Cereri cu valoare redusă

Slovenia

Conținut furnizat de
Slovenia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Slovenia

Proceduri transfrontaliere europene - Cereri cu valoare redusă


*mențiuni obligatorii

Articolul 25 alineatul (1) litera (a) - instanțele competente

Instanțele competente să pronunțe o hotărâre în cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă sunt:

instanțele locale (okrajna sodišča) în cauzele civile; [articolul 30 din Legea de procedură civilă (Uradni list RS - Jurnalul Oficial al Republicii Slovenia; UL RS) nr. 73/07 – text oficial consolidat, 45/08 – 45/08 – Legea privind arbitrajul (ZArbit), 111/08 – Decizia Curții Constituționale 57/09 – Decizia Curții Constituționale nr. 12/10 – Decizia Curții Constituționale nr. 50/10 – Decizia Curții Constituționale nr. 107/10 – Decizia Curții Constituționale nr. 75/12 – Decizia Curții Constituționale nr. 40/13 – Decizia Curții Constituționale nr. 92/13 – Decizia Curții Constituționale nr. 10/14 – Decizia Curții Constituționale nr. 48/15 – Decizia Curții Constituționale nr. 6/17 – Decizia Curții Constituționale nr. 10/17 și 16/19 – ZNP-1, denumită în continuare ZPP și instanțele districtuale (okrožna sodišča) în cauzele comerciale (articolul 32 din ZPP)]. Aplicarea normelor privind litigiile comerciale este reglementată de articolele 480-484 din ZPP. Textul ZPP poate fi găsit pe site-ul web al sistemului de informații juridice al Republicii Slovenia:

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1212

Articolul 25 alineatul (1) litera (b) - mijloacele de comunicare

Mijloacele de comunicare acceptate în scopul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă și puse la dispoziția instanțelor în temeiul articolului 4 alineatul (1) sunt următoarele:

— formularul-tip de cerere A (anexa I) se depune la instanța competentă prin poștă sau fax sau este predat direct organismului de către persoana interesată sau de către o persoană mandatată în acest sens (articolul 105b din ZPP).

Cererile nu pot fi depuse pe cale electronică.

Articolul 25 alineatul (1) litera (c) - autoritățile sau organizațiile competente pentru furnizarea de asistență practică

Autoritățile sau organizațiile competente să furnizeze asistență practică în conformitate cu articolul 11:

Personalul judiciar al instanței competente oferă asistență practică gratuită în completarea formularelor și informații generale privind procedura. Consumatorii pot beneficia de asistență proactivă și apelând la Centrul European pentru Consumatori, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, e-mail: epc.mgrt@gov.si, tel.: (01) 400 37 29, website: https://www.epc.si/.

De asemenea, consumatorii pot solicita și obține asistență juridică gratuită, cu condiția să îndeplinească condițiile prevăzute în Legea privind asistența judiciară gratuită (UL RS nr. 96/04 — text consolidat oficial, 23/05, 15/14 — Decizia Curții Constituționale și 19/15, denumită în continuare „ZBPP”). A beneficia de asistență judiciară gratuită înseamnă a primi consultanță juridică, a fi reprezentat în instanță și a primi alte servicii juridice din partea ZBPP, precum și a fi scutit de la plata cheltuielilor de judecată.

Articolul 25 alineatul (1) litera (d) - mijloacele de comunicare sau notificare pe cale electronică de exprimare a consimțământului

Metodele de notificare și comunicare electronică disponibile din punct de vedere tehnic și admisibile în conformitate cu articolul 13 alineatele (1), (2) și (3) și metodele prin care se exprimă consimțământul prealabil pentru transmiterea electronică a documentelor în temeiul articolului 13 alineatul (1) și (2) sunt următoarele:

Documentele menționate la articolul 5 alineatele (2) și (6) și hotărârile pronunțate în temeiul articolului 7 sunt notificate sau comunicate în conformitate cu ZPP.

Articolele 132-150 din ZPP reglementează notificarea și comunicarea documentelor și consultarea dosarelor.

