Cereri cu valoare redusă

Ţările de Jos

Conținut furnizat de
Ţările de Jos

Articolul 25 alineatul (1) litera (a) - instanțele competente

Cauzele aferente procedurilor europene cu privire la cererile cu valoare redusă sunt judecate și soluționate de judecătorul unei instanțe subdistrictuale (kantonrechter).

Articolul 25 alineatul (1) litera (b) - mijloacele de comunicare

În temeiul articolului 33 din Codul de procedură civilă în vigoare, formularele de cerere pot fi transmise pe cale electronică, cu condiția ca acest lucru să fie permis în temeiul normelor de procedură ale instanței. Niciuna dintre instanțe nu permite în prezent transmiterea formularelor pe cale electronică. Formularele pot fi transmise numai după cum urmează:

  • prin poștă;
  • prin depunerea lor la grefă.

În concordanță cu legislația privind simplificarea și digitizarea dreptului procedural, care este încă în curs de elaborare (inclusiv un nou articol 33 din Codul de procedură civilă), actul de punere în aplicare a încorporat norme privind depunerea cererilor pe cale electronică. Aceste norme vor intra probabil în vigoare la o dată ulterioară.

Noul articolul 30c din Codul de procedură civilă prevede că cererea trebuie transmisă în format electronic. În conformitate cu articolul 30c alineatul (4), persoanele fizice și asociațiile ale căror acte constitutive nu sunt înscrise într-un act notarial nu sunt obligate să prezinte documente în format electronic, cu excepția cazului în care sunt reprezentate de un terț care furnizează asistență juridică de specialitate.

Depunerea directă pe cale electronică, dintr-un alt stat membru, a actelor de sesizare a instanței nu este posibilă pentru moment. Părțile dintr-un alt stat membru care au un reprezentant profesional în Țările de Jos vor putea depune documente pe cale electronică. Părțile străine care nu au un reprezentant legal și care doresc să inițieze proceduri trebuie să utilizeze suportul de hârtie.

Articolul 25 alineatul (1) litera (c) - autoritățile sau organizațiile competente pentru furnizarea de asistență practică

Asistența practică poate fi oferită de Biroul de asistență juridică (Juridisch Loket) și, mai precis, de Centrul european de informare a consumatorilor din cadrul Biroului de asistență juridică.

A se vedea https://www.eccnederland.nl și https://www.juridischloket.nl.

Articolul 25 alineatul (1) litera (d) - mijloacele de comunicare sau notificare pe cale electronică de exprimare a consimțământului

Notificarea prevăzută la articolul 13 alineatul (1) din regulament și comunicările scrise prevăzute la articolul 13 alineatul (2) din regulament sunt efectuate în conformitate cu articolul 30e din Codul de procedură civilă. După ce legislația menționată anterior intră în vigoare, în Țările de Jos se va porni de la ipoteza potrivit căreia acțiunile sunt introduse pe cale electronică.

În temeiul articolului 30e din Codul de procedură civilă, alte documente al căror mod de transmitere nu este prevăzut în mod specific și alte comunicări dintre instanță și părți vor fi puse la dispoziție pe cale electronică, cu excepția cazului în care se aplică articolul 30c alineatul (5). Conform articolului 30c alineatul (5), părțile care nu au obligația de a transmite și nu transmit documente pe cale electronică trebuie să utilizeze suportul de hârtie.

În temeiul legislației privind simplificarea și digitizarea dreptului procedural, părțile al căror loc de reședință este situat într-un alt stat membru nu au încă posibilitatea tehnică de a transmite documentele în mod direct [a se vedea litera (b) de mai sus] sau de a le transmite prin sistemul digital al instanțelor. Nici societățile străine și nici persoanele fizice nu au obligația de a transmite documente pe cale electronică. În cazul în care o parte dintr-un alt stat membru are un reprezentant legal în Țările de Jos, procedura se va desfășura pe cale electronică, iar instanța poate notifica, în consecință, documentele menționate la articolul 13 alineatul (1) pe cale electronică.

