Cereri cu valoare redusă

Germania

Conținut furnizat de
Germania

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Germania

Proceduri transfrontaliere europene - Cereri cu valoare redusă


*mențiuni obligatorii

Articolul 25 alineatul (1) litera (a) - instanțele competente

În landurile germane (Länder), toate instanțele care pot fi sesizate în temeiul normelor privind competența internațională, teritorială și materială au competență în ceea ce privește procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă prevăzută în Regulamentului (CE) nr. 861/2007 (a se vedea https://e-justice.europa.eu/content_jurisdiction-85-de-de.do?member=1). În general, instanțele locale (Amtsgerichte) au competență pe fond în ceea ce privește litigiile.

Pentru landurile Baden-Württemberg, Hessen, Renania de Nord-Westfalia, Saxonia Anhalt și Schleswig-Holstein, sunt competente următoarele instanțe:

În Baden-Württemberg

pentru cauzele aflate pe rolul instanțelor locale:

1. Instanța locală din Heidelberg

pentru districtul instanței superioare regionale din Karlsruhe (Bezirk des Oberlandesgerichts),

2. Tribunalul local Heilbronn

pentru districtul instanței superioare regionale din Stuttgart.

În Hessen:

1. Instanța locală din Frankfurt am Main pentru districtele aflate sub jurisdicția instanțelor locale din Hessen

2. Instanța regională din Frankfurt am Main (Landgericht) pentru districtele aflate sub jurisdicția instanțelor regionale din Hessen.

În Renania de Nord-Westfalia:

Instanța locală din Essen pentru toate districtele aflate sub jurisdicția instanțelor locale din Renania de Nord-Westfalia.

În Saxonia-Anhalt:

Instanța locală din Halle (Saale).

În Schleswig-Holstein

Pentru cauzele care intră în competența materială a instanțelor locale:

1. Instanța locală din Flensburg pentru districtul aflat sub jurisdicția instanței regionale din Flensburg (instanțele locale din Flensburg, Husum, Niebüll și Schleswig),

2. Instanța locală din Itzehoe pentru districtul aflat sub jurisdicția instanței regionale din Itzehoe (instanțele locale din Elmshorn, Itzehoe, Meldorf și Pinneberg),

3. Instanța locală din Kiel pentru districtul aflat sub jurisdicția instanței regionale din Kiel (instanțele locale din Bad Segeberg, Eckernförde, Kiel, Neumünster, Norderstedt, Plön și Rendsburg) și

4. Instanța locală din Lübeck pentru districtul aflat sub jurisdicția instanței regionale din Lübeck (instanțele locale din Ahrensburg, Eutin, Lübeck, Oldenburg, Ratzeburg, Reinbek și Schwarzenbek).

Articolul 25 alineatul (1) litera (b) - mijloacele de comunicare

Următoarele mijloace de comunicare sunt disponibile pretutindeni: poștă, inclusiv servicii de curierat privat, fax, livrare în persoană sau depunerea cererii la biroul de înregistrare a cererilor din cadrul instanței (Rechtsantragstelle).

În plus, cererile scrise pot fi depuse în format electronic în toate statele federale (Länder) la anumite instanțe și la toate instanțele federale, caz în care persoana responsabilă pentru depunerea documentului pe cale electronică trebuie să anexeze o semnătură electronică autorizată. Acest lucru necesită un software adecvat pentru semnături electronice și un card de identificare electronică, împreună cu cititorul de card corespunzător. Instanțele participante pot fi, de asemenea, contactate din alte state membre, prin intermediul interfeței e-CODEX. Informații privind instanțele care permit accesul electronic sunt disponibile pe site-urile http://en.justiz.de/index.php și http://www.egvp.de sau pe site-urile web ale instanțelor individuale.

Începând cu data de 1 ianuarie 2018, va fi posibilă prezentarea unor documente electronice la toate instanțele la nivel de Land și federal, în temeiul secțiunii 130a din Codul de procedură civilă revizuit, dacă documentul în format electronic poartă semnătura electronică autorizată a persoanei responsabile sau dacă este semnat de aceasta și transmis prin mijloace securizate. Se consideră că următoarele mijloace sunt „mijloace securizate”:

1. serviciul german de e-guvernare „De-Mail”, cu autentificarea expeditorului (absenderbestätigt);

2. poșta electronică specială a avocaților („beA”);

3. poșta electronică specială a autorităților publice („beBPo”).

