Cereri cu valoare redusă

Slovacia

Conținut furnizat de
Slovacia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Slovacia

Proceduri transfrontaliere europene - Cereri cu valoare redusă


*mențiuni obligatorii

Articolul 25 alineatul (1) litera (a) - instanțele competente

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini slovacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăenglezăfranceză.

În conformitate cu secțiunea 12 din Legea nr. 160/2015, Codul de procedură civilă privind soluționarea litigiilor (Civilný sporový poriadok), instanța districtuală (okresný súd) este competentă să pronunțe o hotărâre în primă instanță. Competența teritorială revine instanței generale a pârâtului. În cazul persoanelor fizice, aceasta revine instanței în a cărei jurisdicție persoana își are domiciliul permanent, în cazul persoanelor juridice, instanței în a cărei jurisdicție persoana în cauză își are sediul social, iar în cazul persoanelor juridice străine, instanței în a cărei jurisdicție este situată sucursala lor. În cazul în care nu se poate desemna instanța competentă pe baza unei adrese permanente sau a adresei sediului social ori pe baza celei mai recente adrese permanente sau adrese a sediului social, competența revine instanței în a cărei jurisdicție persoana deține proprietăți.

Articolul 25 alineatul (1) litera (b) - mijloacele de comunicare

Trebuie respectate regulile generale pentru introducerea unei cereri în fața instanței. Cererile pot fi introduse fie pe suport de hârtie, fie pe cale electronică. Introducerea pe cale electronică a cererilor cu privire la fondul cauzei trebuie să fie autorizată în conformitate cu secțiunea 23 alineatul (1) din Legea nr. 305/2013 privind e-guvernarea.

În cazul în care o cerere cu privire la fondul cauzei este introdusă pe cale electronică fără autorizație, aceasta trebuie transmisă din nou, cu o autorizație suplimentară pe suport de hârtie sau în format electronic, în termen de zece zile. În cazul în care o cerere electronică neautorizată cu privire la fondul cauzei nu este transmisă din nou în termenul prevăzut, pe suport de hârtie sau în format electronic, cu o autorizație, aceasta nu va fi luată în considerare, și anume se va considera că nu a fost introdusă.

Autorizația se eliberează utilizând o semnătură electronică avansată. O semnătură electronică avansată poate fi obținută prin achiziționarea unui certificat calificat de la o autoritate de certificare acreditată. Informații referitoare la autoritățile de certificare acreditate pot fi obținute pe site-ul web al Autorității naționale de securitate din Republica Slovacă (Národný bezpečnostný úrad). Informații detaliate cu privire la semnăturile electronice avansate pot fi găsite la adresele https://www.nbu.gov.sk/, https://www.slovensko.sk/en/title și https://www.ardaco.com.

Articolul 25 alineatul (1) litera (c) - autoritățile sau organizațiile competente pentru furnizarea de asistență practică

Informații complete cu privire la domeniul de aplicare a procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă, inclusiv informații cu privire la instanțele competente să pronunțe o hotărâre într-un anumit stat membru, vor fi puse la dispoziție pe site-ul Ministerului Justiției din Republica Slovacă, la adresa: www.justice.gov.sk. Formularele utilizate pentru procedură sunt, de asemenea, disponibile pe acest site web.

Persoanele care depun cereri pot solicita asistență judiciară, dacă îndeplinesc condițiile juridice în acest sens, prin intermediul Centrului de asistență judiciară (Centrum právnej pomoci), care oferă asistență judiciară prin intermediul personalului propriu și al avocaților desemnați. Condițiile de acordare a asistenței judiciare sunt prevăzute în secțiunea 17 din Legea nr. 327/2005 privind acordarea de asistență judiciară persoanelor cu probleme materiale, de modificare a Legii nr. 586/2003 privind practicienii dreptului și de modificare a Legii nr. 455/1991 privind activitatea de tranzacționare, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 8/2005.

