Cereri cu valoare redusă

România

Conținut furnizat de
România

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

România

Proceduri transfrontaliere europene - Cereri cu valoare redusă


*mențiuni obligatorii

Articolul 25 alineatul (1) litera (a) - instanțele competente

Competența de a soluționa în primă instanță cererile cu valoare redusă aparține judecătoriei. Hotărârile sunt supuse numai apelului la tribunal, în termen de 30 de zile de la comunicare. A se vedea art. 2 din art. I indice 10 din O.U.G. nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la UE, aprobată prin Legea nr. 191/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 25 alineatul (1) litera (b) - mijloacele de comunicare

 • Potrivit dispozițiilor de drept comun ale art. 148 alin. (2) CPC, cererile adresate, personal sau prin reprezentant, instanțelor judecătorești pot fi formulate și prin înscris în formă electronică, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege [reglementarea este aplicabilă în mod corespunzător și în cazul în care CPC prevede condiția formei scrise a susținerilor, apărărilor sau a concluziilor părților ori a altor acte de procedură adresate instanțelor judecătorești – art. 148 alin. (3) CPC].
 • Potrivit dispozițiilor de drept comun ale art. 199 alin. (1) CPC, cererea de chemare în judecată, depusă personal sau prin reprezentant, sosită prin poștă, curier, fax sau scanată și transmisă prin poștă electronică ori prin înscris în formă electronică, se înregistrează și primește dată certă prin aplicarea ștampilei de intrare.
 • Menționăm și că în procedura specială privind cererile de valoare redusă (aplicabilă litigiilor interne), reclamantul declanșează această procedură prin completarea formularului de cerere și depunerea sau trimiterea acestuia la instanța competentă, prin poștă sau prin orice alte mijloace care asigură transmiterea formularului și confirmarea primirii acestuia [art. 1.029 alin. (1) CPC].

Articolul 25 alineatul (1) litera (c) - autoritățile sau organizațiile competente pentru furnizarea de asistență practică

Asistența practică pentru completarea formularului de cerere se acordă, potrivit ar. 11 alin. (1) din Regulamentul nr. 861/2007, cu modificările și completările ulterioare, de către avocații desemnați în acest scop în cadrul serviciului de asistență judiciară de către fiecare barou, prin rotație, la intervale de 3 luni. Lista avocaților astfel desemnați, precum și datele de contact ale acestora se afișează pe pagina de internet a Uniunii Naționale a Barourilor din România și a fiecărui barou și se comunică fiecărei judecătorii, în vederea afișării la sediul acestora, precum și pe portalul instanțelor judecătorești. Pentru asistența practică furnizată, avocatul are dreptul la onorariu, care se fixează prin protocolul încheiat, potrivit legii, pentru stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară și extrajudiciară. Avocatul nu are dreptul de a primi de la cel asistat niciun fel de remunerație sau alte mijloace de recompensă, indiferent de titlul acesteia. A se vedea art. 1 din art. I indice 10 din O.U.G. nr. 119/2006 prvind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la UE, aprobată prin Legea nr. 191/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 25 alineatul (1) litera (d) - mijloacele de comunicare sau notificare pe cale electronică de exprimare a consimțământului

 • Art. 154 alin. (6) și (61) CPC

Comunicarea citațiilor și a altor acte de procedură se poate face de grefa instanței și prin telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia, dacă partea a indicat instanței datele corespunzătoare în acest scop. Comunicarea actelor de procedură va fi însoțită de semnătura electronică extinsă a instanței care va înlocui ștampila instanței și semnătura grefierului de ședință din mențiunile obligatorii ale citației. Fiecare instanță va avea o singură semnătură electronică extinsă pentru citații și acte de procedură. Citațiile și celelalte acte de procedură se consideră comunicate la momentul la care au primit mesaj din partea sistemului folosit că au ajuns la destinatar potrivit datelor furnizate de acesta.

 • Art. 205 alin. (2) lit. a) CPC

Întâmpinarea va cuprinde numele și prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reședința pârâtului ori, pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul, precum și, după caz, codul unic de înregistrare sau codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerțului ori de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar, dacă reclamantul nu le-a menționat în cererea de chemare în judecată. Dispozițiile art. 148 alin. (1) teza a II-a sunt aplicabile în mod corespunzător. Dacă pârâtul locuiește în străinătate, va arăta și domiciliul ales în România, unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul.

