Cereri cu valoare redusă

Cehia

Conținut furnizat de
Cehia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Cehia

Proceduri transfrontaliere europene - Cereri cu valoare redusă


*mențiuni obligatorii

Articolul 25 alineatul (1) litera (a) - instanțele competente

Pentru a determina care instanțe sunt competente în Republica Cehă să desfășoare procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă, se aplică dispozițiile juridice generale care reglementează competența în materie civilă, prevăzute în Legea nr. 99/1963, Codul de procedură civilă (občanský soudní řád), astfel cum a fost modificată ultima dată. Competența materială este reglementată de secțiunile 9-12; secțiunile 84-89a reglementează competența teritorială.

Având în vedere tipul cazurilor preconizate, instanțele districtuale (okresní soudy) vor avea în general o competență materială, iar criteriul pentru determinarea competenței teritoriale va fi, de obicei, reședința/sediul social al pârâtului.

Articolul 25 alineatul (1) litera (b) - mijloacele de comunicare

Republica Cehă informează că următoarele mijloace sunt acceptate ca „alte mijloace de comunicare”:

(a) cererile depuse în format electronic și semnate cu ajutorul unor mijloace pe care legislația specifică le consideră ca având aceleași efecte ca și semnătura manuscrisă, în conformitate cu Legea nr. 297/2016 privind serviciile de asigurare a încrederii pentru tranzacțiile electronice;

(b) poșta electronică;

(c) faxul.

În cazurile prevăzute la literele (b) și (c), formularul original trebuie, de asemenea, să fie prezentat în termen de cel mult trei zile de la depunerea cererii; în caz contrar, instanța va putea să nu îl ia în considerare.

Articolul 25 alineatul (1) litera (c) - autoritățile sau organizațiile competente pentru furnizarea de asistență practică

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini cehă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăenglezăfranceză.

Informații momentan indisponibile

Articolul 25 alineatul (1) litera (d) - mijloacele de comunicare sau notificare pe cale electronică de exprimare a consimțământului

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini cehă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.

„Cutia cu date” (datová schránka) este mijlocul de notificare a actelor judiciare pe cale electronică în Republica Cehă. Cutia cu date este un registru electronic desemnat de autoritățile publice pentru notificarea documentelor juridice (mesaje de date). Detaliile sunt reglementate de Legea nr. 300/2008 privind tranzacțiile electronice, numerele personale de identificare și conversia documentelor autorizate.

Articolul 25 alineatul (1) litera (e) - persoanele sau tipurile de profesii care au obligația legală de a accepta comunicarea sau notificarea sau alte forme de comunicare scrisă prin mijloace electronice

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini cehă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.

Cutiile cu date sunt create cu titlu gratuit și fără solicitări prealabile pentru persoanele juridice înregistrate la Registrul Comerțului, persoanele juridice instituite prin lege, întreprinderile spin-off ale persoanelor juridice străine înregistrate la Registrul Comerțului, avocații, consilierii fiscali și persoanele responsabile cu administrarea falimentelor. Există obligația de a crea o cutie cu date pentru aceste entități. Pentru alte tipuri de persoane fizice și juridice, cutiile de date sunt create la cerere. Detaliile sunt reglementate de Legea nr. 300/2008 privind tranzacțiile electronice, numerele personale de identificare și conversia documentelor autorizate.

Articolul 25 alineatul (1) litera (f) - taxele judiciare și modalitățile de plată

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini cehă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăenglezăfranceză.

Informații momentan indisponibile

Articolul 25 alineatul (1) litera (g) - posibilitatea exercitării unei căi de atac și instanța competentă

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini cehă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.

Legislația cehă prevede existența unor căi de atac. Acestea iau forma unor cereri de apel și sunt reglementate de secțiunile 201 - 226 din Legea nr. 99/1963, Codul de procedură civilă (občanský soudní řád). Cererile de apel trebuie depuse la instanța a cărei hotărâre este contestată în cel mult 15 zile după ce hotărârea scrisă este notificată. Instanța trimite ulterior apelul la o instanță superioară, care îl va soluționa.

În conformitate cu secțiunea 202 alineatul (2) din Codul de procedură civilă (občanský soudní řád), hotărârile privind plata unor sume care nu depășesc 10 000 CZK nu pot fi atacate; nu se ține seama de accesoriile creanței. Acest lucru nu se aplică în cazul hotărârilor de recunoaștere sau în cazul hotărârilor pronunțate în lipsă.

Articolul 25 alineatul (1) litera (h) - procedurile pentru solicitarea unei reexaminări și instanțele competente pentru o astfel de reexaminare

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini cehă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.

Competența de a soluționa procedurile de reexaminare revine instanței districtuale (okresní soud) care a pronunțat hotărârea în primă instanță. Există posibilitatea introducerii unei căi de atac împotriva hotărârilor prin care o cerere de reexaminare este respinsă. Această posibilitate este reglementată de secțiunile 201 - 226 din Legea nr. 99/1963, Codul de procedură civilă (občanský soudní řád).

Articolul 25 alineatul (1) litera (i) - limbile acceptate

Singura limbă acceptată de Republica Cehă este limba cehă.

Articolul 25 alineatul (1) litera (j) - autoritățile competente în ceea ce privește executarea

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini cehă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.

1. În Republica Cehă, autoritățile care au competența de a pune în executare hotărârile sunt instanțele districtuale (okresní soudy) și executorii judecătorești (soudní exekutoři). O persoană autorizată poate:

(a) să depună o cerere pentru executarea judiciară a unei hotărâri la instanța districtuală care are jurisdicție teritorială;

(b) să depună o cerere pentru un titlu executoriu la orice executor judecătoresc.

Atunci când se determină care sunt instanțele districtuale care au jurisdicție teritorială, în cazul literei (a) se utilizează secțiunile 84-86 din Codul de procedură civilă, iar în cazul literei (b) se utilizează secțiunea 45 din Legea nr. 120/2001 privind executorii judecătorești și măsurile de executare, astfel cum a fost modificată ultima dată [„Codul de executare” (exekuční řád)]. Pentru executarea unei hotărâri se aplică dispozițiile din Codul de procedură civilă; în cazul executorilor judecătorești se aplică și Codul privind executarea.

2. Republica Cehă a desemnat instanțele districtuale (okresní soudy) în calitate de autorități competente în sensul aplicării articolului 23. Jurisdicția teritorială a acestor instanțe este reglementată de secțiunile 84-86 din Codul de procedură civilă în cazul executării judiciare [a se vedea litera (a) de mai sus] și de secțiunea 45 din Codul privind executarea în cazul executării unei hotărâri de către un executor judecătoresc [a se vedea litera (b) de mai sus].

Ultima actualizare: 03/06/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.