Cereri cu valoare redusă

Italia

Conținut furnizat de
Italia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Italia

Proceduri transfrontaliere europene - Cereri cu valoare redusă


*mențiuni obligatorii

Articolul 25 alineatul (1) litera (a) - instanțele competente

Instanțele competente pentru procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă sunt: judecătorul de pace (giudice di pace) sau, în cazurile în care legislația italiană prevede o competență exclusivă în cauza în speță, instanța ordinară (tribunale ordinario).

Mai precis, instanța competentă este instanța ordinară în cazul următoarelor cereri:

(1) cereri pecuniare, în ceea ce privește închirierea de bunuri imobile și de activități comerciale (articolul 447 bis din Codul de procedură civilă al Italiei);

(2) cereri legate de contracte agricole (în acest caz sunt competente secțiile specializate pe agricultură ale instanței ordinare în sensul Legii nr. 29 din 14 februarie 1990);

(3) cereri referitoare la brevete și mărci comerciale, dreptul societăților comerciale și aspecte antitrust sau la contractele de achiziții publice de lucrări, servicii sau bunuri de importanță comunitară (în acest caz, competența revine secțiilor instanței ordinare specializate în cazuri de afaceri în sensul Decretului legislativ nr. 168 din 26 iunie 2003);

(4) cereri întemeiate pe legislația privind transportul maritim, în special în legătură cu daune cauzate de coliziunea navelor, daune cauzate de nave în timpul manevrelor de ancorare sau acostare sau al oricăror manevre efectuate în porturi sau în alte locuri de escală, daune cauzate de utilizarea mecanismelor de încărcare și descărcare, precum și de manevrarea mărfurilor în porturi, daune cauzate de nave plaselor de pescuit și altor echipamente de pescuit, plăți și compensații pentru asistență, salvare și recuperare și rambursarea cheltuielilor și sumelor primite pentru găsirea navelor eșuate, în temeiul articolului 589 din Codul transportului maritim.

Articolul 25 alineatul (1) litera (b) - mijloacele de comunicare

Prin poștă. Comunicarea online este, de asemenea, acceptată, dar numai pentru procedurile aduse în fața instanțelor ordinare. Aceasta trebuie efectuată de un avocat al apărării. Mai multe informații tehnice sunt disponibile la următoarea adresă: https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_2.wp

Articolul 25 alineatul (1) litera (c) - autoritățile sau organizațiile competente pentru furnizarea de asistență practică

ECC-NET Italia (https://www.ecc-netitalia.it/en/), care oferă asistență doar consumatorilor, în limita domeniului său de competență;

Pentru aspecte care depășesc competența ECC-NET Italia, Ministerul Justiției (Ministero della Giustizia).

Departamentul pentru afaceri judiciare (Dipartimento per gli Affari di Giustizia)

Direcția generală pentru afaceri internaționale și cooperare judiciară (Direzione Generale degli Affari internazionali e della Cooperazione giudiziaria)

Biroul I – Cooperare judiciară internațională (Ufficio I - Cooperazione giudiziaria internazionale)

Via Arenula 70 - 00186 Rome Tel. (+39) 06 68852480

E-mail: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Articolul 25 alineatul (1) litera (d) - mijloacele de comunicare sau notificare pe cale electronică de exprimare a consimțământului

Nu există nicio dispoziție privind utilizarea acestora în procedurile aduse în fața judecătorilor de pace. Notificarea și comunicarea pe cale electronică pot, cu toate acestea, să fie utilizate pentru acțiunile aduse în fața instanțelor ordinare. Informații tehnice mai detaliate sunt disponibile la următoarea adresă: https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_7.wp

Articolul 25 alineatul (1) litera (e) - persoanele sau tipurile de profesii care au obligația legală de a accepta comunicarea sau notificarea sau alte forme de comunicare scrisă prin mijloace electronice

Avocații părților, dar numai pentru cauzele judecate de instanțele ordinare.

Articolul 25 alineatul (1) litera (f) - taxele judiciare și modalitățile de plată

Taxele judiciare aplicabile sunt reglementate prin Decretul prezidențial nr. 115 din 30 mai 2002.

Acestea sunt alcătuite din trei părți: (A) o taxă standard; (B) un avans forfetar pentru costuri; și (C) o taxă fixă pentru înregistrarea actelor juridice, care se plătește numai pentru cazurile introduse la Curtea de Casație (Corte di cassazione).