 • Art. 194 lit. (a) CPC

Cererea de chemare în judecată va cuprinde:

a) numele și prenumele, domiciliul sau reședința părților ori, pentru persoane juridice, denumirea și sediul lor. De asemenea, cererea va cuprinde și codul numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare ori codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerțului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice și contul bancar ale reclamantului, precum și ale pârâtului, dacă părțile posedă ori li s-au atribuit aceste elemente de identificare potrivit legii, în măsura în care acestea sunt cunoscute de reclamant. Dispozițiile art. 148 alin. (1) teza a II-a sunt aplicabile. Dacă reclamantul locuiește în străinătate, va arăta și domiciliul ales în România unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul.

 • Art. 148 alin. (1) – (3) CPC

(1) Orice cerere adresată instanțelor judecătorești trebuie să fie formulată în scris și să cuprindă indicarea instanței căreia îi este adresată, numele, prenumele, domiciliul sau reședința părților ori, după caz, denumirea și sediul lor, numele și prenumele, domiciliul sau reședința reprezentanților lor, dacă este cazul, obiectul, valoarea pretenției, dacă este cazul, motivele cererii, precum și semnătura. De asemenea, cererea va cuprinde, dacă este cazul, și adresa electronică sau coordonatele care au fost indicate în acest scop de părți, precum numărul de telefon, numărul de fax ori altele asemenea.

(2) Cererile adresate, personal sau prin reprezentant, instanțelor judecătorești pot fi formulate și prin înscris în formă electronică, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

(3) Dispozițiile alin. (2) sunt aplicabile în mod corespunzător și în cazul în care prezentul cod prevede condiție formei scrise a susținerilor, apărărilor sau a concluziilor părților ori a altor acte de procedură adresate instanțelor judecătorești.

 • Art. 169 CPC

După sesizarea instanței, dacă părțile au avocat sau consilier juridic, cererile, întâmpinările ori alte acte se pot comunica direct între aceștia. În acest caz, cel care primește cererea va atesta primirea pe însuși exemplarul care urmează a fi depus la instanță sau, după caz, prin orice alte mijloace care asigură îndeplinirea acestei proceduri.

 • Art. 199 alin. (1) CPC

(1) Cererea de chemare în judecată, depusă personal sau prin reprezentant, sosită prin poștă, curier, fax sau scanată și transmisă prin poștă electronică ori prin înscris în formă electronică, se înregistrează și primește dată certă prin aplicarea ștampilei de intrare.

 • Art. 149 alin. (4) CPC

(4) În cazul în care cererea a fost comunicată, potrivit legii, prin fax sau prin poștă electronică, grefierul de ședință este ținut să întocmească din oficiu copii de pe cerere, pe cheltuiala părții care avea această obligație. Dispozițiile art. 154 alin. (6) rămân aplicabile.

 

În procedura specială privind cererile de valoare redusă (aplicabilă litigiilor interne), reclamantul declanșează această procedură prin completarea formularului de cerere și depunerea sau trimiterea acestuia la instanța competentă, prin poștă sau prin orice alte mijloace care asigură transmiterea formularului și confirmarea primirii acestuia [art. 1.029 alin. (1) CPC]

Articolul 25 alineatul (1) litera (e) - persoanele sau tipurile de profesii care au obligația legală de a accepta comunicarea sau notificarea sau alte forme de comunicare scrisă prin mijloace electronice

 • În măsura în care instanța recurge, în condițiile legii, la comunicarea actelor de procedură prin mijloace electronice –există obligația subînțeleasă a părților de a accepta comunicarea efectuată în această modalitate. Această posibilitate există numai în situația în care părțile (sau reprezentanții lor, inclusiv avocații) au indicat adresa lor de poștă electronică (a se vedea și răspunsul de la lit. d).
 • În măsura în care partea recurge la comunicarea actelor de procedură prin mijloace electronice, instanța are obligația subînțeleasă de a accepta această modalitate de comunicare.

Articolul 25 alineatul (1) litera (f) - taxele judiciare și modalitățile de plată

 • OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, art. 10 alin (1) lit. b), alin. (2) și alin. (3)

(1) În materia executării silite, următoarele cereri se taxează astfel:

(…)

b) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării provizorii - 50 lei.

(2) În cazul contestației la executarea silită, taxa se calculează la valoarea bunurilor a căror urmărire se contestă sau la valoarea debitului urmărit, când acest debit este mai mic decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă acestei contestați nu poate depăși suma de 1.000 lei, indiferent de valoarea contestată. În cazul în care obiectul executării silite nu este evaluabil în bani, contestația la executare se taxează cu 100 lei.

