Cereri cu valoare redusă

Franţa

Conținut furnizat de
Franţa

Articolul 25 alineatul (1) litera (a) - instanțele competente

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăengleză.

Cererile formulate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 861/2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă trebuie adresate, în conformitate cu competențele care le revin acestora, camerelor locale ale tribunalelor judiciare („chambres de proximité des tribunaux judiciaires”), dacă litigiul este de natură civilă (articolul L. 211‐4‐2 din Codul de organizare judiciară), sau instanțelor comerciale, dacă litigiul se referă la comercianți sau societăți comerciale sau de credit (articolul L. 721‐3‐1 din Codul comercial).

În cazul în care Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială se referă la instanțele judecătorești ale unui stat membru în general, fără alte precizări, instanța competentă teritorial este cea din locul în care se află unul dintre pârâți.

Articolul 25 alineatul (1) litera (b) - mijloacele de comunicare

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăengleză.

Cererea de chemare în judecată poate fi adresată instanței judecătorești prin poștă.

Părțile la o procedură introdusă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 861/2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă pot să comunice cu instanțele prin poștă.

Articolul 25 alineatul (1) litera (c) - autoritățile sau organizațiile competente pentru furnizarea de asistență practică

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăengleză.

Justițiabilii pot primi informații, atunci când completează formularele anexate la regulament, în conformitate cu articolul 11, de la:

  • grefierii prezenți în jurisdicții, tribunale judiciare și tribunale comerciale, care are competența de a soluționa cererile formulate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 861/2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă. Este vorba în principal de grefierii din biroul unic de primire al justițiabililor (SAUJ) din cadrul jurisdicției, care vor furniza informațiile necesare cu privire la proceduri;
  • personalul prezent în centrele de justiție aflate pe întreg teritoriul național;
  • avocații cărora părțile li se pot adresa, în cadrul unor perioade de permanență gratuite, organizate de centrele județene de acces la justiție.

Articolul 25 alineatul (1) litera (d) - mijloacele de comunicare sau notificare pe cale electronică de exprimare a consimțământului

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăengleză.

Notificarea electronică a actelor în cauză nu este autorizată. Prin urmare, nu există mijloacele tehnice disponibile.

Comunicarea cu instanțele franceze competente să soluționeze cererile formulate în temeiul regulamentului privind cererile cu valoare redusă se efectuează exclusiv prin poștă.

Articolul 25 alineatul (1) litera (e) - persoanele sau tipurile de profesii care au obligația legală de a accepta comunicarea sau notificarea sau alte forme de comunicare scrisă prin mijloace electronice

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăengleză.

Nicio persoană și niciun profesionist nu are obligația de a accepta o notificare prin mijloace electronice, în conformitate cu articolul 13.

Articolul 25 alineatul (1) litera (f) - taxele judiciare și modalitățile de plată

  • În cazul în care acțiunea sunt introdusă în fața tribunalului judiciar, nu există cheltuieli de judecată. Cu toate acestea, tribunalul poate să oblige partea care cade în pretenții la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv a costurilor de punere în aplicare a hotărârii. Cheltuielile de notificare prin scrisoare recomandată vor rămâne în sarcina instanței respective. Eventualele cheltuieli de notificare survenite în aplicarea articolului 1387 din Codul de procedură civilă vor face obiectul unui titlu executoriu emis de către instanță, a cărui colectare va fi încredințată trezoreriei statului. Tribunalul judiciar poate condamna, de asemenea, partea căzută în pretenții la plata unor cheltuieli indivizibile, adică la cheltuielile de reprezentare și de asistență care au fost eventual suportate de partea adversă.
  • În cazul în care acțiunea este introdusă la tribunalul comercial, cheltuielile de judecată depind de organizarea sau nu a unei audieri. În absența unei audieri, taxele judiciare se ridică la aproximativ 12 EUR inclusiv taxe (costul unei ordonanțe președințiale, alta decât măsurile provizorii, cu excepția taxelor poștale și ale executorului judecătoresc); atunci când se organizează o audiere, cheltuielile de judecată se ridică la aproximativ 60 EUR inclusiv taxe (cu excepția taxelor poștale și ale executorului judecătoresc). Aceste sume nu includ alte costuri care s-ar mai putea adăuga în funcție de caracteristicile procedurii.

Articolul 25 alineatul (1) litera (g) - posibilitatea exercitării unei căi de atac și instanța competentă

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăengleză.

Căile de atac care ar putea fi folosite în conformitate cu legislația franceză și în temeiul articolului 17 din regulament sunt următoarele:

  • un apel (appel), în cazul în care hotărârea va fi pronunțată în primă instanță, adică în cazul în care cererea va fi mai mare decât suma de 5 000 EUR. Apelul poate fi formulat de oricare parte în termen de o lună de la data la care hotărârea este notificată (articolele 528 și 538 din Codul de procedură civilă).
  • o obiecție (opposition) poate fi depusă de un pârât căruia nu i s-a transmis personal notificarea sau comunicarea efectuată în temeiul articolului 5 alineatul (2) și care nici nu a răspuns în forma prevăzută la articolul 5 alineatul (3) (cazul „hotărârii pronunțate în lipsă”). Aceasta se formulează în fața instanței judecătorești care a pronunțat hotărârea în cauză (articolele 571-578 din Codul de procedură civilă).

Articolul 25 alineatul (1) litera (h) - procedurile pentru solicitarea unei reexaminări și instanțele competente pentru o astfel de reexaminare

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăengleză.

În cazul în care hotărârea este pronunțată în ultimă instanță, cu alte cuvinte, în cazul în care aceasta nu poate sau nu mai poate face obiectul unui apel, părțile pot introduce un recurs în anulare (pourvoi en cassation) la Curtea de Casație (articolele 605 - 618-1 din Codul de procedură civilă).

În caz de judecată falsă (fraude au jugement), părțile pot introduce o cerere de reexaminare în fața instanței care a pronunțat hotărârea atacată (articolele 593-603 din Codul de procedură civilă).

Articolul 25 alineatul (1) litera (i) - limbile acceptate

Limbile acceptate în temeiul articolului 21a alineatul (1) sunt: franceza, engleza, germana, italiana și spaniola.

Articolul 25 alineatul (1) litera (j) - autoritățile competente în ceea ce privește executarea

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăengleză.

Autoritățile competente pentru executarea hotărârilor sunt executorii judecătorești, iar în cazul în care judecătorul autorizează poprirea remunerațiilor, grefierul-șef al tribunalului judiciar.

În sensul aplicării articolului 23,

  • în cazul judecării în lipsă, instanța judecătorească sesizată printr-o cale de atac poate, înainte de a rejudeca fondul, să își retragă hotărârea în ceea ce privește execuția provizorie, ceea ce are ca efect suspendarea executării (articolul 514-3 din Codul de procedură civilă);
  • în orice caz, judecătorul cererii de executare (le juge de l’exécution) poate ordona, după comunicarea unei somații sau a unui sechestru, suspendarea executării, acordând debitorului o perioadă de grație (articolul 510 din Codul de procedură civilă).
Ultima actualizare: 26/01/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.