Parametrii tehnici pentru transmiterea electronică a documentelor vor fi stabiliți prin regulamentul guvernului federal care urmează să intre în vigoare înainte de 1 ianuarie 2018.

Articolul 25 alineatul (1) litera (c) - autoritățile sau organizațiile competente pentru furnizarea de asistență practică

Instanțele locale sunt competente pentru furnizarea de asistență practică în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 861/2007, astfel cum a fost modificat. Asistența practică este asigurată de personalul relevant conform organigramei, în principal personalul din birourile în care se depun cererile sau din birourile de informare. Informații privind instanțele locale competente și mijloacele de comunicare pot fi găsite în Atlasul judiciar european. A se vedea litera (a) de mai sus.

Articolul 25 alineatul (1) litera (d) - mijloacele de comunicare sau notificare pe cale electronică de exprimare a consimțământului

În conformitate cu secțiunea 174 alineatele (1) și (2) din Codul de procedură civilă, un act de procedură poate fi notificat prin fax, cu confirmare de primire, unui avocat, unui notar, unui executor judecătoresc (Gerichtsvollzieher), unui consultant fiscal sau oricărei alte persoane care se bucură de o încredere deosebită prin natura profesiei, unei autorități publice, unei societăți sau unui organism de drept public.

În temeiul secțiunii 174 alineatul (3), acelorași persoane le pot fi notificate și documentele electronice. Același lucru este valabil și pentru celelalte părți la procedurile judiciare, în măsura în care acestea au consimțit în mod expres la transmiterea documentelor în format electronic. Documentul trebuie să fie semnat electronic și să fie protejat contra riscului de a fi citit de părți terțe neautorizate. Documentele pot fi transmise, de asemenea, prin De-Mail.

Cu efect de la 1 ianuarie 2018, în locul semnăturii electronice va fi posibilă trimiterea documentelor electronice prin intermediul unui canal securizat de transmitere (sicherer Untermittlungsweg), în sensul secțiunii 130a din Codul de procedură civilă. Persoanele menționate mai sus vor trebui să pună în funcțiune un canal de transmisie sigură pentru notificarea documentelor în format electronic. Dovada notificării electronice va fi o confirmare de primire pe cale electronică într-un format structurat, care să poată fi citit prin mijloace automate. În acest scop, instanța va furniza un set de date atunci când notifică documentul.

Acceptarea în conformitate cu articolul 13 și cu secțiunea 174 alineatul (3) din Codul de procedură civilă poate fi exprimată prin mijloacele descrise la litera (b) de mai sus.

Pentru mai multe detalii, a se vedea litera (b).

Articolul 25 alineatul (1) litera (e) - persoanele sau tipurile de profesii care au obligația legală de a accepta comunicarea sau notificarea sau alte forme de comunicare scrisă prin mijloace electronice

În urma introducerii secțiunii 31a alineatul (1) prima teză din Codul federal care reglementează profesiile juridice („BRAO”), Baroul federal are obligația de a crea o căsuță poștală electronică specială pentru fiecare avocat din Germania. Unul dintre obiectivele din această secțiune 31a este de a se asigura că fiecare avocat din Germania poate fi contactat prin mijloace electronice. Căsuța poștală electronică specială pentru avocați a fost înființată la 28 noiembrie 2016.

Cu toate acestea, nu există în prezent obligația de a o utiliza. Secțiunea 31 din regulamentul care reglementează baza de date și adresele avocaților (Rechtsanwaltsverzeichnis- und -postfachverordnung) prevede că, până la 31 decembrie 2017 inclusiv, informațiile primite prin intermediul căsuței poștale electronice speciale pentru avocați trebuie să fie luate în considerare numai în cazul în care proprietarul căsuței poștale electronice a fost de acord în prealabil cu utilizarea acesteia. Această perioadă de utilizare voluntară este menită să ofere avocaților posibilitatea de a introduce treptat această nouă tehnologie și de a se asigura că adresa poștală electronică funcționează fără probleme înainte de utilizarea sa obligatorie. Cu efect de la 1 ianuarie 2018 se adaugă un nou alineat (6) la secțiunea 31a din BRAO, care va prevedea obligația tuturor avocaților de a lua la cunoștință informațiile transmise la căsuța lor poștală electronică specială. O modificare legislativă în acest sens este inclusă în proiectul de lege în vederea punerii în aplicare a Directivei privind recunoașterea calificărilor profesionale și a modificării altor dispoziții cu privire la profesiile juridice (ref. Bundestagsdrucksache 18/9521, p. 9 și p. 107 și următoarele).