(3) În cazul în care prin contestația la executare silită se invocă, în condițiile art. 712 alin. (2) din Codul de procedură civilă, și motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului, taxa de timbru se stabilește potrivit art. 3 alin. (1).

 • OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, art. 33 alin. (1)

Taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat, cu excepțiile prevăzute de lege.

 • OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, art. 40, alin. (1) și (2)

Dacă persoana care datorează taxa judiciară de timbru nu are nici domiciliul, nici reședința ori, după caz, sediul în România, taxa judiciară de timbru se plătește în contul bugetului local al unității administrativ teritoriale în care se află sediul instanței la care se introduce acțiunea sau cererea, în numerar, prin virament sau în sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local "Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru", al unității administrativ teritoriale în care persoana fizică are domiciliul sau reședința ori, după caz, în care persoana juridică are sediul social.

Cererile de valoare redusă, formulate potrivit procedurii speciale prevăzute în Codul de procedură civilă sau potrivit Regulamentului privind cererile de valoare redusă se taxează cu 50 lei, dacă valoare cererii nu depășește 2.000 lei sau valoarea în euro nu depășește echivalentul sumei de 2.000 lei, și cu 200 lei, pentru cererile a căror valoare depășește 2.000 lei sau a căror valoare în euro depășește echivalentul sumei de 2.000 lei. A se vedea art. 6 alin. (1) din Ordinanța de Urgență nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

Menționăm că, la adresa de internet https://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx, secțiunea aferentă fiecărei instanțe, sub-secțiunea “Bine de știut”, sunt disponibile unele informații cu privire la conturile unde pot fi plătite taxele de timbru.

Articolul 25 alineatul (1) litera (g) - posibilitatea exercitării unei căi de atac și instanța competentă

 • În conformitate cu art. 17 din Regulament, se poate exercita calea de atac a apelului, în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii, la tribunal [art. 466 alin. (1), art. 468 alin. (1), precum și art. 94 pct. 1 lit. k) coroborat cu art. 95 pct. 2 CPC].

 • Menționăm și faptul că în procedura specială cu privire la cererile de valoare redusă (aplicabilă litigiilor interne), hotărârea judecătoriei este supusă numai apelului la tribunal, în termen de 30 de zile de la comunicare [art. 1.033 alin. (1) CPC].

Articolul 25 alineatul (1) litera (h) - procedurile pentru solicitarea unei reexaminări și instanțele competente pentru o astfel de reexaminare

 • Norme ale procedurii de drept comun:

- hotărârile definitive pot fi atacate cu contestație în anulare (cale extraordinară de atac) atunci când contestatorul nu a fost legal citat și nici nu a fost prezent la termenul când a avut loc judecata; contestația în anulare se introduce la instanța a cărei hotărâre se atacă [art. 503 alin. (1) și art. 505 alin. (1) CPC];

- revizuirea (cale extraordinară de atac) unei hotărâri pronunțate asupra fondului sau care (nu) evocă fondul poate fi cerută dacă partea a fost împiedicată să se înfățișeze la judecată și să înștiințeze instanța despre aceasta, dintr-o împrejurare mai presus de voința sa; cererea de revizuire se îndreaptă la instanța care a pronunțat hotărârea a cărei revizuire se cere [art. 509 alin. (1) pct. 9 și alin. (2) și art. 510 alin. (1) CPC];

- partea care a pierdut un termen procedural va fi repusă în termen numai dacă dovedește că întârzierea se datorează unor motive temeinic justificate; în acest scop, partea va îndeplini actul de procedură în cel mult 15 zile de la încetarea împiedicării, cerând totodată repunerea sa în termen; în cazul exercitării căilor de atac, această durată este aceeași cu cea prevăzută pentru exercitarea căii de atac; cererea de repunere în termen va fi rezolvată de instanța competentă să soluționeze cererea privitoare la dreptul exercitat în termen (art. 186 CPC).

Cererea de reexaminare este de competența instanței a cărei hotărâre se atacă. A se vedea art. 3 din art. I indice 10 din O.u.G. nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplciarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la UE, aprobată prin Legea nr. 191/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 25 alineatul (1) litera (i) - limbile acceptate

Limba română.

Ultima actualizare: 14/02/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.