Veci s nízkou hodnotou sporu

Rakúsko

Autor obsahu
Rakúsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Rakúsko

Európske cezhraničné konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu


*povinný údaj

Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy

Pre vedenie prvostupňového konania podľa nariadenia (ES) č. 861/2007 v znení nariadenia (ES) 2421/2015, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, sú v Rakúsku vecne príslušnými okresné súdy (Bezirksgerichte). Miestna príslušnosť sa riadi – pokiaľ to už nevyplýva z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o príslušnosti súdov a uznávaní a výkone rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach – ustanoveniami rakúskych právnych predpisov o súdnych právomociach.

Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky

Návrhy v konaniach podľa nariadenia (ES) č. 861/2007 v znení nariadenia (ES) 2421/2015, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, je možné podať – okrem papierovej formy – aj elektronicky cez internetový elektronický justičný systém (Elektronischer Rechtsverkehr – ERV). ERV je v zásade otvorený všetkým fyzickým a právnickým osobám. Technickým predpokladom na tento účel je však špeciálny softvér a medzizapojenie odosielajúceho orgánu. Priebežne aktualizovaný zoznam odosielajúcich orgánov je dostupný na internetovej stránke

http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv .

Okrem toho je možné zasielať podania a prílohy elektronicky použitím funkcie občianskej karty (čipová karta alebo podpis na mobilnom zariadení – pozri https://http://www.buergerkarte.at/ pomocou formulárov, ktoré sú k dispozícii na internetovej stránke justície „https://portal.justiz.gv.at/at.gv.justiz.formulare/Justiz/index.html“.

Podanie faxom alebo e-mailom však nie je prípustné.

Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc

Pomoc a všeobecné informácie získajú strany – pokiaľ existuje medzinárodná príslušnosť Rakúska – od príslušného okresného súdu.

Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania

Pre elektronické doručovanie súdu voči stranám prípadne ich zástupcom je k dispozícii elektronický justičný systém (ERV). Je to technicky presne definovaný spôsob odosielania v rámci okruhu účastníkov, v ktorom sú jednotliví členovia identifikovaní. ERV je v zásade otvorený všetkým fyzickým a právnickým osobám. Technickými predpokladmi na tento účel sú špeciálny softvér a medzizapojenie odosielajúceho orgánu. Priebežne aktualizovaný zoznam týchto odosielajúcich orgánov je dostupný na internetovej stránke

http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv .

Elektronické doručovanie sa môže uskutočňovať aj podľa ustanovení 3. odseku zákona o doručovaní (§§ 28 a nasl. ZustG – Zustellgesetz) prostredníctvom doručovacej služby správy, ak nie je možné doručenie v ERV.

Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami

Účasť na rakúskom ERV (nie však na iných elektronických systémoch doručovania) je povinná pre advokátky a advokátov, ako aj obhajkyne a obhajcov v trestných veciach, notárky a notárov, úverové a finančné inštitúcie [§ 1 ods. 1 a 2 zákona o bankovníctve (Bankwesengesetz – BWG)], podniky podľa § 1 ods. 1 č. 1, 2, 4, 6, 7 a 8 zákona o dohľade nad poisťovňami z roku 2016 (Versicherungsaufsichtsgesetz 2016 – VAG 2016), nositeľov sociálneho poistenia [§§ 23 až 25 všeobecného zákona o sociálnom poistení (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz – ASVG), § 15 živnostenského zákona o sociálnom poistení (Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz – GSVG), § 13 zákona o sociálnom poistení pracovníkov v poľnohospodárstve (Bauern-Sozialversicherungsgesetz – BSVG), § 9 zákona o zdravotnom a úrazovom poistení úradníkov (Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz – B-KUVG), § 4 zákona o poistení notárov z roku 1972 (Notarversicherungsgesetz – NVG 1972)], penzijné inštitúcie (§ 479 ASVG), fond pre dovolenky a odstupné stavebných pracovníkov (§ 14 Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse – BUAG), mzdový fond farmaceutov [Pharmazeutische Gehaltskasse (§ 1 zákona o mzdovom fonde z roku 2002 – Gehaltskassengesetz 2002)], rakúsky garančný fond [§ 13 zákona o garančnom poistení (Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz – IESG)] a spoločnosť IEF-Service GmbH [§ 1 zákona o IEF-Service GmbH (IEF-Service-GmbH-Gesetz – IEFG)], hlavný zväz rakúskych nositeľov sociálneho poistenia [Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger; (§ 31 ASVG)], finančnú prokuratúru [§ 1 zákona o finančnej prokuratúre (Finanzprokuraturgesetz – ProkG)] a advokátske komory.

Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtinafrancúzština.

V rakúskom práve o súdnych poplatkoch nie sú pre európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu stanovené žiadne samostatné vnútroštátne úpravy. Pre žalobu a nasledujúce prvostupňové konanie sa uplatňuje tarifná položka 1 (Tarifpost 1 – TP 1) zákona o súdnych poplatkoch (Gerichtsgebührengesetz – GGG), pre odvolanie a nasledujúce druhostupňové konanie tarifná položka 2 (Tarifpost 2 – TP 2) zákona o súdnych poplatkoch (GGG), ktoré sú stanovené pre všetky vnútroštátne občianske procesy.

