Cereri cu valoare redusă

Finlanda

Conținut furnizat de
Finlanda

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Finlanda

Proceduri transfrontaliere europene - Cereri cu valoare redusă


*mențiuni obligatorii

Articolul 25 alineatul (1) litera (a) - instanțele competente

Tribunalul districtual din Helsinki (Helsingin käräjäoikeus) are competența să pronunțe o hotărâre în cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă.

Datele de contact ale tribunalului districtual, în limbile finlandeză și suedeză, sunt disponibile online la adresa https://oikeus.fi, un site web administrat de Ministerul Justiției.

Articolul 25 alineatul (1) litera (b) - mijloacele de comunicare

Formularul prevăzut la articolul 4 alineatul (1) din regulament poate fi transmis direct la grefa Tribunalului districtual din Helsinki prin poștă, fax sau e-mail, astfel cum se prevede în Legea 13/2003 privind comunicarea și serviciile electronice (sectorul public).

Articolul 25 alineatul (1) litera (c) - autoritățile sau organizațiile competente pentru furnizarea de asistență practică

Ca parte a Autorității finlandeze pentru concurență și consumatori (Kilpailu- ja kuluttajavirasto), Centrul european al consumatorilor din Finlanda (Euroopan kuluttajakeskus Suomessa) oferă asistență și informații generale referitoare la domeniul de aplicare al procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă, precum și informații generale cu privire la instanțele care au competența de a pronunța o hotărâre în cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă.

În Finlanda, părțile pot primi asistență judiciară din resurse de stat, în condițiile stabilite în Legea 257/2002 privind asistența judiciară. Legea respectă cerințele Directivei 2003/8/CE a Consiliului de îmbunătățire a accesului la justiție în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor norme minime comune privind asistența judiciară acordată în astfel de litigii.

Articolul 25 alineatul (1) litera (d) - mijloacele de comunicare sau notificare pe cale electronică de exprimare a consimțământului

În Finlanda, procedura este reglementată de capitolul 11 din Codul de procedură judiciară cu privire la notificarea actelor în cadrul procedurilor și de Legea 13/2003 privind comunicarea și serviciile electronice în sectorul public.

În conformitate cu capitolul 11 secțiunea 3 subsecțiunea 3 din Codul de procedură judiciară, documentele procedurale pot fi transmise sub forma unui mesaj electronic în maniera identificată de către destinatar. Părțile pot, de asemenea, să furnizeze instanței o adresă electronică pentru notificări la care pot fi trimise documentele notificate în cursul procedurilor judiciare.

Confirmarea de primire poate fi trimisă instanței ca mesaj electronic, de exemplu ca document anexat la un e-mail.

În practică, mijloacele de comunicare electronică utilizate în procedurile judiciare sunt e­mailul și faxul.

Nu există nicio obligație legală de a accepta notificarea sau comunicarea pe cale electronică.

Finlanda nu are norme procedurale specifice pentru acceptarea prealabilă a utilizării mijloacelor electronice.

Articolul 25 alineatul (1) litera (e) - persoanele sau tipurile de profesii care au obligația legală de a accepta comunicarea sau notificarea sau alte forme de comunicare scrisă prin mijloace electronice

N/A

Articolul 25 alineatul (1) litera (f) - taxele judiciare și modalitățile de plată

În conformitate cu secțiunea 2 subsecțiunea 6 din Legea 1455/2015 privind taxele judiciare, o taxă de 86 EUR este percepută pentru procedura judiciară în contradictoriu desfășurată în fața unui tribunal districtual în conformitate cu procedura prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă.

În cazul unei căi de atac se percepe o taxă, la fel ca și în cadrul procedurilor naționale reglementate de Legea privind taxele judiciare.

În Finlanda, taxa pentru procedurile judiciare este percepută după ce cazul a fost închis. Ca regulă generală, se trimite părții în cauză o factură, și anume un formular de virament pentru efectuarea plății taxei.

