Cereri cu valoare redusă

Luxemburg

Conținut furnizat de
Luxemburg

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Luxemburg

Proceduri transfrontaliere europene - Cereri cu valoare redusă


*mențiuni obligatorii

Articolul 25 alineatul (1) litera (a) - instanțele competente

Judecătorul de pace (juge de paix) este competent să pronunțe hotărârile vizate de regulament.

Link către site-ul web național: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Judecătoria de pace din Luxemburg
Bâtiment JP
Cité Judiciaire
L-2080 - Luxembourg
Tel.: (+352) 475981-1
Fax: (+352) 465434

Judecătoria de pace din Diekirch
Bei der Aaler Kiirch
L-9211 - Diekirch
Tel.: (+352) 808853-1
Fax: (+352) 804190

Judecătoria de pace din Esch-sur-Alzette
Place Norbert Metz
L-4006 - Esch-sur-Alzette
Tel.: (+352) 530 529

Articolul 25 alineatul (1) litera (b) - mijloacele de comunicare

Luxemburg acceptă transmiterea prin poștă ca mijloc de comunicare.

Articolul 25 alineatul (1) litera (c) - autoritățile sau organizațiile competente pentru furnizarea de asistență practică

Serviciul de primire și informare juridică - Luxemburg
Cité judiciaire
Bâtiment BC
L-2080 - Luxembourg
Tel.: (+352) 221846

Serviciul de primire și informare juridică - Diekirch
Justice de paix
Place Joseph Bech
L-9211 - Diekirch
Tel.: (+352) 802315

Centrul european al consumatorilor GIE

271, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg

Telefon: +352 26 84 64 1

Fax: +352 26 84 57 61

E-mail: info@cecluxembourg.lu

Articolul 25 alineatul (1) litera (d) - mijloacele de comunicare sau notificare pe cale electronică de exprimare a consimțământului

În Luxemburg, metodele de transmitere a actelor sau de notificare sau comunicare electronică nu sunt încă eligibile în conformitate cu normele de procedură aferente acestora, iar notificările se transmit prin poștă.

Articolul 25 alineatul (1) litera (e) - persoanele sau tipurile de profesii care au obligația legală de a accepta comunicarea sau notificarea sau alte forme de comunicare scrisă prin mijloace electronice

A se vedea litera (d)

Articolul 25 alineatul (1) litera (f) - taxele judiciare și modalitățile de plată

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăengleză.

Nu se plătesc cheltuieli de judecată la instanța competentă din Luxemburg în contextul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă.

Cu toate acestea, după o hotărâre judecătorească, sunt suportate cheltuieli de judecată la nivelul punerii în aplicare a hotărârii și la cererea părții care are câștig de cauză.

Se aplică Regulamentul Marelui Ducat modificat din 24 ianuarie 1991 care stabilește onorariile executorilor judecătorești. Mai multe informații în acest sens pot fi găsite pe site-ul Camerei executorilor judecătorești din Marele Ducat al Luxemburgului: http://www.huissier.lu/.

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială, taxa forfetară unică aferentă notificării prin executorul judecătoresc este stabilită la suma de 138 EUR.

Plata către executorii judecătorești se poate efectua prin transfer bancar.

Articolul 25 alineatul (1) litera (g) - posibilitatea exercitării unei căi de atac și instanța competentă

În cazul în care valoarea cererii nu depășește 2 000,00 EUR, hotărârile judecătorului de pace sunt pronunțate în ultimă instanță. Doar un recurs în casație este posibil.

În cazul în care valoarea cererii este mai mare de 2 000,00 EUR, este posibilă introducerea unei căi de atac la președintele unui tribunal districtual împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță de către judecătorii de pace. Calea de atac poate fi efectuată printr-o cerere formulată fie de solicitantul însuși, fie de avocatul său. Serviciile unui avocat în instanță sunt opționale. Termenul pentru exercitarea căii de atac este de 40 de zile de la data notificării hotărârii judecătorești. Părțile sunt convocate de grefă cu cel puțin opt zile înainte de audiere. În cazul în care acestea locuiesc în alt stat membru al Uniunii Europene, termenul se prelungește cu 15 zile pentru considerente de distanță, în conformitate cu articolul 167 din Noul cod de procedură civilă. Procedura adusă în fața președintelui tribunalului districtual este sub formă orală.

Există posibilitatea introducerii unui recurs în casație împotriva hotărârilor pronunțate de judecătorii de pace în ultimă instanță, precum și împotriva hotărârilor pronunțate în apel de președintele tribunalului districtual. Instanța competentă este Curtea de Casație și serviciile unui avocat în instanță sunt obligatorii.

Link către site-ul web național: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Tribunalul districtual din Luxemburg
Bâtiments TL, CO, JT
Cité judiciaire
2080 - Luxembourg
Tel.: (+352) 475981-1

Tribunalul districtual din Diekirch
Palais de Justice
Place Guillaume
L-9237 Diekirch
Tel.: (+352) 803214-1
Fax: (+352) 807119

Curtea de Casație
Cité judiciaire
Bâtiment CR
2080 - Luxembourg
Tel.: (+352) 475981-2369 / 2373

Articolul 25 alineatul (1) litera (h) - procedurile pentru solicitarea unei reexaminări și instanțele competente pentru o astfel de reexaminare

Este competent să decidă cu privire la o cerere de reexaminare judecătorul de pace care este directorul judecătoriei de pace unde a fost pronunțată hotărârea sau judecătorul care îl înlocuiește pe acesta.

Cererea de reexaminare trebuie să fie depusă, prin declarație scrisă, fie de către pârât, fie de către reprezentantul autorizat al acestuia, la grefa instanței care a pronunțat hotărârea. Serviciile unui avocat în instanță sunt opționale, iar părțile pot să fie prezente personal sau să fie asistate sau reprezentate de persoanele menționate la articolul 106 din Noul cod de procedură civilă (link către articolul 106 din noul Cod de procedură civilă: http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/nouveau_code_procedure_civile/PageAccueil.pdf - pagina 21 și următoarele).

Cu cel puțin opt zile înainte de audiere, părțile sunt invitate să se prezinte în instanță de către grefă, termen care se prelungește în cazul în care părțile nu își au nici domiciliul și nici reședința în Luxemburg, în conformitate cu articolele 103 și 167 din Noul cod de procedură civilă. Procedura adusă în fața judecătorului de pace este sub formă orală.

Link către site-ul web național: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Judecătoria de pace din Luxemburg
Bâtiment JP
Cité Judiciaire
L-2080 - Luxembourg
Tel.: (+352) 475981-1
Fax: (+352) 465434

Judecătoria de pace din Diekirch
Bei der Aaler Kiirch
L-9211 - Diekirch
Tel.: (+352) 808853-1
Fax: (+352) 804190

Judecătoria de pace din Esch-sur-Alzette
Place Norbert Metz
L-4006 - Esch-sur-Alzette
Tel.: (+352) 530 529

Articolul 25 alineatul (1) litera (i) - limbile acceptate

Luxemburg acceptă limba franceză și limba germană.

Articolul 25 alineatul (1) litera (j) - autoritățile competente în ceea ce privește executarea

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăengleză.

1) În Marele Ducat al Luxemburgului, executorii judecătorești sunt cei care execută hotărârile judecătorești.

Datele de contact ale executorilor judecătorești pot fi găsite pe site-ul Camerei executorilor judecătorești din Marele Ducat al Luxemburgului: http://www.huissier.lu/

2) Autoritatea competentă în sensul articolului 23 din Regulamentul (CE) nr. 861/2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă este președintele tribunalului districtual.

Ultima actualizare: 05/02/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.