Veci s nízkou hodnotou sporu

Estónsko

Autor obsahu
Estónsko

Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy

Rozsudok v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu vydáva v Estónsku príslušný okresný súd (maakohus).

Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky

V súlade s článkom 4 ods. 1 nariadenia sú komunikačnými prostriedkami, ktoré sú povolené v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu a ktoré majú k dispozícii súdy v Estónsku, osobné doručenie, doručenie poštou, faxom a elektronickými prostriedkami. Pri predkladaní dokumentov sa musia dodržiavať požiadavky na ich formát, ktoré sú stanovené v paragrafoch 334 – 336 Občianskeho súdneho poriadku.

V súlade s uvedenými ustanoveniami sa podania musia predložiť súdu v jasne čitateľnej a strojom písanej forme vo formáte A4. Vzťahuje sa to aj na vlastnoručne podpísané dokumenty. V súlade so zákonom účastníci konania poskytnú súdu aj elektronické kópie procesných dokumentov predložených v písomnej forme, ak je to možné. To znamená, že je potrebné zaslať jednoduchú e-mailovú správu bez nutnosti digitálneho podpisu alebo overenia akýmkoľvek iným spôsobom, aby sa zjednodušila práca súdov pri spracovávaní dokumentov.

Ak sú dokumenty zaslané na príslušnú adresu faxom alebo e-mailom, alebo v inej forme, pri ktorej je možné vyhotoviť písomný záznam, originál písomného dokumentu sa musí predložiť súdu bezodkladne alebo najneskôr v čase prerokúvania veci na súde alebo počas lehoty stanovenej na predloženie dokumentov v prípade písomného konania. V takomto prípade sa lehota na podanie písomného návrhu alebo opravného prostriedku považuje za splnenú.

Návrhy a ďalšie dokumenty, ktoré musia byť v písomnej forme, sa môžu predložiť súdu aj v elektronickej forme za predpokladu, že súd si môže tieto dokumenty vytlačiť a urobiť z nich kópie. V takomto prípade musí dokument obsahovať digitálny podpis odosielateľa alebo sa musí odoslať podobným bezpečným spôsobom, ktorý umožňuje identifikáciu odosielateľa. Elektronický dokument sa považuje za doručený súdu v momente, keď sa zaznamená v databáze na prijímanie súdnych dokumentov. Podrobnejšie pravidlá podávania elektronických dokumentov na súdy a požiadavky na formát dokumentov sú stanovené v nariadení ministra spravodlivosti.

Súd môže považovať návrh alebo iný procesný dokument, ktorý zaslal účastník konania e-mailom, za postačujúci aj vtedy, ak nie je vlastnoručne podpísaný alebo neobsahuje digitálny podpis, za predpokladu, že súd nemá nijaké pochybnosti o totožnosti odosielateľa alebo o odoslaní dokumentu, najmä vtedy, keď dokumenty obsahujúce digitálny podpis boli už predtým zaslané súdu z tej istej e-mailovej adresy v tej istej veci a tým istým účastníkom alebo keď súd súhlasil s tým, aby sa návrhy alebo iné dokumenty predložili aj v tejto forme.

Podanie návrhu prostredníctvom informačného systému vytvoreného na tento účel (procesný informačný systém e-File), ktorý je k dispozícii na adrese https://www.e-toimik.ee/, sa takisto považuje za elektronické podanie. Ak sa návrh podáva prostredníctvom procesného informačného systém e-File, nie je ho možné zaslať e-mailom, ak na to neexistuje oprávnený dôvod. Minister spravodlivosti v nariadení určil zoznam dokumentov, ktoré sa zasielajú prostredníctvom tohto portálu.

V európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu môže súd obísť ustanovenia súdneho poriadku týkajúce sa požiadaviek na doručovanie procesných dokumentov a formu dokumentov predložených účastníkmi konania s výnimkou doručenia oznámenia o žalobe odporcovi.

Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc

Praktickú pomoc v súvislosti s európskym konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu je možné získať v podateľni súdu.

Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania

Prostriedky elektronických služieb a komunikácie, ktoré sú technicky dostupné a prípustné na súdoch v Estónsku, sú verejný systém e-File (https://www.e-toimik.ee/) a doručovanie dokumentov e-mailom alebo faxom.