În cazul părților care nu au obligația de a transmite documente în format electronic și care nu au un reprezentant legal, notificarea se efectuează prin poștă.

Articolul 25 alineatul (1) litera (e) - persoanele sau tipurile de profesii care au obligația legală de a accepta comunicarea sau notificarea sau alte forme de comunicare scrisă prin mijloace electronice

A se vedea informațiile menționate la litera (d).

Articolul 25 alineatul (1) litera (f) - taxele judiciare și modalitățile de plată

Numai persoanele care depun cereri la instanța subdistrictuală sunt obligate să plătească taxe judiciare. Pârâții nu trebuie să plătească taxe judiciare. În ceea ce privește cuantumul taxelor judiciare, dacă este cazul, în Țările de Jos se face distincția între

  • cereri cu o valoare mai mică de 500 EUR sau cu o valoare nedeterminată și
  • cereri cu o valoare cuprinsă între 500 EUR și 12 500 EUR.

Există trei rate forfetare. Rata care se aplică depinde de tipul reclamantului (persoană juridică, persoană fizică sau persoană fizică cu capacitate financiară limitată).

Pentru consultarea ratelor, a se vedea https://www.rechtspraak.nl/English/Pages/default.aspx.

Către instanțele olandeze pot fi efectuate plăți la distanță prin transfer bancar. Situația comisioanelor (griffienota) trimisă de către grefier include coordonatele contului bancar al instanței. Taxele judiciare trebuie transferate în respectivul cont.

Articolul 25 alineatul (1) litera (g) - posibilitatea exercitării unei căi de atac și instanța competentă

În conformitate cu normele naționale, căile de atac formulate împotriva hotărârilor pronunțate de judecătorul instanței subdistrictuale pot fi depuse la Curtea de apel (gerechtshof) în cazul procedurilor europene cu privire la cererile cu valoare redusă care implică sume de cel puțin 1 750 EUR. Termenul pentru formularea unei căi de atac este de 30 de zile de la data hotărârii.

Pentru informații cu privire la instanțele din Țările de Jos, a se vedea: https://www.rechtspraak.nl.

Articolul 25 alineatul (1) litera (h) - procedurile pentru solicitarea unei reexaminări și instanțele competente pentru o astfel de reexaminare

Pârâții pot cere instanței subdistrictuale care a pronunțat o hotărâre într-o procedură europeană cu privire la cererile cu valoare redusă să reexamineze hotărârea pe motivele prevăzute la articolul 18 alineatul (1) din regulament. Această cerere trebuie să fie depusă în termenul de 30 de zile menționat la articolul 18 alineatul (2).

Articolul 25 alineatul (1) litera (i) - limbile acceptate

Certificatele prevăzute la articolul 20 alineatul (2) din regulament obținute din partea unei instanțe dintr-un alt stat membru trebuie să fie redactate sau traduse în limba neerlandeză.

Articolul 25 alineatul (1) litera (j) - autoritățile competente în ceea ce privește executarea

Autoritățile responsabile de executarea unei hotărâri într-o procedură europeană cu privire la cererile cu valoare redusă sunt executorii judecătorești neerlandezi.

În ceea ce privește autoritățile responsabile cu aplicarea articolului 23 din Regulamentul (CE) nr. 861/2007, a se vedea articolul 8 din Actul de punere în aplicare referitor la procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă.

Articolul 8 din Actul de punere în aplicare referitor la procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă:

În cazul cererilor de executare prevăzute la articolele 22 și 23 din regulament, se aplică articolul 438 din Codul de procedură civilă.

Articolul 438 din Codul de procedură civilă

1. Litigiile apărute în legătură cu executarea se aduc în fața instanței districtuale (rechtbank) care ar fi competentă în temeiul normelor obișnuite sau în a cărei jurisdicție geografică trebuie să se desfășoare sechestrul, se află unul sau mai multe bunuri vizate sau trebuie să se efectueze executarea.

