Veci s nízkou hodnotou sporu

Fínsko

Autor obsahu
Fínsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Fínsko

Európske cezhraničné konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu


*povinný údaj

Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy

Právomoc vyniesť rozsudok v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu má Helsinský okresný súd (Helsingin käräjäoikeus).

Kontaktné informácie vo fínskom a švédskom jazyku sú k dispozícii on-line na webovom sídle www.oikeus.fi, ktoré spravuje ministerstvo spravodlivosti.

Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky

Formulár uvedený v článku 4 ods. 1 nariadenia sa môže zaslať priamo do podateľne Helsinského okresného súdu poštou, faxom alebo e-mailom, ako je stanovené v zákone o elektronických službách a komunikácii (verejný sektor) 13/2003.

Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc

Európske spotrebiteľské centrum vo Fínsku (Euroopan kuluttajakeskus Suomessa) v rámci fínskeho orgánu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľov (Kilpailu- ja kuluttajavirasto) poskytuje pomoc a všeobecné informácie o rozsahu pôsobnosti európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu, ako aj všeobecné informácie o tom, ktoré súdy a tribunály sú príslušné na vynesenie rozsudku v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

Vo Fínsku môžu účastníci konania získať právnu pomoc zo štátnych zdrojov za podmienok stanovených v zákone o právnej pomoci 257/2002. Zákon spĺňa požiadavky smernice Rady 2003/8/ES o zlepšení prístupu k spravodlivosti pri cezhraničných sporoch ustanovením minimálnych spoločných pravidiel týkajúcich sa právnej pomoci pri takýchto sporoch.

Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania

Vo Fínsku postup podlieha kapitole 11 súdneho poriadku o doručovaní oznámení v konaní a zákonu o elektronických službách a komunikácii vo verejnom sektore 13/2003.

V súlade s paragrafom 3 ods. 3 kapitoly 11 súdneho poriadku sa procesné dokumenty môžu zasielať ako elektronické správy spôsobom, ktorý uviedol adresát. Účastník konania môže poskytnúť súdu aj elektronickú adresu na doručovanie, na ktorú sa môžu doručovať dokumenty počas súdneho konania.

Potvrdenie o prijatí môže byť zaslané súdu vo forme elektronickej správy, napríklad ako príloha e-mailu.

V praxi sa ako prostriedky elektronickej komunikácie v súdnom konaní používajú e-mail a fax.

Neexistuje žiadna právna povinnosť prijímať elektronické doručovanie alebo komunikáciu.

Vo Fínsku neexistujú žiadne osobitné procesné pravidlá týkajúce sa predchádzajúceho schválenia používania prostriedkov elektronickej komunikácie.

Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami

Neuplatňuje sa.

Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby

V súlade s paragrafom 2 ods. 6 zákona o súdnych poplatkoch 1455/2015 sa účtuje poplatok 86 EUR za sporové súdne konanie na okresnom súde v súlade s postupom uvedeným v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

V prípade odvolacieho konania sa účtuje poplatok ako pri vnútroštátnom konaní podľa zákona o súdnych poplatkoch.

Vo Fínsku sa poplatok za súdne konanie účtuje až po uzavretí veci. Spravidla sa faktúra, t. j. formulár na úhradu poplatku, zašle dotknutej strane.

Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať

Opravný prostriedok proti rozsudku vynesenému v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sa môže podať na Helsinskom odvolacom súde (Helsingin hovioikeus), ako je stanovené v kapitolách 25 a 25a súdneho poriadku (odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu na odvolacom súde).

Podľa paragrafu 5 kapitoly 25 súdneho poriadku musí účastník konania, ktorý sa chce odvolať proti rozhodnutiu okresného súdu, vyhlásiť svoj zámer podať odvolanie, pod hrozbou straty práva byť vypočutý. Vyhlásenie o zámere podať odvolanie sa musí podať najneskôr v siedmy deň odo dňa, keď bolo rozhodnutie okresného súdu vynesené alebo oznámené účastníkom konania.

Podľa paragrafu 11 kapitoly 25 súdneho poriadku, ak bolo podané a prijaté vyhlásenie o zámere podať odvolanie, dotknutej strane sa poskytnú pokyny k odvolaniu, ktoré sú priložené ku kópii rozhodnutia okresného súdu. Lehota na podanie odvolania je 30 dní odo dňa, keď bolo rozhodnutie okresného súdu vynesené alebo oznámené účastníkom konania (paragraf 12 kapitoly 25 súdneho poriadku). Účastník konania musí doručiť odvolanie do podateľne okresného súdu najneskôr pred skončením úradných hodín v posledný deň na podanie odvolania. Odvolanie, ktoré nebolo doručené včas, bude vyhlásené za neprípustné.

Na podanie odvolania proti rozhodnutiu okresného súdu je potrebné povolenie odvolacieho súdu na pokračovanie v konaní v súlade s kapitolou 25a súdneho poriadku.

Odvolanie proti rozhodnutiu odvolacieho súdu sa musí podať na najvyšší súd (korkein oikeus), ako je uvedené v kapitole 30 súdneho poriadku. Lehota na podanie žiadosti o povolenie odvolania a lehota na podanie odvolania je 60 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia odvolacieho súdu účastníkom konania. Žiadosť o povolenie odvolania na najvyššom súde sa musí doručiť do podateľne odvolacieho súdu, ktorý vydal rozsudok.

Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania

Právoplatný rozsudok preskúmava súd, ktorý ho vydal. Preskúmanie sa vykoná v súlade s ustanoveniami kapitoly 31 paragrafov 3 až 5 a 14a súdneho poriadku upravujúce mimoriadne opravné prostriedky.

Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky

Fínčina, švédčina a angličtina.

Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon

Príslušným orgánom na výkon rozsudkov vydaných v konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu vo Fínsku je súdny exekútor (ulosottomies). Začatie výkonu rozsudku sa riadi kapitolou 3 exekučného poriadku 705/2007. Právomoc konať má súdny exekútor alebo iný miestny orgán príslušný na výkon rozsudkov v mieste pobytu alebo bydliska odporcu. Súdny exekútor je takisto oprávnený aj na účely uplatňovania článku 23. O opatreniach uvedených v tomto článku rozhoduje okresný exekútor (kihlakunnanvouti).

Posledná aktualizácia: 28/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.