Cereri cu valoare redusă

Belgia

Conținut furnizat de
Belgia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Belgia

Proceduri transfrontaliere europene - Cereri cu valoare redusă


*mențiuni obligatorii

Articolul 25 alineatul (1) litera (a) - instanțele competente

În conformitate cu Codul judiciar belgian, judecătorii de pace (le juge de paix), instanțele de prim grad de jurisdicție (le tribunal de première instance) și tribunalele comerciale (le tribunal de l'entreprise) sunt competente din punct de vedere material să pronunțe hotărâri în cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă.

Articolul 25 alineatul (1) litera (b) - mijloacele de comunicare

În Belgia, orice depunere sau comunicare acceptată în sensul procedurii și aflată la dispoziția instanțelor, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din regulament, se poate efectua prin depunerea directă a formularului de cerere A, astfel cum este prevăzut în anexa I, împreună cu documentele justificative, la grefa tribunalului de primă instanță cu competență teritorială ȘI prin transmiterea prin scrisoare recomandată a aceluiași formular însoțit de documentele justificative la tribunalul de primă instanță cu competență teritorială.

Comunicarea prin mijloace electronice a formularului A este preconizată a fi disponibilă în viitorul apropiat.

Articolul 25 alineatul (1) litera (c) - autoritățile sau organizațiile competente pentru furnizarea de asistență practică

Grefa instanței competente poate oferi asistență practică pentru completarea formularelor și informații generale.

Articolul 25 alineatul (1) litera (d) - mijloacele de comunicare sau notificare pe cale electronică de exprimare a consimțământului

În Belgia, comunicarea actelor și a hotărârilor se efectuează prin intermediul unui executor judecătoresc. Comunicarea prin mijloace electronice se preconizează a fi disponibilă în viitorul apropiat.

Notificarea se face prin poștă sau, în cazurile prevăzute de lege, prin fax. Notificarea prin mijloace electronice se preconizează a fi disponibilă în viitorul apropiat.

Pentru informații detaliate privind comunicarea și notificarea actelor și a hotărârilor, a se vedea pagina specifică a portalului e-justiție.

Articolul 25 alineatul (1) litera (e) - persoanele sau tipurile de profesii care au obligația legală de a accepta comunicarea sau notificarea sau alte forme de comunicare scrisă prin mijloace electronice

/

Articolul 25 alineatul (1) litera (f) - taxele judiciare și modalitățile de plată

Această chestiune este reglementată de articolele 1017-1022 din Codul judiciar, de articolul 953 din Codul judiciar în ceea ce privește plata cheltuielilor pentru martori, precum și de Codul taxelor de înregistrare, de ipotecă și de grefă, mai exact articolul 142 și următoarele și articolul 268 și următoarele, în ceea ce privește taxele de înregistrare.

Articolul 1018 din Codul judiciar specifică în ce constau cheltuielile:

1° diverse taxe, de grefă și de înregistrare. Taxele de grefă includ taxele de punere pe rol, de redactare și de expediere (a se vedea articolul 268 și următoarele din Codul taxelor de înregistrare, de ipotecă și de grefă).

Taxele de înregistrare trebuie achitate pentru hotărârile referitoare la o valoare mai mare de 12 500 EUR a principalului (fără a include taxele judiciare) și sunt stabilite la 3 % din această sumă. Prin urmare, acestea nu trebuie achitate în cazul cererilor cu valoare redusă;

2° costul, remunerațiile și salariile datorate pentru actele judiciare;

3° costul expedierii hotărârii judecătorești ;

4° cheltuielile necesare pentru toate acțiunile de cercetare, în principal cheltuielile pentru martori și experți. Decretul regal din 27 iulie 1972 stabilește această taxă la 200 de franci/martor, echivalentul în prezent a 5 EUR. La această sumă se adaugă o indemnizație pentru cheltuieli de deplasare.

În cadrul unei expertize judiciare, expertul își stabilește în mod liber taxele și onorariile percepute, fiind de la sine înțeles că metoda de calcul trebuie să fie indicată în mod clar și că suma poate, dacă este cazul (atunci când cheltuielile au fost efectuate în mod inutil, de exemplu), să fie redusă de către judecător în momentul impunerii finale a tuturor taxelor judiciare;

5° cheltuielile de deplasare și de ședere ale magistraților, ale grefierilor și ale părților, în cazul în care deplasarea a fost dispusă de judecător, precum și cheltuielile pentru acte, în cazul în care acestea au fost întocmite numai în vederea procesului;

6° indemnizația de procedură (articolul 1022 din Codul judiciar); aceasta este plătită de partea căzută în pretenții și este o contribuție fixă la cheltuielile și onorariile avocatului părții care are câștig de cauză. Sumele sunt legate de indicele prețurilor de consum și orice modificare în plus sau în minus cu 10 puncte determină o creștere, respectiv o scădere cu 10 % a sumelor;

Valoarea cererii de despăgubire

Suma
de bază*

Suma
minimă*

Suma
maximă*

până la 250,00 EUR

180,00 EUR

90,00 EUR

360,00 EUR

250,01 EUR - 750,00 EUR

240,00 EUR

150,00 EUR

600,00 EUR

750,01 EUR - 2 500,00 EUR

480,00 EUR

240,00 EUR

1 200,00 EUR

*Noile sume de la 1 iunie 2016.

Tribunalul de dreptul muncii (regim derogatoriu)

Valoarea cererii de despăgubire

Suma
de bază*

Suma
minimă*

Suma
maximă*

până la 250,00 EUR

43,75 EUR

31,75 EUR

55,75 EUR

până la 620,00 EUR

87,43 EUR

59,43 EUR

105,43 EUR

până la 2 500,00 EUR

131,18 EUR

107.18 EUR

155,18 EUR

7° onorariul, remunerația și cheltuielile pentru mediatorul desemnat, în conformitate cu articolul 1734 din Codul judiciar.