Articolul 25 alineatul (1) litera (d) - mijloacele de comunicare sau notificare pe cale electronică de exprimare a consimțământului

În conformitate cu Codul de procedură civilă privind soluționarea litigiilor, metoda preferată pentru notificare este notificarea în cursul audierilor sau al altor activități în instanță și notificarea la o adresă de e-mail funcțională creată în temeiul unei legi speciale: Legea privind e-guvernarea. În conformitate cu această lege, începând cu 1 noiembrie 2016, instanțele trebuie să notifice documentele pe cale electronică numai în cazul în care este activată o căsuță poștală electronică funcțională pentru notificări. Procedura pentru activarea căsuței poștale electronice funcționale diferă pentru persoanele fizice și cele juridice. Persoanele fizice trebuie să solicite activarea acesteia. Începând cu 1 iulie 2017, statul trebuie să activeze o căsuță poștală electronică funcțională pentru persoanele juridice care figurează în registrul întreprinderilor, iar începând cu această dată, administrațiile publice, inclusiv instanțele, trebuie să își transmită deciziile și hotărârile exclusiv pe cale electronică.

În cazul în care un document nu poate fi notificat în timpul unei audieri sau al unei alte activități în instanță și nici la o căsuță poștală electronică funcțională și în cazul în care documentele nu trebuie să fie notificate personal, instanța notifică documentul la o adresă de e-mail, la solicitarea părții. În cazul în care documentele trebuie să fie notificate personal, acestea sunt notificate cu o confirmare de primire – adică o confirmare de primire de către destinatar a documentului menționat în respectiva confirmare.

Articolul 25 alineatul (1) litera (e) - persoanele sau tipurile de profesii care au obligația legală de a accepta comunicarea sau notificarea sau alte forme de comunicare scrisă prin mijloace electronice

Începând cu 1 iulie 2017, toate persoanele juridice care figurează în registrul întreprinderilor, respectiv care trebuie să aibă o căsuță poștală electronică funcțională activată, sunt obligate să accepte documentele trimise prin mijloace electronice la adresa de e-mail funcțională. Cu toate acestea, în cazul în care alte persoane fizice sau juridice activează o căsuță poștală electronică funcțională pentru notificarea documentelor, căsuțele poștale funcționale ale acestor entități vor fi, de asemenea, utilizate pentru notificarea documentelor.

Articolul 25 alineatul (1) litera (f) - taxele judiciare și modalitățile de plată

În temeiul Legii nr. 71/1992 privind taxele judiciare, obligația de a plăti o taxă se naște în momentul depunerii unei cereri - prin utilizarea unui formular de cerere tip A, prin care se demarează procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă. Taxele judiciare sunt enumerate în lista de tarife ca procent din taxa de bază („rată procentuală”) sau ca sumă fixă. În cazul în care o cerere este depusă pentru procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă, taxa este indicată în lista de tarife de la rubrica 1; aceasta rezultă din prețul (plata) obiectului cauzei sau din valoarea creanței, caz în care taxa este stabilită la 6 % (cel puțin 16,50 EUR și cel mult 16 596,50 EUR, iar în cauzele comerciale cel mult 33 193,50 EUR). Legea nu prevede dispoziții speciale privind taxele judiciare percepute în procedurile europene cu privire la cererile cu valoare redusă.

Taxele percepute de instanțe pot fi plătite, de exemplu, în numerar sau prin transfer bancar ori la o sucursală a unei bănci străine. Taxele pot fi plătite în numerar în cazul în care instanțele au creat condițiile pentru această metodă de plată și în cazul în care taxa pentru o cauză nu depășește 300 EUR. Taxele sunt plătite instanței care a fost sesizată în primă instanță sau în numele căreia este percepută taxa.

Articolul 25 alineatul (1) litera (g) - posibilitatea exercitării unei căi de atac și instanța competentă

Se poate introduce o cale de atac împotriva hotărârii unui tribunal de primă instanță. Calea de atac trebuie introdusă în termen de 15 zile de la notificarea hotărârii la instanța a cărei hotărâre este contestată. Se consideră că o cale de atac a fost introdusă la timp și dacă este introdusă, în termenul prevăzut, la instanța de apel competentă. De asemenea, dacă o cale de atac a fost introdusă după expirarea termenului de 15 zile din cauză că apelantul a urmat instrucțiuni incorecte furnizate de instanță privind termenul de introducere a unei căi de atac, se consideră că aceasta a fost introdusă la timp. În cazul în care hotărârea nu conține instrucțiuni privind termenul de introducere a unei căi de atac sau în cazul în care aceasta afirmă, în mod eronat, că nu se poate introduce o cale de atac, calea de atac poate fi introdusă în termen de trei luni de la notificarea hotărârii. Se consideră că o cale de atac a fost introdusă la timp, chiar dacă a fost introdusă la o instanță care nu era competentă, în cazul în care apelantul a urmat instrucțiuni eronate în ceea ce privește instanța competentă la care trebuia introdusă calea de atac. Acest lucru este valabil și în cazul în care hotărârea nu precizează instanța competentă la care trebuie introdusă o cale de atac.

