Cereri cu valoare redusă

Croaţia

Conținut furnizat de
Croaţia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Croaţia

Proceduri transfrontaliere europene - Cereri cu valoare redusă


*mențiuni obligatorii

Articolul 25 alineatul (1) litera (a) - instanțele competente

În Croația, instanțele competente să pronunțe o hotărâre în cadrul unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă sunt instanțele municipale și cele comerciale.

Articolul 25 alineatul (1) litera (b) - mijloacele de comunicare

Formularele, alte cereri sau declarații se depun în scris, prin fax sau e-mail.

Articolul 25 alineatul (1) litera (c) - autoritățile sau organizațiile competente pentru furnizarea de asistență practică

În temeiul Legii privind asistența juridică gratuită [Narodne novine (NN; Monitorul Oficial al Republicii Croația, nr. 143/13, 98/19 – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_143_3064.html], asistența juridică primară este furnizată de birouri, asociații profesionale și clinici juridice.

Asistența juridică primară include:

a) informații juridice generale;

b) consultanță juridică;

c) elaborarea documentelor depuse la organismele de drept public, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, precum și la organizații internaționale, în conformitate cu acordurile internaționale și cu normele privind funcționarea acestor organisme;

d) reprezentarea în cadrul procedurilor juridice în fața organismelor de drept public;

e) asistența juridică în soluționarea extrajudiciară, pe cale amiabilă, a litigiilor.

O listă de asociații profesionale și clinici juridice care oferă asistența juridică primară poate fi găsită la adresa: https://mpu.gov.hr/istaknute-teme/besplatna-pravna-pomoc/ovlastene-udruge-i-pravne-klinike-za-pruzanje-primarne-pravne-pomoci/6190.

Articolul 25 alineatul (1) litera (d) - mijloacele de comunicare sau notificare pe cale electronică de exprimare a consimțământului

Notificarea actelor se efectuează prin poștă sau de către un funcționar judiciar specific, și anume un angajat al unei instanțe, prin intermediul unei autorități judiciare competente, al unui notar public sau direct în fața instanței ori prin mijloace electronice, în conformitate cu un anumit act.

Articolul 25 alineatul (1) litera (e) - persoanele sau tipurile de profesii care au obligația legală de a accepta comunicarea sau notificarea sau alte forme de comunicare scrisă prin mijloace electronice

Nu se aplică.

Articolul 25 alineatul (1) litera (f) - taxele judiciare și modalitățile de plată

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini croată a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăenglezăfranceză.

Taxa judiciară se bazează pe valoarea cererii, fiind percepută:

  • pentru o declarație cu privire la cauza cererii și pentru o cerere reconvențională;
  • pentru un răspuns la o cerere;
  • pentru o hotărâre privind cererea;
  • pentru introducerea unei căi de atac împotriva unei hotărâri;
  • pentru o cerere de executare a hotărârii;
  • pentru o cerere de reexaminare a hotărârii.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel, obligația de plată a taxei ia naștere în momentul în care cererea este prezentată, după cum se prevede la articolul 4 din Legea privind taxele judiciare.

Taxele judiciare pot fi calculate pentru fiecare operațiune în parte, în funcție de valoarea obiectului litigiului, în conformitate cu următorul tabel:

Peste

Până la (HRK)

HRK

0,00

3 000,00

100,00

3 000,00

6 000,00

200,00

6 000,00

9 000,00

300,00

9 000,00

12 000,00

400,00

12 000,00

15 000,00

500,00

Peste 15 000,00 HRK, se plătește o taxă de 500,00 HRK plus 1 % din valoarea care depășește 15 000,00 HRK, până la un plafon maxim de 5 000,00 HRK.

Taxele stabilite în Registrul taxelor judiciare pot fi plătite în timbre fiscale eliberate de Croația sau în numerar, în cazul în care suma de plată depășește 100,00 HRK și dacă se prevede că taxa poate fi plătită direct în contul menționat anterior, indiferent de cuantumul taxei.

Taxele sunt exprimate în cifre absolute în HRK și în procente.

Atunci când se calculează o taxă stabilită ca procent, baza se rotunjește la cea mai apropiată valoare de sută; astfel, o taxă cu o cifră a zecilor de până la 50,00 HRK este rotunjită la suta inferioară, în timp ce o taxă cu o cifră a zecilor de peste 50,00 HRK este rotunjită la suta superioară.

În temeiul articolului 15a din Regulamentul nr. 861/2007, o taxă judiciară poate fi plătită prin transfer bancar.

Articolul 25 alineatul (1) litera (g) - posibilitatea exercitării unei căi de atac și instanța competentă

Împotriva unei hotărâri se poate formula o cale de atac. Calea de atac se introduce la instanța care a pronunțat hotărârea în termen de opt zile de la data la care hotărârea a fost publicată; în cazul în care hotărârea este notificată unui client, termenul începe să curgă de la data notificării.

Hotărârea cu privire la o cale de atac formulată împotriva unei hotărâri pronunțate în cadrul unei proceduri cu privire la cererile cu valoare redusă este luată de către un singur judecător într-o instanță de apel.

Articolul 25 alineatul (1) litera (h) - procedurile pentru solicitarea unei reexaminări și instanțele competente pentru o astfel de reexaminare

În cazul în care pârâtul demonstrează că există condițiile prealabile necesare pentru reexaminarea unei hotărâri pronunțate în cadrul unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă în temeiul articolului 18 din Regulamentul nr. 861/2007, se depune o cerere de reexaminare la instanța municipală sau comercială competentă, care poate declara hotărârea nulă și neavenită, în timp ce o cerere de restabilire a unei situații prealabile este depusă la instanța sesizată cu acțiunea, care ar putea, de asemenea, să readucă acțiunea la stadiul în care era înainte de pronunțarea hotărârii.

Articolul 25 alineatul (1) litera (i) - limbile acceptate

Trebuie prezentată o traducere în limba croată, certificată de către o persoană calificată în unul dintre statele membre.

Articolul 25 alineatul (1) litera (j) - autoritățile competente în ceea ce privește executarea

În calitate de instanță responsabilă de executare, instanța municipală este cea care emite o hotărâre cu privire la cererile de executare. Competența teritorială a instanțelor se determină în conformitate cu normele privind competența teritorială a instanțelor în ceea ce privește procedurile de executare.

Hotărârile privind suspendarea sau limitarea executării în temeiul articolului 23 din Regulamentul nr. 861/2007 sunt luate de instanța municipală.

Ultima actualizare: 12/03/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.