Veci s nízkou hodnotou sporu

Chorvátsko

Autor obsahu
Chorvátsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Chorvátsko

Európske cezhraničné konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu


*povinný údaj

Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy

V Chorvátsku sú súdy alebo tribunály, ktoré sú príslušné na vydanie rozsudku v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu, mestské a obchodné súdy.

Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky

Formuláre, iné návrhy alebo vyhlásenia sa predkladajú v písomnej forme, faxom alebo e-mailom.

Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc

Podľa zákona o bezplatnej právnej pomoci [Narodne novine (NN; Úradný vestník Chorvátskej republiky č. 143/13, 98/19 – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_143_3064.html)] primárnu právnu pomoc poskytujú kancelárie, profesijné združenia a právne kliniky.

Primárna právna pomoc zahŕňa:

a) všeobecné právne informácie;

b) právne poradenstvo;

c) vypracovanie podaní na verejnoprávne inštitúcie, Európsky súd pre ľudské práva a medzinárodné organizácie v súlade s medzinárodnými dohodami a pravidlami fungovania týchto orgánov;

d) zastupovanie v konaní pred verejnoprávnymi inštitúciami;

e) právnu pomoc pri mimosúdnom urovnaní sporu.

Zoznam odborných združení a právnych kliník, ktoré poskytujú najmä právnu pomoc, je k dispozícií na adrese: https://mpu.gov.hr/istaknute-teme/besplatna-pravna-pomoc/ovlastene-udruge-i-pravne-klinike-za-pruzanje-primarne-pravne-pomoci/6190.

Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania

Písomnosti sa doručujú poštou alebo prostredníctvom osobitného súdneho úradníka, t. j. zamestnanca súdu, prostredníctvom príslušného súdneho orgánu alebo notára alebo priamo na súde alebo elektronickými prostriedkami v súlade s osobitnými predpismi.

Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami

Neuplatňuje sa.

Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku chorvátčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

Súdny poplatok je založený na výške nároku a platí sa:

  • za žalobný návrh a protinávrh,
  • za odpoveď na návrh,
  • za rozhodnutie o návrhu,
  • za odvolanie proti rozsudku,
  • za žiadosť o výkon rozsudku,
  • za žiadosť o preskúmanie rozsudku.

Ak nie je stanovené inak, povinnosť zaplatiť poplatok vzniká v čase predloženia žiadosti, ako je stanovené v článku 4 zákona o súdnych poplatkoch.

Výška súdnych poplatkov sa môže vypočítať za každý jednotlivý úkon v závislosti od hodnoty predmetu sporu podľa nasledujúcej tabuľky:

Viac ako

Do HRK

HRK

0,00

3 000,00

100,00

3 000,00

6 000,00

200,00

6 000,00

9 000,00

300,00

9 000,00

12 000,00

400,00

12 000,00

15 000,00

500,00

Nad 15 000,00 HRK sa platí poplatok 500,00 HRK a ďalšie 1 % zo sumy nad 15 000,00 HRK, maximálne do výšky 5 000,00 HRK.

Poplatky stanovené v sadzobníku súdnych poplatkov sú splatné v kolkoch vydaných v Chorvátsku alebo v hotovosti, ak je suma poplatku vyššia ako 100,00 HRK a ak je stanovené, že poplatok je možné uhradiť priamo na uvedený účet bez ohľadu na výšku poplatku.

Poplatky sú vyjadrené v absolútnych hodnotách v chorvátskych kunách a v percentách.

Pri výpočte poplatku stanoveného v percentách sa základ poplatku zaokrúhľuje na najbližšiu stovku tak, že poplatok do výšky 50,00 HRK sa zaokrúhľuje na stovku smerom dole, zatiaľ čo poplatok vyšší ako 50,00 HRK sa zaokrúhľuje na stovku smerom hore.

Podľa článku 15a nariadenia č. 861/2007 sa súdny poplatok môže uhradiť bankovým prevodom.

Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať

Proti rozsudku je možné podať odvolanie. Odvolanie sa podáva na súde, ktorý vydal rozsudok, do ôsmich dní odo dňa uverejnenia rozsudku, ale v prípade, keď sa rozsudok doručí účastníkovi konania, lehota sa počíta odo dňa jeho doručenia.

O odvolaní proti rozsudku v konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu rozhoduje samosudca na súde druhého stupňa.

Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania

Ak odporca preukáže pravdepodobnosť existencie predpokladov na preskúmanie rozsudku vydaného v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu podľa článku 18 nariadenia č. 861/2007, žiadosť o preskúmanie sa podáva vo forme návrhu na príslušný mestský alebo obchodný súd, ktorý môže vyhlásiť rozsudok za neplatný, zatiaľ čo žiadosť o obnovu predchádzajúceho stavu sa predkladá súdu alebo tribunálu, na ktorom prebiehalo konanie a ktorý môže takisto obnoviť konanie do stavu pred vynesením rozsudku.

Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky

Predložené dokumenty musia byť preložené do chorvátčiny a overené oprávnenou osobou v jednom z členských štátov.

Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon

Súd rozhodujúci o výkone rozhodnutia je mestský súd, ktorý vydal rozhodnutie o návrhu na výkon rozhodnutia. Miestna príslušnosť súdu sa určuje podľa pravidiel miestnej príslušnosti súdov v exekučnom konaní.

O zastavení alebo obmedzení výkonu rozhodnutia rozhoduje mestský súd v súlade s článkom 23 nariadenia č. 861/2007.

Posledná aktualizácia: 12/03/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.