Articolul 132 din ZPP prevede diverse metode de notificare sau comunicare a documentelor — prin poștă, prin e-mail securizat, prin intermediul unui executor judecătoresc, în instanță sau în alt mod prevăzut de lege (notificare sau comunicare de către o persoană juridică sau fizică care face acest lucru ca profesie).

Nu este încă posibil să se notifice sau comunice documente pe cale electronică în procedurile civile; documentele care fac obiectul unei astfel de proceduri trebuie, prin urmare, să fie comunicate sau notificate în formă fizică, de obicei prin poștă.

Orarul și locul de notificare sau comunicare a documentelor: în timpul zilei, între 6.00 și 22.00, sau 24 de ore pe zi prin e-mail [articolul 139 alineatul (1) din ZPP].

Articolul 25 alineatul (1) litera (e) - persoanele sau tipurile de profesii care au obligația legală de a accepta comunicarea sau notificarea sau alte forme de comunicare scrisă prin mijloace electronice

Persoanele sau, după caz, tipurile de profesii care au obligația legale de a accepta notificarea sau comunicarea de documente sau alte comunicări scrise prin mijloace electronice, în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) și alineatul (2), sunt după cum urmează:

Nu este încă posibil să se notifice sau comunice documente pe cale electronică în procedurile civile; documentele care fac obiectul unei astfel de proceduri trebuie, prin urmare, să fie comunicate sau notificate în formă fizică, de obicei prin poștă.

Atunci când notificarea sau comunicarea pe cale electronică a actelor judiciare va fi posibilă din punct de vedere tehnic, instanțele vor folosi exclusiv această metodă (prin intermediul unei căsuțe poștale securizate) în relația cu instanțele naționale, avocații, notarii, agențiile de aplicare a legii, experții, interpreții, practicienii în insolvență sau cu orice alte persoane sau organisme a căror activitate implică o mai mare fiabilitate.

Lista persoanelor și a organismelor a căror activitate presupune o mai mare fiabilitate urmează să fie întocmită și ulterior publicată pe site-ul web al Curții Supreme a Republicii Slovenia (portal e-Sodstvo). Persoanele și organismele înscrise pe listă trebuie să aibă o căsuță poștală electronică securizată, a cărei adresă trebuie trimisă Curții Supreme din Slovenia; aceste persoane și organisme trebuie, de asemenea, să informeze Curtea Supremă în cazul în care își modifică această adresă. Adresa publicată pe listă este considerată ca fiind cea oficială.

Articolul 25 alineatul (1) litera (f) - taxele judiciare și modalitățile de plată

Taxele judiciare pentru procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă, adică modul în care se calculează și metodele de plată acceptate în conformitate cu articolul 15a, sunt următoarele:

Cuantumul taxelor judiciare este prevăzut în Legea privind taxele judiciare (UL RS nr. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 — Decizia Curții Constituționale, 19/15 — Decizia Curții Constituționale, 30/16, 10/17 — ZPP-E, 11/18 — ZIZ-L și 35/18 — Decizia Curții Constituționale, denumită în continuare „ZST-1”). Taxelor judiciare aferente procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă sunt aceleași cu cele percepute în cazul procedurii similare naționale.

Pentru procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă se plătește o taxă unică, în funcție de obiectului procedurii:

Dacă obiectului procedurii este de ... EUR sau mai puțin

taxa judiciară este de ... EUR

300

54

600

78

900

102

1 200

126

1 500

150

2 000

165

2 500

180

3 000

195

3 500

210

4 000

225

4 500

240

5 000

255

Reclamantul trebuie să achite taxa judiciară menționată mai sus la începutul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă. Taxa poate fi plătită în avans, adică atunci când se depune cererea de chemare în judecată; sau cererea poate fi înaintată în prealabil instanței, după care solicitantul trebuie să aștepte ca instanța să trimită un ordin de plată, în care se specifică nu numai valoarea taxei, ci și alte informații necesare pentru efectuarea plății (cum ar fi termenul de plată).

Taxele judiciare pot fi plătite de la distanță, permițând astfel părților să plătească dintr-un alt stat membru decât cel în care este situată instanța, prin:

(a) transfer bancar;

(b) utilizarea unui card de credit sau de debit sau

(c) debitarea directă a contului bancar al reclamantului.

