Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Veci s nízkou hodnotou sporu

Anglicko a Wales

Autor obsahu
Anglicko a Wales

Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy

Súdom príslušným na vydanie rozsudku v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu je v Anglicku a vo Walese súd grófstva (county court) a Vrchný súd (High Court of Justice). Vo väčšine prípadov konanie vedie okresný sudca (district judge) na súde grófstva.

Príslušnosť súdov grófstiev je stanovená výlučne zákonom a zahŕňa takmer celú oblasť občianskeho práva. V oblasti občianskeho práva sa všeobecná príslušnosť súdov grófstiev prekrýva s príslušnosťou Vrchného súdu, no konanie o nárokoch týkajúcich sa ujmy na zdraví v hodnote nižšej ako 50 000 GBP a peňažných nárokoch nižších ako 15 000 GBP sa musí začať na súde grófstva. Ďalšie podrobnosti možno nájsť vo vyhláške o súdnej právomoci Vrchného súdu a súdov grófstiev (High Court and County Courts Jurisdiction Order) z roku 1991 (v znení neskorších zmien). Výlučná príslušnosť súdov grófstiev vyplýva z viacerých právnych aktov. Tieto súdy rozhodujú v podstate o všetkých veciach patriacich do rozsahu pôsobnosti zákona o spotrebiteľských úveroch (Consumer Credit Act) z roku 1974 a o väčšine žalôb podaných poskytovateľmi hypotekárnych úverov a majiteľmi prenajímaných nehnuteľností.

Nárok možno uplatniť na ktoromkoľvek súde grófstva v Anglicku a vo Walese. Na webovom sídle Súdnej služby (Court Service) sú uvedené adresy všetkých súdov grófstiev a podrobné informácie o Vrchnom súde.

Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky

Komunikačným prostriedkom, ktorý akceptujú súdy v Anglicku a vo Walese na účely začatia európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu, je pošta (na začatie konania je nevyhnutné zaplatiť súdny poplatok, pričom súdy v Anglicku a vo Walese v súčasnosti neumožňujú úhradu súdneho poplatku kreditnou alebo debetnou kartou). Ďalšie dokumenty je však možné zasielať súdu poštou, faxom alebo e-mailom v súlade s časťou 5 Občianskeho súdneho poriadku (Civil Procedure Rules), ktorá obsahuje pravidlá pre podávanie návrhov a zasielanie dokumentov súdu.

Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc

V Anglicku a vo Walese je prípustný opravný prostriedok proti rozsudku vydanému v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Vyhláška z roku 2000 k zákonu o prístupe k spravodlivosti z roku 1999 (adresovanie odvolaní) [Access to Justice Act 1999 (Destination of Appeals) Order 2000] upravuje adresovanie súdnych odvolaní proti rozhodnutiam súdov (vrátane súdov grófstiev). Podľa tejto vyhlášky z roku 2000 obvodný sudca (circuit judge) na súde grófstva rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu vydanému okresným sudcom (district judge) v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Pre všetky ďalšie opravné prostriedky je príslušný Vrchný súd.

V ustanoveniach časti 5.2 Občianskeho súdneho poriadku a sprievodných usmerneniach (Practice Direction) sa upravuje konanie o tomto opravnom prostriedku a vymedzujú lehoty, v rámci ktorých sa tento opravný prostriedok musí podať.

Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania

Prípustným úradným jazykom v zmysle článku 21 ods. 2 písm. b) je angličtina.

Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami

Rovnako ako v prípade vnútroštátnych konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu je aj v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu na úspešnej strane, aby dala podnet k výkonu súdneho rozhodnutia.

Príslušným orgánom na účely výkonu súdnych rozhodnutí a na účely uplatňovania článku 23 je súd grófstva a Vrchný súd. Kontaktné údaje sú uvedené vyššie v písm. a).

Posledná aktualizácia: 21/09/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.