Cereri cu valoare redusă

Irlanda

Conținut furnizat de
Irlanda

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Irlanda

Proceduri transfrontaliere europene - Cereri cu valoare redusă


*mențiuni obligatorii

Articolul 25 alineatul (1) litera (a) - instanțele competente

Instanța districtuală („District Court”) are competența de a pronunța hotărâri în cadrul procedurii europene privind cererile cu valoare redusă; toate cererile se depun la grefa instanței districtuale competente. Adresele și datele de contact ale instanțelor districtuale pot fi găsite la:

http://www.courts.ie/offices.nsf/WebCOByJurisdiction?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=5#5.

Articolul 25 alineatul (1) litera (b) - mijloacele de comunicare

Mijloacele standard de comunicare sunt poșta și corespondența electronică (e-mail).

Articolul 25 alineatul (1) litera (c) - autoritățile sau organizațiile competente pentru furnizarea de asistență practică

Personalul auxiliar de la instanțele competente oferă părților asistență practică pentru completarea formularelor, informații generale referitoare la domeniul de aplicare al procedurii europene privind cererile cu valoare redusă, precum și informații generale cu privire la instanțele judecătorești din Irlanda care sunt competente să pronunțe hotărâri în cadrul procedurii europene privind cererile cu valoare redusă.

Articolul 25 alineatul (1) litera (d) - mijloacele de comunicare sau notificare pe cale electronică de exprimare a consimțământului

Aceste aspecte sunt reglementate de regulamentul de procedură al instanței, care prevede următoarele:

  • „Fără a se aduce atingere altor dispoziții din prezentul regulament, în cazul în care Serviciul „Instanțe judecătorești” a stabilit modalități adecvate în acest scop, iar instanța sau grefierul a dispus în acest sens, notificarea sau comunicarea oricărui act judiciar care trebuie să fie trimis, livrat, expediat sau transmis cu titlu de citație în cadrul procedurii europene privind cererile cu valoare redusă este valabilă dacă transmiterea se realizează în format electronic, sub forma unui mesaj electronic la adresa poștală electronică a reclamantului sau a pârâtului (astfel cum este identificată pe orice antet de adresă sau alte documente ale reclamantului sau pârâtului sau care este utilizată de către aceștia pentru a trimite orice comunicare grefierului) sau la adresa poștală electronică a grefierului (astfel cum este identificată pe orice site gestionat de Serviciul „Instanțe judecătorești”) cu condiția ca, în cazul în care expeditorul nu este convins de faptul că această comunicare i-a parvenit, în format electronic, destinatarului prevăzut (ca urmare a primirii unui mesaj privind stadiul transmiterii) sau, în cazul în care nu s-a primit niciun răspuns în termen de șapte zile de la o astfel de transmitere, comunicarea electronică să fie tratată ca și când nu ar fi fost trimisă niciodată, iar actul respectiv să fie comunicat pe o altă cale prevăzută în prezentul ordin, în termen de opt zile după expirarea termenului de șapte zile menționat anterior.” (Ordinul 53B, regula 3)
  • „Formularul de cerere și documentele justificative pot fi transmise prin scrisoare recomandată sau, în cazul în care se aplică regula 3, în format electronic.” (Ordinul 53B, regula 4)
  • „În cazul în care cererea nu se încadrează în domeniul de aplicare al procedurii europene privind cererile cu valoare redusă, grefierul trebuie să îl informeze pe reclamant în acest sens, dacă este posibil prin aceleași mijloace prin care cererea reclamantului a fost transmisă grefierului (și, dacă acest lucru nu este posibil, prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare cu confirmare de primire) [...]”. (Ordinul 53B, regula 6)
  • „Grefierul trebuie să îi trimită reclamantului copii ale răspunsului formulat de pârât [....], prin scrisoare recomandată (sau, dacă este cazul, prin altă modalitate permisă conform regulii 3) în termenul prevăzut de articolul 5 alineatul (4) din Regulamentul UE. [...] Grefierul trebuie să îi trimită reclamantului, prin scrisoare recomandată (sau, dacă este cazul, prin altă modalitate permisă conform regulii 3), copii ale oricărei cereri reconvenționale și ale oricăror documente justificative depuse (dacă este cazul), în termenul prevăzut de articolul 5 alineatul (6) din Regulamentul UE.” (Ordinul 53B, regula 8)
  • „Orice notificare sau comunicare adresată de către grefier unei părți la o cerere europeană cu valoare redusă, în orice scop prevăzut în regulamentul UE, trebuie să fie transmisă prin mijloacele prin care i-a fost comunicată de către partea în cauză (sau la adresa sau datele de contact disponibile pentru partea respectivă) și [...].” (Ordinul 53B, regula 18)