În plus față de toate informațiile generale, căile de atac trebuie să indice hotărârea care este contestată, domeniul de aplicare al căii de atac, punctul de vedere din care se consideră că hotărârea este incorectă (motivele căii de atac) și măsura corectivă solicitată de apelant (cererea care face obiectul căii de atac). Competența pentru audieri și hotărâri în contextul unei căi de atac le revine instanțelor regionale (krajské súdy).

Articolul 25 alineatul (1) litera (h) - procedurile pentru solicitarea unei reexaminări și instanțele competente pentru o astfel de reexaminare

Instanța competentă pentru reexaminarea hotărârii este instanța care a pronunțat hotărârea în primă instanță. În conformitate cu Codul de procedură civilă privind soluționarea litigiilor, se poate depune o cerere de redeschidere a procedurii dacă posibilitatea de a reexamina o hotărâre rezultă dintr-o legislație specială, inclusiv din Regulamentul (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă.

În plus față de toate informațiile generale, o cerere de redeschidere a procedurii trebuie să indice numărul de referință al hotărârii care face obiectul căii de atac, domeniul de aplicare al căii de atac, motivele pentru redeschiderea procedurii, circumstanțele care dovedesc faptul că cererea a fost depusă în timp util, dovada temeiniciei cererii, precum și măsura corectivă solicitată de reclamant.

Articolul 25 alineatul (1) litera (i) - limbile acceptate

Limba slovacă.

Articolul 25 alineatul (1) litera (j) - autoritățile competente în ceea ce privește executarea

Se poate formula o cerere pentru obținerea executării unei hotărâri; aceasta trebuie introdusă la instanța responsabilă de executare (exekučný súd)). Începând din 1 aprilie 2017, instanța responsabilă de executare este instanța districtuală din Banská Bystrica (Okresný súd Banská Bystrica).

Procedura de executare este reglementată de Legea nr. 233/1995.

Cererile de executare se depun pe cale electronică la căsuța poștală electronică a instanței prin intermediul unui formular electronic special, care urmează să fie publicat pe site-ul web al ministerului. Sunt luate în considerare numai cererile autorizate. Documentele însoțitoare necesare sunt transmise electronic la căsuța poștală electronică a instanței, împreună cu cererea de executare.

În cazul în care un reclamant sau reprezentantul reclamantului nu are o căsuță poștală electronică activată sau este împiedicat în alt mod să își depună cererea pe cale electronică, cererea sa de executare poate fi depusă prin intermediul oricărui executor judecătoresc. În astfel de cazuri, executorul judecătoresc este reprezentantul autorizat să notifice sau să comunice acte până la inițierea executării; acesta va desfășura fără întârziere acțiuni individuale. Executorul judecătoresc trimite instanței cererea de executare menționată mai sus în termen de 15 zile. Atunci când se face apel la un executor judecătoresc pentru a depune o cerere de executare, acesta are dreptul la remunerație și la rambursarea cheltuielilor. Modul în care sunt stabilite aceste plăți și cuantumul care trebuie plătit sunt stabilite de minister într-un act juridic cu aplicabilitate generală.

Executarea se realizează de către un executor judecătoresc care este autorizat în acest sens de către instanța de executare. Instanța trebuie să atribuie cauze prin emiterea de autorizații pentru executare în mod aleatoriu și echitabil executorilor judecătorești, utilizând mijloacele tehnice și resursele programului aprobate de minister în așa fel încât procesul de atribuire a cauzelor să nu poată fi influențat. Regula privind alegerea aleatorie a executorului judecătoresc se întemeiază pe principiul teritorialității. Cauzele sunt atribuite prin alegerea executorilor judecătorești printre cei care au fost numiți pentru teritoriul vizat de instanța regională (krajský súd) în care debitorul își are domiciliul permanent sau sediul social. În cazul în care adresa domiciliului permanent sau a sediului social al debitorului în Republica Slovacă nu poate fi stabilită în temeiul paragrafului precedent, executorii judecătorești sunt aleși din districtul în care debitorul a avut ultimul domiciliu permanent sau sediu social; dacă acest lucru nu e posibil, cauza se atribuie aleatoriu unui executor judecătoresc numit pentru teritoriul vizat de instanța regională Banská Bystrica (Krajský súd Banská Bystrica).

Ultima actualizare: 09/04/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.