Veci s nízkou hodnotou sporu

Česko

Autor obsahu
Česko

Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy

Pre určenie súdov príslušných pre európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa v Českej republike použije všeobecná právna úprava súdnej príslušnosti v občianskoprávnych veciach upravená v zákone č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zmien (ďalej len „Občiansky súdny poriadok“). Vecná príslušnosť je upravená v §§ 9 až 12, miestna príslušnosť v §§ 84 až 89a Občianskeho súdneho poriadku.

Vzhľadom na typ prípadov, ktoré možno predvídať, budú vecne príslušné spravidla okresné súdy a kritériom pre určenie miestnej príslušnosti bude spravidla bydlisko/sídlo žalovaného.

Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky

Česká republika oznamuje, že ako iné komunikačné prostriedky sú pre ňu prijateľné tieto:

a) podanie v elektronickej podobe podpísané spôsobom, s ktorým osobitný právny predpis spája účinky vlastnoručného podpisu, podľa zákona č. 297/2016 Zb., o službách vytvárajúcich dôveru pre elektronické transakcie;

b) elektronická pošta;

c) telefax.

V prípadoch b) a c) treba podanie doplniť najneskôr do troch dní predložením originálu formulára, inak na tieto podania súd neprihliada.

Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku čeština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

Tieto informácie nie sú k dispozícii

Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku čeština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.

Prostriedkom elektronického doručovania v Českej republike je tzv. dátová schránka. Dátová schránka je elektronický register, ktorý je určený na doručovanie dokumentov (dátových správ) orgánmi verejnej moci. Podrobnosti upravuje zákon č. 300/2008 Zb., o elektronických úkonoch, osobných číslach a autorizovanej konverzii dokumentov.

Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku čeština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.

Dátové schránky sa zriaďujú bezplatne a bez žiadosti právnickým osobám zapísaným v obchodnom registri, právnickým osobám zriadeným zákonom, odštepnému závodu zahraničnej právnickej osoby zapísanému v obchodnom registri, advokátom, daňovým poradcom a insolvenčným správcom. Pre tieto subjekty je zriadenie dátových schránok povinné. Ostatným typom právnických osôb a fyzickým osobám sú dátové schránky zriadené na žiadosť. Podrobnosti upravuje zákon č. 300/2008 Zb., o elektronických úkonoch, osobných číslach a autorizovanej konverzii dokumentov.

Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku čeština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

Tieto informácie nie sú k dispozícii

Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku čeština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.

Český právny poriadok pripúšťa opravný prostriedok. Je ním odvolanie, ktoré je upravené v zákone č. 99/1963 Zb., Občiansky súdny poriadok, v §§ 201 až 226. Odvolanie je potrebné podať do pätnástich dní od doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého odvolanie smeruje. Ten ho postúpi nadriadenému súdu, ktorý povedie odvolacie konanie.

Odvolanie nie je prípustné proti rozsudku, ktorým bolo podľa § 202 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku rozhodnuté o peňažnom plnení neprevyšujúcom 10 000 CZK, na príslušenstvo pohľadávky sa neprihliada; to však neplatí v prípade rozsudku pre uznanie a rozsudku pre zmeškanie.

Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku čeština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.

Súdom príslušným pre vedenie prieskumného konania je okresný súd, ktorý vydal rozhodnutie na prvom stupni. Proti rozhodnutiu, ktorým súd zamietne žiadosť o preskúmanie, je možné podať odvolanie, ktoré je upravené v zákone č. 99/1963 Zb., Občiansky súdny poriadok, v §§ 201 až 226.

Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky

Pre Českú republiku je prípustným jazykom iba čeština.

Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku čeština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.

1. Orgánmi príslušnými pre výkon súdnych rozhodnutí v Českej republike sú okresné súdy a súdni exekútori. Oprávnený môže:

a) podať návrh na súdny výkon rozhodnutia na miestne príslušnom okresnom súde alebo

b) podať návrh na nariadenie exekúcie u ktoréhokoľvek súdneho exekútora.

Pre miestnu príslušnosť okresných súdov sa použije v prípade podľa písmena a) úprava v zákone č. 99/1963 Sb., Občiansky súdny poriadok, §§ 84 až 86, v prípade podľa písmena b) úprava v zákone č. 120/2001 Zb. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti, v znení zmien (ďalej len „exekučný poriadok“), v jeho § 45. Pri výkone rozhodnutí sa postupuje podľa Občianskeho súdneho poriadku, v prípade súdnych exekútorov aj podľa exekučného poriadku.

2. Ako orgány príslušné na účely článku 23 určila Česká republika okresné súdy. Ich miestna príslušnosť sa riadi §§ 84 až 86 Občianskeho súdneho poriadku v prípade súdneho výkonu [písm. a)], resp. podľa § 45 exekučného poriadku v prípade výkonu rozhodnutí súdnym exekútorom [písm. b)].

Posledná aktualizácia: 03/06/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.