Výška súdnych poplatkov sa vypočíta podľa hodnoty predmetu sporu (sporová hodnota nároku uplatneného v žalobe, ako aj neskôr rozšírením žaloby) prípadne podľa záujmu odvolania a počtu strán. Informácie o poplatkoch, ktoré sú v súčasnosti platné, sú k dispozícii v Právnom informačnom systéme Rakúskej republiky (https://www.ris.bka.gv.at/Bundesrecht/; pod „Bundesrecht konsolidiert“ v „Titel, Abkürzung“ treba zadať „GGG“, v „Paragraph“ treba zadať „32“).

Spôsob úhrady poplatkov je upravený v § 4 GGG. V ňom je stanovené, že poplatky sa uhrádzajú použitím bankových kariet s bankomatovou funkciou alebo kreditných kariet, vkladom alebo prevodom na účet príslušného súdu alebo vkladom v hotovosti na danom súde.

Ďalej je možné všetky poplatky uhradiť aj odúčtovaním a inkasom, ak je súd (alebo všeobecne rakúska justícia) vzhľadom na účet uvedený stranou povinnou k úhrade zmocnený k inkasu súdnych poplatkov na justičný účet a podanie zahŕňa údaj o účte, z ktorého majú byť poplatky stiahnuté, a maximálnu možnú čiastku na odúčtovanie.

Ak sa podanie predkladá cestou elektronického justičného systému (ERV), poplatky musia byť povinne uhradené prostredníctvom odúčtovania a inkasa. Oznámenie maximálnej čiastky na odúčtovanie nie je v tomto prípade možné.

Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtinafrancúzština.

Proti rozsudku rakúskeho okresného súdu vyneseného na prvom stupni podľa nariadenia (ES) č. 861/2007 v znení nariadenia (ES) 2421/2015, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, je prípustný právny prostriedok odvolania. Odvolanie sa musí podať písomne do 4 týždňov od doručenia rozsudku na tom okresnom súde, ktorý vydal rozsudok na prvom stupni. Musí byť podpísané advokátkou alebo advokátom. Pri následnom odvolacom konaní je zastupovanie advokátkou alebo advokátom taktiež povinné.

Napadnutie rozhodnutia o trovách konania sa uskutočňuje – pokiaľ samotný rozsudok nebol napadnutý – cestou odvolania vo veci náhrady nákladov. Toto odvolanie sa musí podať do 14 dní od doručenia rozsudku na súde, ktorý rozsudok vydal.

Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania

Podľa § 548 ods. 5 rakúskeho Občianskeho súdneho poriadku je súd prvého stupňa, ktorý je príslušný pre európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, príslušným aj pre preskúmanie podľa článku 18 nariadenia.

Podmienkou konania o preskúmaní je výslovná žiadosť obžalovaného. Obžalovaný v nej má preukázať okolnosti, na ktorých sa jeho žiadosť o preskúmanie zakladá. Súd sa obmedzuje na preskúmanie tvrdení obžalovaného. Ústne pojednávanie stanoví súd iba vtedy, ak to považuje za potrebné.

Ak podľa názoru súdu nie sú podmienky článku 18 ods. 1 nariadenia splnené, žiadosť sa podľa článku 18 ods. 3 zamietne; pôvodný rozsudok zostáva v tomto prípade v platnosti. Toto rozhodnutie je možné napadnúť pomocou opravného prostriedku „Rekurs“. Ak sú však podmienky článku 18 ods. 1 nariadenia splnené, súd teda považuje uplatnené odôvodnenia za oprávnené, vyhlási ním pôvodne vydaný rozsudok za neplatný, teda ho zruší. Opravný prostriedok proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný. Právny spor sa vráti do stavu, v ktorom sa nachádzal vo fáze konania vedúceho k vyhláseniu o neplatnosti. Počas trvania konania o preskúmaní podľa článku 18 môže obžalovaný podľa článku 23 nariadenia požiadať vo vykonávajúcom štáte o pozastavenie alebo obmedzenie výkonu.

Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtinafrancúzština.

Prijateľným jazykom v zmysle článku 21a ods. 1 je nemčina.

Okrem nemeckého jazyka smú rakúski občania a štátni príslušníci zmluvnej strany Dohody o Európskom hospodárskom priestore požívať pred okresnými súdmi Oberpullendorf a Oberwart maďarský jazyk, pred okresnými súdmi Ferlach, Eisenkappel a Bleiburg slovinský jazyk a pred okresnými súdmi Eisenstadt, Güssing, Mattersburg, Neusiedl am See, Oberpullendorf a Oberwart chorvátsky jazyk.

Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon

Pre vykonávanie súdnych rozhodnutí, ako aj na účely uplatňovania článku 23 sú príslušné okresné súdy. Miestna príslušnosť sa riadi podľa ustanovení rakúskeho exekučného poriadku.

Posledná aktualizácia: 07/06/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.