Ak súd doručí procesný dokument prostredníctvom verejného procesného informačného systému e-File, súd odošle príjemcovi oznámenie, že dokument je k dispozícii v systéme:

  1. na e-mailovú adresu alebo telefónne číslo oznámené súdu;
  2. ak je príjemca samostatne zárobkovo činná osoba alebo právny subjekt, na e-mailovú adresu alebo telefónne číslo uvedené v informačnom systéme registra vedeného v Estónsku;
  3. na e-mailovú adresu alebo telefónne číslo adresáta a jeho právneho zástupcu uvedené v registri obyvateľstva;
  4. na e-mailovú adresu alebo telefónne číslo adresáta a jeho právneho zástupcu uvedené v inej vnútroštátnej databáze, v ktorej môže súd nezávisle skontrolovať informácie zaslaním elektronickej požiadavky;
  5. na e-mailovú adresu personal-identification-code@eesti.ee adresáta a jeho právneho zástupcu, ak majú estónsky osobný identifikačný kód (§ 3111 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).

Súd môže takisto poslať oznámenie o tom, že dokument je k dispozícii, na telefónne číslo alebo e-mailovú adresu získanú z internetu, alebo ho môže zverejniť na predpokladaný používateľský účet na virtuálnej sociálnej sieti alebo na stránku iného prostredia virtuálnej komunikácie, o ktorom sa domnieva, že ho používa adresát, vzhľadom na informácie dostupné na internete, alebo ak sa na danom mieste zverejnené informácie môžu považovať za doručené adresátovi. Ak je to možné, súd oznámenie sprístupní v používateľskom účte virtuálnej sociálnej siete alebo na stránke iného prostredia virtuálnej komunikácie takým spôsobom, aby oznámenie nemohla vidieť iná osoba ako adresát. Procesný dokument sa považuje za doručený, ak ho príjemca otvorí v informačnom systéme alebo potvrdí jeho prijatie v informačnom systéme bez otvorenia dokumentu a aj keď to urobí iná osoba, ktorej príjemca udelil prístup k dokumentom v informačnom systéme. V informačnom systéme sa automaticky zaregistruje doručenie dokumentu.

Ak nemožno očakávať, že príjemca dokáže využívať procesný informačný systém e-File, alebo v prípade, že doručovanie prostredníctvom informačného systému nie je technicky možné, súd môže doručiť procesné dokumenty príjemcovi elektronicky aj prostredníctvom e-mailu alebo faxu. V takýchto prípadoch sa procesný dokument považuje za doručený príjemcovi, ak príjemca potvrdí prijatie procesného dokumentu v písomnej forme, faxom alebo elektronicky. Potvrdenie musí obsahovať dátum prijatia písomnosti a musí byť podpísané príjemcom alebo jeho zástupcom. Potvrdenie v elektronickej forme musí obsahovať digitálny podpis odosielateľa alebo musí byť odoslané iným bezpečným spôsobom, ktorý umožňuje identifikáciu odosielateľa a stanovenie času odoslania, pokiaľ súd nemá žiadny dôvod pochybovať o tom, že potvrdenie bez digitálneho podpisu bolo odoslané príjemcovi alebo jeho zástupcovi. Potvrdenie v elektronickej forme je možné zaslať súdu e-mailom, ak je e-mailová adresa príjemcu známa súdu a možno predpokladať, že neoprávnené osoby k nej nemajú prístup, a takisto v prípade, ak súd už odosielal dokumenty na túto e-mailovú adresu v rámci toho istého konania alebo ak účastník konania sám poskytol svoju e-mailovú adresu súdu.

Predchádzajúci súhlas na používanie elektronického doručovania dokumentov môže byť udelený prostredníctvom procesného informačného systém e-File, e-mailom alebo faxom. Takýto súhlas sa môže zaslať súdu prostredníctvom návrhu na európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu alebo prostredníctvom odpovede na návrh.

Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami

Procesné dokumenty sa vo všeobecnosti musia doručiť elektronicky prostredníctvom procesného informačného systému e-File advokátom, notárom, exekútorom, správcom konkurznej podstaty a štátnym orgánom alebo miestnym orgánom štátnej správy. Doručovanie dokumentov inými prostriedkami je povolené iba vtedy, ak na to existuje riadny dôvod. Pre iné osoby nie je v zákone stanovená žiadna povinná metóda doručovania dokumentov.

Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby

Za podanie návrhu na európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu okresnému súdu je potrebne uhradiť štátny poplatok. Výška tohto poplatku sa určuje na základe hodnoty občianskoprávneho sporu, ktorá sa zasa určuje na základe výšky nároku. Pri výpočte hodnoty občianskoprávneho sporu sa k sume hlavného nároku pripočíta suma súvisiacich nárokov. V prípade návrhu na európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu o vrátenie úroku z omeškania, ktorý sa nestal splatným, sa musí k tejto sume pripočítať aj suma, ktorá zodpovedá jednoročnému úroku z omeškania. Výška štátneho poplatku sa určuje na základe konečnej prijatej sumy (hodnoty občianskoprávneho sporu) a podľa tabuľky uvedenej v prílohe 1zákonu o štátnych poplatkoch, ako je stanovené v § 59 ods. 1.

Za predloženie návrhu na preskúmanie súdneho rozhodnutia sa musí zložiť zábezpeka (návrh na zrušenie rozsudku pre zmeškanie). Zábezpeka je suma, ktorá zodpovedá poplatku za polovicu žalovanej sumy. Výška poplatku nesmie byť nižšia ako 100 EUR a nesmie presiahnuť 1 500 EUR.

Za podanie odvolania sa musí zaplatiť rovnaký štátny poplatok ako za počiatočné podanie návrhu na európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu na krajský súd, pričom sa zohľadní rozsah odvolania.

Za podanie kasačného odvolania a žiadosť o preskúmanie rozsudku sa musí takisto zložiť zábezpeka. Ako zábezpeka sa musí zložiť jedno percento z hodnoty danej občianskoprávnej veci so zohľadnením rozsahu odvolania, najmenej však 100 EUR a najviac 3 000 EUR.

Za podanie odvolania na krajský súd alebo najvyšší súd je potrebné zaplatiť štátny poplatok vo výške 50 EUR.

Štátny poplatok je možné uhradiť bankovým prevodom na ktorýkoľvek bankový účet ministerstva financií, ktorý je zverejnený na webovom sídle súdov.

Štátny poplatok sa musí v každom prípade zaplatiť pred podaním návrhu. Spolu s návrhom musí byť súdu predložený doklad preukazujúci zaplatenie štátneho poplatku alebo informácie, ktoré umožňujú overenie zaplatenia štátneho poplatku (napríklad dátum uskutočnenia platby, výška a platiteľ poplatku atď.).

Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať

Odvolanie možno podať v rámci odvolacieho konania proti rozhodnutiu súdu vydanému v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

Ak hodnota žaloby neprevýši sumu zodpovedajúcu 2 000 EUR, pokiaľ ide o hlavnú žalobu, a 4 000 EUR spoločne s doplnkovými žalobami, môže okresný súd v rozhodnutí udeliť povolenie na podanie odvolania. Súd vo všeobecnosti poskytne povolenie na podanie odvolania, ak sa domnieva, že rozhodnutie odvolacieho súdu je nevyhnutné na získanie stanoviska krajského súdu k právnej otázke. Ak rozsudok okresného súdu neobsahuje povolenie na podanie odvolania, odvolanie sa stále môže podať na krajský súd, ale krajský súd prijme odvolanie iba vtedy, ak je jasné, že okresný súd pri vynesení svojho rozsudku nesprávne uplatnil ustanovenie hmotného práva, porušil procesné požiadavky alebo nesprávne zhodnotil dôkazy, a ak to mohlo mať závažný vplyv na rozsudok.

Odvolania sa podávajú na krajskom súde, v ktorého územnej pôsobnosti sa nachádza okresný súd rozhodujúci v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

Odvolanie možno podať do 30 dní odo dňa doručenia rozsudku odvolateľovi, najneskôr však do piatich mesiacov od zverejnenia rozsudku súdu prvého stupňa. Ak bol rozsudok okresného súdu vydaný bez časti, v ktorej je uvedený opis a zdôvodnenie rozsudku a ak účastník konania požiadal súd, aby vo svojom rozsudku doplnil túto časť, lehota na odvolanie začne znova plynúť odo dňa doručenia úplného rozsudku. Odvolanie nemožno podať, ak sa obe strany vzdali svojho práva na podanie odvolania v návrhu predloženom súdu.

Kasačné odvolanie proti rozsudku súdu vyneseného v rámci odvolacieho konania možno podať na najvyššom súde (kapitola 66 Občianskeho súdneho poriadku). Účastník konania môže podať kasačné odvolanie na najvyššom súde, ak krajský súd vážne porušil procesné požiadavky alebo nesprávne uplatnil ustanovenie hmotného práva.

