Veci s nízkou hodnotou sporu

Bulharsko

Autor obsahu
Bulharsko

Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy

Súd príslušný vydať rozsudok v tomto druhu konaní je okresný súd (rayonen sad), do ktorého kompetencie patrí trvalé bydlisko alebo registrované sídlo žalovaného.

Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky

Štandardný formulár žiadosti typu A sa musí podať priamo na príslušnom okresnom súde alebo zaslať poštou.

Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc

Európske spotrebiteľské centrum v Bulharsku, ktoré tvorí súčasť siete európskych spotrebiteľských centier (sieť ESC), poskytuje praktickú pomoc a informácie v súlade s článkom 11 nariadenia. Informácie o uplatňovaní nariadenia poskytuje na požiadanie ministerstvo spravodlivosti.

Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku bulharčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

Uplatniteľné prostriedky doručovania a oznamovania sú vymedzené v platnom Občianskom súdnom poriadku. V súlade s článkom 43 sa doručenia alebo oznámenia vykonávajú osobne alebo prostredníctvom inej osoby. Súd môže tiež nariadiť doručenie alebo oznámenie vo forme vloženia do spisu o prípade, informačných plagátov alebo verejného oznamu.

V súlade s článkom 42 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku sa doručenie alebo oznámenie účastníkom konania môže realizovať aj zaslaním e-mailu na adresu, ktorú uviedli účastníci konania. Informácie sa považujú za doručené alebo oznámené od okamihu, keď boli zadané do uvedeného informačného systému.

Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku bulharčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

Nevysvetlené.

Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku bulharčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

V súlade so štátnym sadzobníkom poplatkov, ktoré poberajú súdy na základe Občianskeho súdneho poriadku, predstavujú súdne poplatky v Bulharsku 4 % hodnoty sporu, pričom minimálny poplatok je 50 bulharských levov.

Súdne poplatky sa uhrádzajú bankovým prevodom.

V súlade s článkom 13 ods. 3 uvedeného sadzobníka sa ako poplatok za žiadosť o osvedčenie o uznaní a vykonaní bulharského súdneho rozhodnutia účtuje 40 bulharských levov.

V súlade s článkom 15 uvedeného sadzobníka sa ako poplatok za žiadosť o uznanie a vykonanie rozhodnutia vydaného jurisdikciou, arbitrážnym súdom alebo iným zahraničným orgánom účtuje 50 bulharských levov.

Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať

Odvolania proti rozhodnutiam v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa musia podať na príslušnom oblastnom súde (okrazhen sad) – článok 624 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku.

Odvolanie musí byť podané do dvoch týždňov od doručenia alebo oznámenia rozhodnutia okresného súdu príslušnému účastníkovi konania. Odvolacie konanie je vymedzené v kapitole 20 Občianskeho súdneho poriadku.

Rozsudok oblastného súdu môže byť predmetom odvolania na Najvyššom kasačnom súde za podmienok stanovených v článku 280 (článok 624 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku).

Dôvody a podmienky vykonania rozhodnutia týkajúceho sa kasačného opravného prostriedku sú výslovne stanovené v kapitole 22 Občianskeho súdneho poriadku.

Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania

Žalovaný môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia vydaného v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu na príslušnom súde druhého stupňa za podmienok stanovených v článku 18. Príslušný súd zašle kópiu žiadosti o preskúmanie druhej strane konania, ktorá má týždeň na to, aby odpovedala. Žiadosť o preskúmanie sa posudzuje za zatvorenými dverami. Ak ju súd považuje za primeranú, môže žiadosť preskúmať na verejnom pojednávaní. Proti rozhodnutiu o žiadosti o preskúmanie sa nemožno odvolať.

Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky

Na účely článku 21a ods. 1 je prípustným jazykom bulharčina.

Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon

Vykonaním rozhodnutia sú poverení súdni vykonávatelia (verejní a súkromní).

Žiadosť o vydanie nariadenia výkonu na základe európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa musí podať na príslušnom oblastnom súde, do ktorého kompetencie patrí trvalé bydlisko alebo registrované sídlo dlžníka, alebo v mieste, kde sa má vykonať rozhodnutie.

Posledná aktualizácia: 26/09/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.