Veci s nízkou hodnotou sporu

Belgicko

Autor obsahu
Belgicko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Belgicko

Európske cezhraničné konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu


*povinný údaj

Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy

Podľa belgického súdneho poriadku (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek) má zmierovací sudca (juge de paix/vrederechter), súd prvého stupňa (tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg) a obchodný súd (tribunal de l'entreprise/rechtbank van koophandel) vecnú príslušnosť vydať rozsudok v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky

Každé podanie alebo oznámenie prijaté na účely konania a dostupné súdom v súlade s článkom 4 ods. 1 nariadenia sa môže uskutočniť v Belgicku priamym podaním vzorového formulára „A“ v prílohe I spolu s príslušnými dokladmi v kancelári miestne príslušného všeobecného súdu a zaslaním rovnakého formulára s príslušnými dokladmi doporučenou poštou na miestne príslušný všeobecný súd.

Elektronické podávanie vzorového formulára „A“ by malo byť k dispozícii v blízkej budúcnosti.

Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc

Kancelária príslušného súdu môže poskytnúť praktickú pomoc pri vyplňovaní formulárov a všeobecné informácie.

Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania

V Belgicku sa dokumenty a rozhodnutia doručujú prostredníctvom súdneho úradníka. Elektronické doručovanie by malo byť k dispozícii v blízkej budúcnosti.

Doručovanie sa vykonáva poštou alebo v zákonom stanovených prípadoch, faxom. Elektronické doručovanie by malo byť k dispozícii v blízkej budúcnosti.

Podrobné informácie o doručovaní písomností a rozhodnutí nájdete na tejto stránke portálu elektronickej justície.

Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami

/

Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby

Táto otázka sa riadi článkami 1017 až 1022 Súdneho poriadku, článkom 953 Súdneho poriadku, pokiaľ ide o platenie poplatkov za svedkov, ako aj Zákonníkom o registračných, hypotekárnych a súdnych poplatkoch, a to najmä článkami 142 a nasl. a 268 a nasl., pokiaľ ide o registračné poplatky.

V článku 1018 Súdneho poriadku stanovujú podrobnosti o nákladoch:

1. Rôzne súdne a registračné poplatky. Súdne poplatky zahŕňajú poplatky za plánovanie, poplatky za vypracovanie a poplatky za zaslanie (pozri články 268 a nasl. Zákonníka o registračných, hypotekárnych a súdnych poplatkoch).

Registračné poplatky sú splatné pri rozhodnutiach, ktoré sa týkajú sumy vyššej ako 12 500 eur (bez súdnych trov) a sú stanovené vo výške 3 % z tejto sumy. Nie sú preto splatné v rámci konania s nízkou hodnotou sporu.

2. Náklady a odmeny a mzdy v súvislosti so súdnymi písomnosťami.

3. Náklady na zaslanie súdneho rozhodnutia.

4. Výdavky na akékoľvek opatrenia na vykonanie dokazovania vrátane poplatkov za svedkov a znalcov. V kráľovskom dekréte z 27. júla 1972 sa tento poplatok stanovuje vo výške 200 frankov na svedka, čo dnes zodpovedá približne 5 eurám. K tejto sume sa pripočíta príspevok na cestovné náklady.

Súdny znalec stanoví svoje vyúčtovanie nákladov a poplatkov, pričom spôsob výpočtu musí byť jasne uvedený a sudca môže túto sumu pri stanovení sumy konečných poplatkov za všetky súdne trovy v prípade potreby (napr. ak náklady vznikli zbytočne) znížiť.

5. Cestovné náklady a náklady spojené s pobytom sudcov, súdnych úradníkov a účastníkov konania, ak im cestu nariadil sudca, a výdavky spojené s dokladmi, ak boli vyhotovené výlučne z dôvodu pojednávania.

6. Náhrada za trovy konania (článok 1022 Súdneho poriadku). Platí ju neúspešná strana a predstavuje jednorazový príspevok v súvislosti a nákladmi a poplatkami za právne zastúpenie úspešnej strany. Sumy vychádzajú z indexu spotrebiteľských cien a každá zmena o 10 kladných alebo záporných bodov vedie k zvýšeniu alebo zníženiu sumy o 10 %.

Hodnota sporu

Základná
suma*

Minimálna
suma*

Maximálna
suma*

Do 250,00 EUR

180,00 EUR

90,00 EUR

360,00 EUR

Od 250,01 EUR do 750,00 EUR

240,00 EUR

150,00 EUR

600,00 EUR

Od 750,01 EUR do 2 500,00 EUR

480,00 EUR

240,00 EUR

1 200,00 EUR

*Nové sumy platné od 1. júna 2016.