(A) Nivelul taxei standard variază în funcție de valoarea creanței și de tipul acțiunii (cauză judecată în primă instanță sau cale de atac). Concret:

(a) pentru creanțe de până la 1 100 EUR, taxa este de: 43 EUR, în cazul în care procedurile judiciare sunt judecate în primă instanță; 64,50 EUR, în cazul unei căi de atac; 86 EUR, în cazul unei căi de atac la Curtea de Casație;

(b) pentru creanțe cuprinse între 1 100 EUR și 5 200 EUR, taxa este de: 98 EUR, în cazul în care procedurile judiciare sunt judecate în primă instanță; 147 EUR, în cazul unei căi de atac; 196 EUR, în cazul unei căi de atac la Curtea de Casație.

(B) În plus față de taxa standard, se plătește o sumă de 27 EUR ca avans forfetar pentru costuri.

Excepție: în cazul acțiunilor introduse în fața judecătorului de pace și al tentativelor de găsire a unui acord înainte de inițierea procedurilor, în cazul în care obiectul are o valoare mai mică de 1 033,00 EUR, precum și în cazul actelor și al măsurilor aferente acestora, se plătește numai taxa standard [fiind astfel exclus avansul de la prezenta literă (B)].

(C) În cazul în care cauza ajunge în fața Curții de Casație, se plătește o sumă suplimentară de 200 EUR, indiferent de valoarea cererii; aceasta reprezintă taxa fixă pentru înregistrarea actelor juridice.

În ceea ce privește metodele de plată acceptate:

(A) plata taxei standard poate fi făcută:

(a) la oficiile poștale italiene care utilizează un aviz de plată (bollettino di conto corrente personale);

(b) la băncile italiene, cu ajutorul formularului F23;

(c) la vânzătorii de timbre fiscale din Italia, cu ajutorul formularului tip de notificare a plății;

(d) prin transfer bancar:

codul BIC: BITAITRRENT

codul IBAN: IT 04 O 01000 03245 350008332100

care este o metodă aflată la dispoziția persoanelor care nu își au reședința în Italia și nu au un cont curent la o bancă aflată sub contract cu Agenția de Administrare Fiscală (Agenzia delle Entrate).

(B) Plata avansului forfetar pentru costuri poate fi efectuată:

(a) la vânzătorii de timbre fiscale din Italia, cu ajutorul formularului tip de notificare a plății;

(b) pe cale electronică, însă doar în cauzele introduse în fața instanțelor ordinare.

(C) Plata taxei de înregistrare fixe poate fi făcută:

(a) la băncile italiene, cu ajutorul formularului F23;

(b) prin transfer bancar.

Articolul 25 alineatul (1) litera (g) - posibilitatea exercitării unei căi de atac și instanța competentă

Hotărârile pronunțate de judecătorii de pace pot fi atacate în fața instanțelor ordinare. Hotărârile luate de instanțele ordinare pot fi atacate în fața curților de apel (corte di appello).

Termenul pentru depunerea unei contestații este de 30 de zile de la notificarea hotărârii (articolul 325 din Codul de procedură civilă al Italiei) de șase luni de la data publicării, în cazul în care hotărârea nu este notificată (articolul 327 din Codul de procedură civilă).

Articolul 25 alineatul (1) litera (h) - procedurile pentru solicitarea unei reexaminări și instanțele competente pentru o astfel de reexaminare

Organismele competente pentru reexaminare sunt:

(a) în cazul hotărârilor pronunțate de judecătorul de pace - instanța ordinară;

(b) în cazul hotărârilor pronunțate de instanțele ordinare - curtea de apel.

În ceea ce privește procedura, normele care se aplică sunt cele care reglementează căile de atac și contestațiile juridice în general (articolul 323 și următoarele din Codul de procedură civilă).

Articolul 25 alineatul (1) litera (i) - limbile acceptate

Limba acceptată este limba italiană.

Articolul 25 alineatul (1) litera (j) - autoritățile competente în ceea ce privește executarea

Autoritățile competente în materie de executare sunt instanțele ordinare.

Autoritățile competente să suspende sau să limiteze executarea unei hotărâri în sensul articolului 23 din regulament sunt instanțele ordinare.

Ultima actualizare: 11/01/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.