Articolul 25 alineatul (1) litera (e) - persoanele sau tipurile de profesii care au obligația legală de a accepta comunicarea sau notificarea sau alte forme de comunicare scrisă prin mijloace electronice

Nu este cazul.

Articolul 25 alineatul (1) litera (f) - taxele judiciare și modalitățile de plată

Taxa pentru cererea depusă în cadrul procedurii europene privind cererile cu valoare redusă este de 25 EUR, acesta fiind tariful care se aplică unei cereri în cadrul procedurii interne privind cererile cu valoare redusă. Taxa pentru depunerea unei cereri reconvenționale este, de asemenea, de 25 EUR. Astfel cum se indică la litera (a) de mai sus, cererile formulate în cadrul procedurii europene privind cererile cu valoare redusă trebuie depuse la grefa instanței districtuale competente, care va informa reclamantul cu privire la mijloacele disponibile pentru efectuarea plății. Datele de contact figurează la litera (a) de mai sus.

Articolul 25 alineatul (1) litera (g) - posibilitatea exercitării unei căi de atac și instanța competentă

Se poate introduce o cale de atac, alta decât cea împotriva respingerii acțiunii în temeiul articolului 4 alineatul (4), în fața instanței de circuit („Circuit Court”) competente, în termen de 14 zile de la pronunțarea hotărârii. Adresele și datele de contact ale instanțelor de circuit pot fi găsite la:

http://www.courts.ie/offices.nsf/WebCOByJurisdiction?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=4#4.

Articolul 25 alineatul (1) litera (h) - procedurile pentru solicitarea unei reexaminări și instanțele competente pentru o astfel de reexaminare

Regulamentul de procedură specific al instanței prevede următoarele:

„(1) Un pârât împotriva căruia a fost pronunțată o hotărâre în lipsă în cadrul unei cereri europene cu valoare redusă în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament de procedură poate solicita, printr-un aviz de cerere depus la instanța în jurisdicția căreia a fost obținut ordinul, anularea și/sau modificarea acestuia pentru oricare dintre motivele prevăzute la articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul UE.

(2) Avizul de cerere trebuie să îi fie notificat sau comunicat în mod clar reclamantului sau, eventual, avocatului acestuia, în termen de zece zile de la data la care pârâtul a aflat de pronunțarea hotărârii în lipsă.

(3) Notificarea sau comunicarea avizului de cerere nu are ca efect suspendarea procedurii.

(4) Instanța poate declara faptul că este suficientă notificarea sau comunicarea avizului de cerere efectiv realizată.

(5) În avizul de cerere trebuie să se prezinte în mod clar și pe scurt motivele invocate de pârât, dintre cele prevăzute la articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul UE.

(6) Instanța soluționează cererea și o poate admite sau respinge în temeiul articolului 18 alineatul (1) din Regulamentul UE.

(7) În cazul în care instanța respinge cererea de reexaminare invocând faptul că nu se aplică niciunul dintre motivele menționate la articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul UE, hotărârea rămâne în vigoare.

(8) În cazul în care instanța decide că reexaminarea este justificată pentru unul dintre motivele prevăzute la articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul UE, hotărârea pronunțată în cadrul procedurii europene privind cererile cu valoare redusă este declarată nulă și neavenită.”

Articolul 25 alineatul (1) litera (i) - limbile acceptate

Limba engleză și limba irlandeză.

Articolul 25 alineatul (1) litera (j) - autoritățile competente în ceea ce privește executarea

Creditorul trebuie să depună o cerere de executare la grefierul/„sheriff”competent, prin intermediul instanței de circuit corespunzătoare. Instanța districtuală relevantă este competentă să soluționeze cererile de refuz, de suspendare sau de prescriere a executării.

Ultima actualizare: 15/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.