Pracovný súd (systém výnimiek)

Hodnota sporu

Základná
suma*

Minimálna
suma*

Maximálna
suma*

Do 250,00 EUR

43,75 EUR

31,75 EUR

55,75 EUR

Do 620,00 EUR

87,43 EUR

59,43 EUR

105,43 EUR

Do 2 500,00 EUR

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

7. Poplatky, odmeny a výdavky mediátora vymenovaného v súlade s článkom 1734 Súdneho poriadku.

Vzhľadom na skutočnosti uvedené vyššie sa výška tejto sumy stanovuje od prípadu k prípadu podľa toho, či je strana úspešná alebo nie, či boli poverení znalci, či boli vypočutí svedkovia, či sudcovia museli cestovať do zahraničia, či musel zasahovať mediátor atď.

Súdne poplatky musia byť zaplatené vopred, v opačnom prípade sa konanie vo veci nenaplánuje. Znalec vždy vyžaduje zaplatenie zálohy, bez ktorej svoju činnosť nevykoná. Ak požiadate o vypočutie svedka, najprv musíte zložiť príslušnú sumu do rúk súdneho úradníka. Ak platbu neuskutočníte, bude sa predpokladať, že od vypočutia svedka upúšťate.

Platba sa môže uskutočniť prevodom alebo peňažnou poukážkou, elektronickým prevodom, v hotovosti alebo šekom na pokyn súdneho úradníka (posledné riešenie je vyhradené pre právnikov a súdnych úradníkov).

Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať

Odvolanie je možné podať v súlade s článkom 17 nariadenia v rámci belgických procesných právnych predpisov v občianskych veciach. Toto odvolanie sa musí podať na všeobecnom súde, na obchodnom súde alebo na odvolacom súde, ktorý má vecnú právomoc podľa belgického súdneho poriadku. Konkrétnu miestne príslušnú jurisdikciu pre odvolanie je možné určiť podľa Európskeho justičného atlasu pre občianske veci.

Podľa článku 1051 belgického súdneho poriadku lehota na podanie odvolania je jeden mesiac od doručenia rozsudku v súlade s článkom 792 ods. 2 a 3 uvedeného poriadku, s výhradou lehôt uvedených v nadnárodných a medzinárodných záväzných ustanoveniach. Analogicky s týmto ustanovením je lehota na podanie odvolania v rámci európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu v zásade jeden mesiac od doručenia rozhodnutia príslušného súdu v súlade s článkom 13 nariadenia, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania

V závislosti od konkrétnych okolností prípadu je v belgickom právnom poriadku možné použiť niekoľko nápravných prostriedkov a dosiahnuť preskúmanie rozhodnutia:

– predovšetkým je to článok 1051 Súdneho poriadku, ktorý umožňuje odvolať sa proti rozsudku v lehote do jedného mesiaca od jeho doručenia, alebo v niektorých prípadoch jeho oznámenia v súlade s článkom 792 ods. 2 a 3 tohto poriadku. Platí to pre protichodné rozsudky a rozsudky vynesené za neúčasti odporcu.

– druhou možnosťou je článok 1048 Súdneho poriadku, ktorý umožňuje vzniesť námietku proti rozsudku vynesenému za neúčasti odporcu v lehote do jedného mesiaca od jeho doručenia alebo, v niektorých prípadoch, od jeho oznámenia v súlade s článkom 792 ods. 2 a 3 tohto poriadku.

Lehoty na podanie odvolania alebo vznesenie námietky uvedené vyššie platia:

– s výhradou lehôt uvedených v nadnárodných a medzinárodných záväzných ustanoveniach,

– bez toho, aby bola dotknutá možnosť predĺženia lehoty stanovenej podľa článku 50 Súdneho poriadku za určitých podmienok stanovených zákonom,

– bez toho, aby bola dotknutá možnosť uplatnenia všeobecnej právnej zásady, ktorú viackrát potvrdil belgický kasačný súd, podľa ktorej sa lehoty na uskutočnenie aktu predĺžia v prospech účastníka konania, ktorému ho vyššia moc znemožnila uskutočniť pred uplynutím lehoty.

Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky

Podľa článku 21a ods. 1 Belgicko neuznáva žiadny iný jazyk okrem úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov miesta výkonu podľa belgických vnútroštátnych právnych predpisov.

Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon

Pokiaľ ide o výkon rozhodnutia vydaného súdom v rámci európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu, v Belgicku sú príslušnými orgánmi súdni úradníci.

Príslušným orgánom pre uplatnenie článku 23 nariadenia, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, je predovšetkým exekučný sudca v mieste exekúcie. Podľa článku 1395 belgického súdneho poriadku má exekučný sudca právomoc vo veci všetkých žiadostí týkajúcich sa zablokovania a exekučného konania. Miestna príslušnosť je určená v článku 633 uvedeného Súdneho poriadku.

Okrem toho sa v belgickom súdnom poriadku ustanovuje právomoc miestne príslušného všeobecného súdu. V článku 569 ods. 5 belgického súdneho poriadku sa stanovuje, že všeobecný súd, kam patrí aj exekučný sudca, môže vzniesť námietky proti výkonu rozsudkov a rozhodnutí. Tento súd vrátane exekučného sudcu má tiež plnú podmienenú právomoc podľa článku 568 belgického súdneho poriadku.

Posledná aktualizácia: 16/06/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.