Articolul 25 alineatul (1) litera (g) - posibilitatea exercitării unei căi de atac și instanța competentă

Împotriva unei hotărâri pronunțate în cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă se poate introduce o cale de atac la Curtea de Apel din Helsinki (Helsingin hovioikeus), astfel cum se prevede în capitolele 25 și 25a din Codul de procedură judiciară (cale de atac dinspre tribunalul districtual către Curtea de Apel).

În temeiul capitolului 25 secțiunea 5 din Codul de procedură judiciară, o parte care dorește să conteste o hotărâre a tribunalului districtual are obligația de a declara intenția sa de a introduce o cale de atac, în caz contrar riscând să își piardă dreptul de a fi audiată. O declarație privind intenția de a introduce o cale de atac trebuie depusă cel târziu în cea de-a șaptea zi de la data la care hotărârea tribunalului districtual a fost pronunțată sau pusă la dispoziția părților.

În temeiul capitolului 25 secțiunea 11 din Codul de procedură judiciară, atunci când o declarație privind intenția de a introduce o cale de atac a fost depusă și acceptată, părții în cauză i se pun la dispoziție instrucțiuni privind căile de atac; acestea sunt anexate la copia hotărârii tribunalului districtual. Termenul-limită pentru introducerea căii de atac este de 30 de zile de la data la care hotărârea tribunalului districtual a fost pronunțată sau pusă la dispoziția părților (capitolul 25 secțiunea 12 din Codul de procedură judiciară). Partea trebuie să depună cererea de apel la grefa tribunalului districtual înainte de sfârșitul orelor de program din ultima zi în care se poate introduce calea de atac. O cerere de apel tardivă va fi declarată inadmisibilă.

În cazul în care o hotărâre a tribunalului districtual face obiectul unei căi de atac, este necesară o autorizație din partea Curții de Apel pentru continuarea judecării cauzei, în temeiul capitolului 25a din Codul de procedură judiciară.

O cale de atac formulată împotriva unei hotărâri a Curții de Apel trebuie introdusă la Curtea Supremă (korkein oikeus), astfel cum se prevede în capitolul 30 din Codul de procedură judiciară. Termenul-limită pentru a solicita admiterea cererii de recurs și pentru a introduce recursul este de 60 de zile de la data la care părților li s-a pus la dispoziție hotărârea Curții de Apel. Cererea de recurs adresată Curții Supreme trebuie depusă la grefa Curții de Apel care a pronunțat hotărârea.

Articolul 25 alineatul (1) litera (h) - procedurile pentru solicitarea unei reexaminări și instanțele competente pentru o astfel de reexaminare

Hotărârea definitivă trebuie reexaminată de instanța care a pronunțat hotărârea care a dobândit autoritate de lucru judecat. Reexaminarea se efectuează în conformitate cu dispozițiile capitolului 31 secțiunile 3-5 și 14a din Codul de procedură judiciară privind căile de atac extraordinare.

Articolul 25 alineatul (1) litera (i) - limbile acceptate

Limbile finlandeză, suedeză și engleză.

Articolul 25 alineatul (1) litera (j) - autoritățile competente în ceea ce privește executarea

În Finlanda, autoritatea competentă pentru executarea hotărârilor pronunțate în cadrul procedurii cu privire la cererile cu valoare redusă este executorul judecătoresc (ulosottomies). Inițierea procedurii de executare este reglementată de capitolul 3 din Codul de executare 705/2007. Este competent să acționeze executorul judecătoresc aflat în locul de reședință sau de domiciliu al pârâtului sau o altă autoritate de executare locală. Executorul judecătoresc este competent, de asemenea, în sensul aplicării articolului 23. Executorul judecătoresc districtual (kihlakunnanvouti) este cel care decide cu privire la măsurile menționate la respectivul articol.

Ultima actualizare: 22/03/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.