2. Pentru a obține o măsură provizorie, o acțiune provizorie (kort geding) poate fi, de asemenea, introdusă în fața judecătorului însărcinat cu luarea măsurilor provizorii (voorzieningsrechter) la instanța competentă în conformitate cu punctul 1. Fără a aduce atingere celorlalte competențe de care dispune, judecătorul însărcinat cu luarea măsurilor provizorii poate, la cerere, să suspende executarea pentru o anumită perioadă de timp sau până la pronunțarea hotărârii în litigiu ori să decidă că executarea poate să înceapă sau să continue doar în cazul în care se depune o garanție. Judecătorul poate ridica sechestrul, cu sau fără constituirea unei garanții. În faza executării, judecătorul poate dispune ca formalitățile incomplete să fie remediate, precizând care dintre formalitățile incomplete trebuie să se efectueze din nou și cine suportă costurile respective. Judecătorul poate dispune ca orice terță parte adăugată la dosar să fie obligată să își dea consimțământul pentru continuarea executării sau să coopereze în cadrul procedurii, cu sau fără constituirea unei garanții de către partea care solicită executarea.

3. În cazul în care cauza nu se pretează la o procedură provizorie, judecătorul delegat cu luarea măsurilor poate, în loc să respingă cererea și în cazul în care reclamantul solicită acest lucru, să sesizeze instanța districtuală, specificând data la care este necesară audierea dosarului. Un pârât care nu se înfățișează la data respectivă și nu este reprezentat în instanță de către avocatul său este declarat a fi judecat în lipsă în cazul în care a fost convocat să participe la procedură la respectiva dată, ținându-se seama în mod adecvat de termenul stabilit pentru cererea de chemare în judecată sau de termenul stabilit de judecătorul însărcinat cu luarea măsurilor provizorii la cererea reclamantului.

4. În cazul în care executorului judecătoresc însărcinat cu executarea i se adresează o obiecție care impune adoptarea unei măsuri provizorii imediate, executorul judecătoresc poate să se prezinte în fața judecătorului însărcinat cu luarea măsurilor provizorii cu raportul pe care l-a elaborat pe această temă, solicitând judecătorului să adopte o măsură provizorie luând o hotărâre privind părțile implicate. Judecătorul însărcinat cu luarea măsurilor provizorii trebuie să suspende acțiunea până când părțile au fost citate, cu excepția cazului în care, datorită naturii obiecției, acesta consideră că o hotărâre imediată este necesară. Executorul judecătoresc care își exercită această competență fără acordul părții care solicită executarea poate el însuși să fie obligat la plata cheltuielilor, dacă se constată că acțiunea sa a fost lipsită de temei.

5. O parte terță poate se poate opune executării printr-o cerere de chemare în judecată atât a părții care solicită executarea, cât și a părții împotriva căreia se solicită executarea.

Punctele 3 și 5 vor fi modificate pentru a se ține seama de legislația în curs de elaborare privind simplificarea și digitizarea dreptului procedural:

3. În cazul în care cauza nu se pretează la o procedură provizorie, judecătorul delegat cu luarea măsurilor poate, în loc să respingă cererea și în cazul în care reclamantul solicită acest lucru, să sesizeze instanța districtuală. Instanța care a fost sesizată stabilește de îndată o dată pentru următoarea etapă procedurală. Un pârât care nu se înfățișează la data respectivă și nu este reprezentat în instanță de către avocatul său este declarat a fi judecat în lipsă numai în cazul în care a fost convocat să participe la procedură la respectiva dată, ținându-se seama în mod adecvat de termenul stabilit pentru cererea de chemare în judecată sau de termenul stabilit de judecătorul însărcinat cu luarea măsurilor provizorii la cererea reclamantului.

5. O parte terță poate se poate opune executării chemând în judecată atât reclamantul, cât și partea împotriva căreia se solicită executarea.

Ultima actualizare: 13/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.