Având în vedere cele de mai sus, suma plătită va depinde în totalitate, de la caz la caz, de o serie de factori, de exemplu: dacă aveți sau nu câștig de cauză, dacă au fost mandatați experți, dacă au fost citați martori, dacă magistrații au fost nevoiți să călătorească în străinătate, dacă a fost necesară intervenția unui mediator etc.

Taxele de grefă trebuie plătite în avans, în caz contrar cauza nu este înscrisă pe rol. Expertul impune întotdeauna plata unui avans, în caz contrar acesta neîndeplinindu-și sarcina. În cazul în care solicitați audierea unui martor, trebuie să înaintați grefierului, înainte de audiere, un avans. În cazul în care nu efectuați plata, se va considera că renunțați la audierea martorului.

Plata poate fi efectuată prin intermediul unui formular de virament sau de plată prin transfer electronic, în numerar sau prin cec pe numele grefei (la această ultimă metodă pot recurge doar avocații și executorii judecătorești).

Articolul 25 alineatul (1) litera (g) - posibilitatea exercitării unei căi de atac și instanța competentă

În conformitate cu dreptul procedural civil belgian, este posibil să se introducă o cale de atac în temeiul articolului 17 din regulament. Această cale de atac trebuie să fie introdusă în fața tribunalului de primă instanță, a tribunalului comercial sau a curții de apel competentă din punct de vedere material în temeiul Codului judiciar belgian. Pentru a stabili în mod concret ce instanță are competența teritorială de a soluționa calea de atac, vă rugăm să consultați Atlasul judiciar european în materie civilă.

În conformitate cu articolul 1051 din Codul judiciar belgian, termenul pentru declararea căii de atac este, sub rezerva termenelor prevăzute de dispozițiile imperative supranaționale și internaționale, de o lună de la data comunicării sau a notificării hotărârii în conformitate cu articolul 792 alineatele (2) și (3) din Codul judiciar. Prin analogie cu această dispoziție, termenul de introducere a unei căi de atac în cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă este, în principiu, de o lună de la comunicarea sau notificarea hotărârii pronunțate de instanța competentă în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul privind cererile europene cu valoare redusă.

Articolul 25 alineatul (1) litera (h) - procedurile pentru solicitarea unei reexaminări și instanțele competente pentru o astfel de reexaminare

În funcție de circumstanțele concrete ale cauzei, dreptul belgian prevede mai multe căi de atac pentru reexaminarea unei hotărâri:

- în primul rând, articolul 1051 din Codul judiciar prevede posibilitatea de a se introduce o cale de atac împotriva unei hotărâri în termen de o lună de la comunicarea acesteia sau, în anumite cauze, de la notificarea acesteia, în conformitate cu articolul 792 alineatele (2) și (3) din Codul judiciar. Acest lucru este valabil indiferent dacă ambele părți au fost prezente în cadrul procedurilor sau dacă procedurile s-au desfășurat în contumacie;

- în al doilea rând, articolul 1048 din Codul judiciar prevede posibilitatea de a formula o opoziție împotriva unei hotărâri pronunțate în lipsă în termen de o lună de la comunicarea acesteia sau, în anumite cauze, de la notificarea acesteia, în conformitate cu articolul 792 alineatele (2) și (3) din Codul judiciar.

Termenul menționat anterior privind introducerea unei căi de atac sau formularea unei opoziții se aplică:

- sub rezerva termenelor prevăzute în dispozițiile imperative supranaționale sau internaționale;

- fără a aduce atingere posibilității prevăzute la articolul 50 din Codul judiciar de a prelungi termenul stabilit, sub sancțiunea decăderii, în anumite condiții prevăzute de lege;

- fără a aduce atingere posibilității de a aplica principiul general de drept, confirmat în mai multe ocazii de Curtea de Casație belgiană, conform căruia termenele stabilite pentru efectuarea unui act se prelungesc în favoarea părții care, din motive de forță majoră, a fost în imposibilitatea de a efectua actul înainte de expirarea termenului.

Articolul 25 alineatul (1) litera (i) - limbile acceptate

În temeiul articolului 21a alineatul (1), Belgia nu acceptă nicio altă limbă în afara limbii oficiale sau a limbilor oficiale de la locul executării, în temeiul legislației naționale.

Articolul 25 alineatul (1) litera (j) - autoritățile competente în ceea ce privește executarea

În Belgia, autoritățile competente în ceea ce privește executarea unei hotărâri pronunțate de o instanță judecătorească în cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă sunt executorii judecătorești.

Autoritatea competentă în sensul aplicării articolului 23 din Regulamentul privind cererile europene cu valoare redusă este, în primul rând, judecătorul competent în materie de sechestru (le juge des saisies) de la locul executării. În temeiul articolului 1395 din Codul judiciar belgian, judecătorul competent în materie de sechestru este competent să soluționeze toate cererile legate de măsurile asigurătorii și de executare. Competența teritorială se stabilește în conformitate cu articolul 633 din Codul judiciar belgian.

De altfel, Codul judiciar belgian prevede că tribunalul de primă instanță competent din punct de vedere teritorial deține, de asemenea, competența materială. În conformitate cu articolul 569 punctul 5 din Codul judiciar belgian, tribunalul de primă instanță, în cadrul căruia își desfășoară activitatea judecătorul competent în materie de sechestru, este competent să soluționeze contestațiile la executare. Această instanță, inclusiv judecătorul competent în materie de sechestru, are, de asemenea, competența condițională exclusivă în temeiul articolului 568 din Codul judiciar belgian.

Ultima actualizare: 16/06/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.