Veci s nízkou hodnotou sporu

Cyprus

Autor obsahu
Cyprus

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Cyprus

Európske cezhraničné konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu


*povinný údaj

Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy

  • Okresný súd v meste Nikózia

Adresa: Charalambou Mouskou, 1405 Nikózia, Cyprus

Telefón: (+357) 22865518

Fax: (+357) 22304212/22805330

E-mailová adresa: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Okresný súd v meste Limassol

Adresa: Leoforos Lordou Byronos 8, P.O. Box 54619, 3726, Limassol, Cyprus

Telefón: (+357) 25806100/25806128

Fax: (+357) 25305311

E-mailová adresa: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Okresný súd v meste Larnaka

Adresa: Leoforos Artemidos, 6301, Larnaka, P.O. Box 40107, Cyprus

Telefón: (+357) 24802721

Fax: Fax: (+357) 24802800

E-mailová adresa: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Okresný súd v meste Paphos

Adresa: Roh Neophytou & Nikou Nikolaidi, 8100, Paphos, P.O. Box 60007, Cyprus

Telefón: (+357) 26802601

Fax: (+357) 26306395

E-mailová adresa: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Okresný súd v meste Famagusta

Adresa: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286, Paralimni, Cyprus

Telefón: (+357) 23730950/23742075

Fax: (+357) 23741904

E-mailová adresa: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky

Dostupné komunikačné prostriedky prípustné na účely európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu sú: osobné podanie návrhu v podateľni súdu, zaslanie návrhu poštou alebo akýmkoľvek iným komunikačným prostriedkom, napríklad faxom alebo e-mailom.

Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc

„Πρωτοκολλητεία“ (podateľne) okresných súdov.

Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania

Dokumenty sa doručujú poštou alebo doporučenou poštou s doručenkou a s uvedením dátumu prevzatia. Ak tento spôsob doručenia nie je možný, doručenie sa môže uskutočniť akýmkoľvek spôsobom uvedeným v článkoch 13 alebo 14 nariadenia (ES) č. 805/2004.

Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami

Článok nie je implementovaný.

Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby

Za vyplnenie formulára sa neúčtujú žiadne súdne poplatky.

Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať

Proti rozhodnutiam súdu prvého stupňa vo veciach s nízkou hodnotou sporu možno podať odvolanie na najvyššom súde. Odvolanie musí byť podané v lehote 14 dní odo dňa vydania prvostupňového rozhodnutia.

Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania

Článok nie je implementovaný.

Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky

Návrh, odpoveď, akýkoľvek protinávrh a odpovede na protinávrhy a akýkoľvek opis súvisiaci s doplňujúcimi dokumentmi musia byť v gréčtine.

Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon

Okresné súdy.

Posledná aktualizácia: 27/06/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.