Cereri cu valoare redusă

Bulgaria

Conținut furnizat de
Bulgaria

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Bulgaria

Proceduri transfrontaliere europene - Cereri cu valoare redusă


*mențiuni obligatorii

Articolul 25 alineatul (1) litera (a) - instanțele competente

Instanța competentă să instrumenteze procedurile de la această categorie este instanța districtuală (rayonen sad) cu competență în locul unde se află adresa permanentă sau adresa sediului social al persoanei chemate în judecată.

Articolul 25 alineatul (1) litera (b) - mijloacele de comunicare

Formularul standard A se depune direct la instanța districtuală competentă sau se trimite prin poștă.

Articolul 25 alineatul (1) litera (c) - autoritățile sau organizațiile competente pentru furnizarea de asistență practică

Asistența practică și informațiile în conformitate cu articolul 11 din regulament sunt furnizate de Centrul European al Consumatorilor din Bulgaria, care face parte din Rețeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor (ECC-Net). Informațiile privind aplicarea regulamentului sunt furnizate la cerere de către Ministerul Justiției.

Articolul 25 alineatul (1) litera (d) - mijloacele de comunicare sau notificare pe cale electronică de exprimare a consimțământului

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini bulgară a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăenglezăfranceză.

Mijloacele de notificare sau comunicare aplicabile sunt cele prevăzute în actualul Cod de procedură civilă. În temeiul articolului 43, notificările sau comunicările pot fi transmise personal sau prin intermediul oricărei alte persoane. Instanța poate, de asemenea, solicita notificarea sau comunicarea prin adăugarea la dosarul cazului, prin aplicarea sa pe ușa sau pe căsuța poștală a destinatarului sau prin anunț public.

În conformitate cu articolul 42 alineatul (4) din Codul de procedură civilă, partea la procedură poate, de asemenea, să primească notificarea sau comunicarea la o adresă de e-mail. Notificările sau comunicările se consideră că au fost transmise după ce au fost introduse în sistemul de informații.

Articolul 25 alineatul (1) litera (e) - persoanele sau tipurile de profesii care au obligația legală de a accepta comunicarea sau notificarea sau alte forme de comunicare scrisă prin mijloace electronice

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini bulgară a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăenglezăfranceză.

Nu sunt specificate în mod explicit.

Articolul 25 alineatul (1) litera (f) - taxele judiciare și modalitățile de plată

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini bulgară a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăenglezăfranceză.

În conformitate cu baremul taxelor de stat percepute de instanțele de judecată în temeiul Codului de procedură civilă, taxele judiciare în Bulgaria reprezintă 4 % din valoarea litigiului, cu un minim de 50 BGN.

Taxele judiciare sunt plătite prin transfer bancar.

În temeiul articolului 13 alineatul (3) din barem, taxa pentru o cerere de certificat pentru recunoașterea și executarea unei hotărâri judecătorești bulgare este de 40 BGN.

În temeiul articolului 15 din barem, taxa pentru o cerere de certificat pentru recunoașterea și executarea unei hotărâri judecătorești pronunțate de o instanță din străinătate, un tribunal de arbitraj sau un alt organism este de 50 BGN.

Articolul 25 alineatul (1) litera (g) - posibilitatea exercitării unei căi de atac și instanța competentă

Căile de atac împotriva unei decizii europene cu privire la cererile cu valoare redusă trebuie introduse la instanța provincială relevantă (okrazhen sad) [articolul 624 alineatul (2) din Codul de procedură civilă].

Calea de atac trebuie introdusă în termen de două săptămâni de la notificarea sau comunicarea hotărârii instanței districtuale către partea în cauză. Procedura introducerii căii de atac este stabilită la capitolul 20 din Codul de procedură civilă.

Hotărârea instanței provinciale poate face obiectul unui recurs în casație în fața Curții Supreme de Casație, în condițiile prevăzute la articolul 280 [articolul 624 alineatul (2) din Codul de procedură civilă].

Motivele și condițiile de executare a unei hotărâri privind un recurs în casație sunt prevăzute în mod explicit la capitolul 22 din Codul de procedură civilă.

Articolul 25 alineatul (1) litera (h) - procedurile pentru solicitarea unei reexaminări și instanțele competente pentru o astfel de reexaminare

Persoana chemată în judecată poate depune o cerere de reexaminare a hotărârii pronunțate în cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă la instanța de apel relevantă, în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 18. Instanța trimite o copie a cererii de reexaminare celeilalte părți, care are posibilitatea de a răspunde în termen de o săptămână de la primirea acesteia. Examinarea cererii de reexaminare se face în sesiuni închise publicului. Dacă instanța consideră că acest lucru este necesar, aceasta poate examina cererea în sesiune publică. Decizia cu privire la cererea de reexaminare nu poate fi atacată.

Articolul 25 alineatul (1) litera (i) - limbile acceptate

În sensul articolului 21 litera (a) punctul (1), limba acceptată este limba bulgară.

Articolul 25 alineatul (1) litera (j) - autoritățile competente în ceea ce privește executarea

Autoritățile competente în materie de executare sunt executorii judecătorești (publici și privați).

O cerere de titlu executoriu pe baza unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă trebuie depusă la instanța provincială competentă în locul unde se află adresa permanentă sau sediul social al debitorului sau la locul executării.

Ultima actualizare: 26/09/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.