Kasačné odvolanie možno podať do 30 dní odo dňa doručenia rozsudku účastníkovi konania, najneskôr však do piatich mesiacov od zverejnenia rozsudku krajského súdu. Kasačné odvolanie nemožno podať, ak sa obe strany vzdali svojho práva na podanie odvolania v návrhu predloženom súdu.

Za výnimočných okolností, keď si to účastník konania želá a keď sa objavili nové dôkazy, sa žiadosť o preskúmanie rozsudku súdu, ktorý nadobudol právoplatnosť, môže predložiť najvyššiemu súdu na základe postupu stanoveného v kapitole 68 Občianskeho súdneho poriadku. Žiadosť o preskúmanie sa môže podať do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa účastník dozvedel o dôvode na preskúmanie. Z dôvodu, že účastník konania nebol zastúpený v konaní, sa žiadosť o preskúmanie môže podať do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia účastníkovi konania alebo v prípade strany bez aktívnej právnej spôsobilosti v občianskoprávnom konaní, právnemu zástupcovi účastníka. Na tento účel nie je možné doručenie prostredníctvom verejného oznámenia. Žiadosť o preskúmanie sa nemôže podať, ak odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktoré sa má preskúmať, uplynulo päť rokov. Žiadosť o preskúmanie sa nemôže podať z dôvodu, že sa strana nezúčastnila na konaní alebo nebola zastúpená v konaní alebo v prípade stanovenom v paragrafe 702 ods. 2 bode 8 Občianskeho súdneho poriadku, ak odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu uplynulo desať rokov.

Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania

Postup podávania žiadosti o preskúmanie súdneho rozhodnutia zodpovedá postupu zrušenia rozsudku pre zmeškanie (§ 415 Občianskeho súdneho poriadku). Žiadosť o preskúmanie rozsudku sa musí podať na súd, ktorý vydal rozsudok vo veci návrhu na európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Žiadosť sa musí predložiť v písomnej forme a musí obsahovať: odkaz na rozsudok, o ktorého preskúmanie sa žiada; návrh na preskúmanie rozsudku; okolnosti a dôvody, na základe ktorých sa má rozsudok preskúmať. Potom súd doručí návrh protistrane a určí jej lehotu na predloženie svojho stanoviska. Súd vydá písomné rozhodnutie týkajúce sa návrhu. V nevyhnutných prípadoch sa žiadosť o zrušenie rozsudku pre zmeškanie prejednáva na súdnom pojednávaní. Ak súd návrhu vyhovie, konanie sa znovu otvorí a európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu bude pokračovať v situácii, v ktorej bolo pred nevykonaním procesného úkonu, ktoré viedlo k vydaniu rozsudku pre zmeškanie. Odvolania proti súdnym rozhodnutiam o zamietnutí žiadostí o preskúmanie rozsudkov súdu sa môžu podať na krajský súd. Odvolania proti rozhodnutiam o odvolaní, ktoré vydal krajský súd, sa môžu podať na najvyšší súd iba v prípade, ak krajský súd zamietol odvolanie.

Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky

Podľa článku 21a ods. 1 nariadenia sú prijateľnými jazykmi estónčina a angličtina.

Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon

Rozhodnutia vydané v európskych konaniach vo veciach s nízkou hodnotou sporu v Estónsku vykonávajú nezávislí súdni exekútori. Návrh na začatie exekučného konania sa podáva súdnemu exekútorovi v mieste pobytu alebo bydliska dlžníka alebo v mieste, kde sa nachádza jeho majetok. Zoznam kancelárií súdnych exekútorov je k dispozícii na webovom sídle Estónskej komory súdnych exekútorov a správcov konkurznej podstaty.

Ak bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu vydanému v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu, krajský súd, na ktorom bolo odvolanie podané, uplatní opatrenia stanovené v článku 23 nariadenia. V prípade podania návrhu sa žiadosť o uplatnenie opatrení predkladá na súde, ktorý rozhoduje o návrhu.

Ak ešte nebolo podané odvolanie, súd, ktorý vydal rozhodnutie vo veci, uplatní opatrenia stanovené v článku 23 nariadenia. Súd príslušný na uplatnenie opatrenia stanoveného v článku 23 písm. c) nariadenia je okresný súd, v ktorého územnej pôsobnosti je vedené alebo by malo byť vedené exekučné konanie. V prípadoch stanovených v § 46 exekučného poriadku môže o prerušení exekučného konania rozhodnúť súdny exekútor vykonávajúci exekučné konanie, ako aj súd.

Posledná aktualizácia: 29/03/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.