Acest domeniu este, de asemenea, reglementat de Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială („notificarea sau comunicarea actelor”).

Articolul 25 alineatul (1) litera (f) - taxele judiciare și modalitățile de plată

Taxele judiciare pentru procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă sunt supuse Legii privind costurile judiciare („GKG”).

Taxele judiciare sunt percepute de către instanță printr-o factură de taxă judiciară (Gerichtskostenrechnung). Taxele sunt scadente la data depunerii cererii de introducere a acțiunii, chiar dacă procedura poate continua chiar și în cazul în care plata nu se face.

Pe lângă solicitant, orice persoană căreia o astfel de răspundere îi este impusă de instanță sau orice persoană care își asumă răspunderea în cadrul unei înțelegeri este, de asemenea, răspunzătoare pentru taxele judiciare.

Taxele specifice sunt stabilite în calendarul costurilor anexat la Legea privind costurile judiciare („KV-GKG”). Numărul 1210 KV-GKG stabilește o rată a taxei de 3,0 unități pentru procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă. În cazul încetării anticipate a procedurii, rata taxei se reduce la 1,0 unitate (numărul 1211 KV-GKG).

Taxa este stabilită în conformitate cu suma în discuție în cauza respectivă; în mod normal, este aceeași ca suma care face obiectul cererii. În cazul în care, în plus față de cererea principală, accesoriile creanței (dobânzi sau costuri) sunt, de asemenea, implicate, valoarea accesoriilor creanței nu este luată în considerare.

Se aplică următoarele taxe:

Cuantum până la

EUR

Rata 3,0

EUR

Rata 1,0

EUR

500,00

105,00

35,00

1 000,00

159,00

53,00

1 500,00

213,00

71,00

2 000,00

267,00

89,00

3 000,00

324,00

108,00

4 000,00

381,00

127,00

5 000,00

438,00

146,00

Pe lângă plata taxelor, orice cheltuieli cum ar fi cele pentru martori, experți sau interpreți trebuie, de asemenea, achitate.

Plata poate fi efectuată prin transfer bancar. Detaliile bancare sunt comunicate împreună cu cererea de plată emisă de casieria instanței.

Articolul 25 alineatul (1) litera (g) - posibilitatea exercitării unei căi de atac și instanța competentă

Împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță pot fi formulate căi de atac precum căile de atac ordinare (Berufung), în conformitate cu normele prevăzute în Codul de procedură civilă (ZPO), în special secțiunile 511 și următoarele. Aceste căi de atac pot fi introduse în termen de o lună; termenul începe să curgă de la data notificării textului integral al hotărârii. Instanța competentă să soluționeze o cale de atac împotriva unei hotărâri pronunțate de o instanță locală (Amtsgericht) în cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă este instanța regională (Landgericht) în a cărei circumscripție se află instanța locală.

O hotărâre pronunțată în apel de o instanță regională poate – în urma unei autorizări specifice – să fie contestată pe motive de drept (revizuire) în fața instanței regionale superioare (Oberlandesgericht) în a cărei circumscripție se află instanța regională.

Articolul 25 alineatul (1) litera (h) - procedurile pentru solicitarea unei reexaminări și instanțele competente pentru o astfel de reexaminare

În conformitate cu secțiunea 1104 alineatul (1) din Codul de procedură civilă, în cazul în care cerințele prevăzute la articolul 18 sunt îndeplinite și după ce cererea a fost depusă, procedura este reluată și se întoarce la stadiul în care era înainte de pronunțarea hotărârii. Instanța competentă este cea care a judecat acțiunea inițială.

Articolul 25 alineatul (1) litera (i) - limbile acceptate

Se poate utiliza doar limba germană. În districtele de origine ale populației sorabe, sorabii au dreptul de a vorbi limba sorabă în instanță.

Articolul 25 alineatul (1) litera (j) - autoritățile competente în ceea ce privește executarea

Pentru informații cu privire la autoritățile competente pentru executare, a se vedea rezumatul presentării „Procedurile privind executarea unei hotărâri judecătorești”. Instanța competentă pentru hotărârile luate în temeiul articolului 23 este instanța competentă să judece acțiunea principală.

Ultima actualizare: 18/01/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.