În temeiul articolului 6 din ZST-1, taxele judiciare aferente procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă pot fi plătite în numerar, electronic sau prin intermediul oricărei alte metode de plată valabile.

În practică, se utilizează doar transferurile bancare și plata cu cardul la casieria instanței.

Toate băncile dispun de un serviciu de plată online. În cazul plăților electronice efectuate prin intermediul serviciilor bancare online, cheltuielile de judecată trebuie plătite în conturile instanțelor deschise în acest scop și care figurează pe site-urile internet ale diferitelor instanțe. Linkurile către site-urile instanțelor competente, unde se regăsesc coordonatele bancare ale instanțelor și alte informații necesare pentru plata taxelor judiciare, sunt furnizate în datele de contact ale fiecărei instanțe menționate la litera (a).

Articolul 25 alineatul (1) litera (g) - posibilitatea exercitării unei căi de atac și instanța competentă

Căile de atac disponibile în temeiul articolului 17, termenul de introducere a acestor căi de atac și instanțele competente sunt:

Căile de atac trebuie introduse în termen de opt zile de la notificarea sau comunicarea hotărârii (articolul 458 din ZPP). Acestea trebuie introduse la instanța care a pronunțat hotărârea în primă instanță (instanța locală) (articolul 342 din ZPP).

În cauzele comerciale, căile de atac trebuie introduse în termen de opt zile de la notificarea sau comunicarea hotărârii (articolul 458, coroborat cu articolele 480 și 496 din ZPP). Acestea trebuie introduse la instanța care a pronunțat hotărârea în primă instanță (instanța districtuală) (articolul 342 din ZPP).

Instanțele superioare (višja sodišča) soluționează aceste căi de atac (articolele 35 și 333 din ZPP).

Articolul 25 alineatul (1) litera (h) - procedurile pentru solicitarea unei reexaminări și instanțele competente pentru o astfel de reexaminare

Procedurile de solicitare a unui control jurisdicțional, astfel cum se prevede la articolul 18, și instanțele competente sunt:

introducerea unei acțiuni de restabilire a situației prealabile (articolul 116 din ZPP). Dacă acțiunea este admisă de instanță, procesul revine la statutul său de dinainte de neîndeplinirea obligațiilor și toate hotărârile pronunțate de instanță ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor sunt anulate.

După șase luni de la data la care ar fi trebuit executată obligația, calea de atac de care dispune partea este cererea de redeschidere a procedurii în conformitate cu articolul 394 alineatul (3) din ZPP.

În cazul ambelor căi de atac, competența îi revine instanței care a pronunțat hotărârea.

Articolul 25 alineatul (1) litera (i) - limbile acceptate

În conformitate cu articolul 21a alineatul (1), se acceptă următoarele limbi:

Limbile oficiale sunt slovena și cele două limbi minoritare naționale utilizate oficial în cadrul instanțelor din zonele în care locuiesc aceste minorități naționale (articolele 6 și 104 din ZPP). Limbile minorităților naționale sunt italiana și maghiara.

În municipalitățile cu cetățeni de origine mixtă se aplică Legea privind înființarea municipalităților și Legea privind limitele municipale (UL RS nr. 108/06 — text consolidat oficial și 9/11; denumită în continuare „ZUODNO”). În conformitate cu articolul 5 din ZUODNO, municipalitățile cu cetățeni de origine mixtă sunt: Lendava, Hodoš-Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola și Piran.

Articolul 25 alineatul (1) litera (j) - autoritățile competente în ceea ce privește executarea

Autoritățile competente să aplice și să asigure respectarea articolului 23 sunt următoarele:

Competența de executare le revine instanțelor locale [articolul 5 din Legea privind executarea silită și asigurarea în materie civilă (UL RS nr. 3/07 – text consolidat oficial, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – Decizia Curții Constituționale, 45/14 – Decizia Curții Constituționale, 53/14, 58/14 – Decizia Curții Constituționale 54/15, 76/15 – Decizia Curții Constituționale, 11/18 și 53/19 – Decizia Curții Constituționale]. Competența acestor instanțe se extinde și la aplicarea articolului 23.

Ultima actualizare: 21/02/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.