nu este contestată. Respectiva cale de atac trebuie introdusă la instanța care a pronunțat hotărârea în termen de 14 zile de la notificarea hotărârii.

Articolul 25 alineatul (1) litera (h) - procedurile pentru solicitarea unei reexaminări și instanțele competente pentru o astfel de reexaminare

În conformitate cu secțiunea 548 alineatul (5) din Codul austriac de procedură civilă, tribunalul de primă instanță care este competent în ceea ce privește procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă este responsabil, de asemenea, cu reexaminarea hotărârii prevăzută la articolul 18 din regulament.

O reexaminare poate fi efectuată numai în cazul în care aceasta este solicitată în mod expres de către pârât. Cererea pârâtului trebuie să ofere un motiv plauzibil pentru o astfel de reexaminare. Instanța va lua în considerare doar documentele prezentate de pârât. Instanța trebuie să acorde o dezbatere orală numai în cazul în care consideră că acest lucru este necesar.

În cazul în care instanța consideră că motivele reexaminării prevăzute la articolul 18 alineatul (1) din regulament nu se aplică, aceasta va respinge cererea în conformitate cu articolul 18 alineatul (3), caz în care hotărârea inițială rămâne în vigoare. Un recurs (Rekurs) poate fi introdus împotriva acestei hotărâri. Însă în cazul în care motivele prevăzute la articolul 18 alineatul (1) se aplică, adică în cazul în care instanța consideră că motivele sunt justificate, aceasta va declara hotărârea sa inițială ca fiind nulă și neavenită. Această hotărâre nu poate fi contestată. Litigiul se întoarce la stadiul în care era înainte de etapa procedurală care a fost declarată nulă și neavenită. În cursul procedurii de reexaminare efectuate în temeiul articolului 18, pârâtul poate solicita, în statul membru de executare, suspendarea sau limitarea executării în temeiul articolului 23.

Articolul 25 alineatul (1) litera (i) - limbile acceptate

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: englezăfranceză.

Limba acceptată în temeiul articolului 21a alineatul (1) este limba germană.

Pe lângă limba oficială (limba germană), resortisanții austrieci și resortisanții țărilor care sunt părți la Acordul privind Spațiul Economic European pot utiliza limba maghiară în fața instanțelor districtuale din Oberpullendorf și Oberwart, limba slovenă în fața instanțelor districtuale din Ferlach, Eisenkappel și Bleiburg și limba croată în fața instanțelor districtuale din Eisenstadt, Güssing, Mattersburg, Neusiedl am See, Oberpullendorf și Oberwart.

Articolul 25 alineatul (1) litera (j) - autoritățile competente în ceea ce privește executarea

Autoritățile care au competența executării și a aplicării articolului 23 sunt instanțele districtuale. Competența teritorială este determinată în conformitate cu Codul austriac privind executarea (Exekutionsordnung).

Ultima actualizare: 27/06/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.