Veci s nízkou hodnotou sporu

Francúzsko

Autor obsahu
Francúzsko

Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtina.

Návrhy na uplatnenie pohľadávky podľa nariadenia (ES) č. 861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, sa riešia podľa danej vecnej príslušnosti na najbližších komorách všeobecných súdov (chambres de proximité des tribunaux judiciaires), ak má spor občianskoprávny charakter (článok L. 211‐4‐2 zákona o organizácii súdnictva), alebo na obchodnom súde, ak sa spor týka obchodníkov alebo obchodných alebo úverových spoločností (článok L. 721‐3‐1 Obchodného zákonníka).

Ak sa v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach odkazuje na súdy členského štátu bez ďalšieho spresnenia, miestne príslušným súdom je súd v mieste bydliska odporcu alebo jedného z odporcov.

Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtina.

Návrh na začatie konania možno podať na súd poštou.

V konaní začatom podľa nariadenia (ES) č. 861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, môžu zúčastnené strany komunikovať so súdmi poštou.

Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtina.

Zúčastnené strany môžu v súlade s článkom 11 dostať informácie na vyplnenie tlačív tvoriacich prílohu k nariadeniu od:

  • zamestnancov kancelárií súdov, všeobecných súdov a obchodných súdov, ktorí sú kompetentní na vybavovanie návrhov na uplatnenie pohľadávky podaných na základe nariadenia (ES) č. 861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Potrebné procesné informácie zúčastneným stranám poskytujú hlavne zamestnanci kontaktného pracoviska pre verejnosť („SAUJ“),
  • zamestnancov justičných a právnych centier (maisons de la justice et du droit), ktoré sa nachádzajú na celom území štátu,
  • právnikov, na ktorých sa strany môžu obrátiť v rámci bezplatných služieb organizovaných centrami departementov zodpovednými za prístup k právu (centres départementaux d’accès au droit).

Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtina.

Elektronické oznamovanie a doručovanie príslušných listín nie je povolené. Preto na to nie sú k dispozícii žiadne technické prostriedky.

Komunikácia s francúzskymi súdmi príslušnými na vybavovanie návrhov na uplatnenie pohľadávky podaných na základe nariadenia o konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa uskutočňuje iba poštou.

Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtina.

Žiadna osoba alebo odborne zainteresovaná osoba nie je povinná prijať elektronické oznámenie podľa článku 13.

Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby

  • Ak sa vec predloží všeobecnému súdu, nevznikajú žiadne súdne poplatky. Súd však môže nariadiť strane, ktorá prehrala, aby uhradila trovy konania vrátane nákladov na vykonanie rozhodnutia. Náklady na oznámenie prostredníctvom doporučeného listu znáša súd. Náklady na doručenie, ktoré môžu vzniknúť podľa článku 1387 Občianskeho súdneho poriadku, sú predmetom súdom vydaného exekučného titulu a ich vymáhanie bude zverené štátnej pokladnici. Všeobecný súd môže tiež nariadiť, aby strana, ktorá prehrala konanie, zaplatila nenahraditeľné trovy konania, teda výdavky na zastupovanie a pomoc, ktoré vznikli druhej strane.
  • Ak sa vec predloží obchodnému súdu, súdne poplatky závisia od toho, či sa vedie pojednávanie alebo nie. Bez pojednávania súdne poplatky predstavujú okolo 12 EUR vrátane dane (náklady na súdny príkaz iný ako nariadenie dočasných opatrení nezahŕňajú poštovné a poplatky súdneho úradníka); s pojednávaním súdne poplatky predstavujú približne 60 EUR vrátane dane (okrem poštovného a poplatkov súdneho úradníka). Tieto sumy nezahŕňajú žiadne iné náklady, ktoré môžu prípadne vzniknúť v závislosti od povahy konania.

Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtina.

Opravné prostriedky, ktoré môžu byť použité podľa francúzskeho práva v súlade s článkom 17 nariadenia, sú tieto:

  • odvolanie, ak bol rozsudok vydaný na prvom stupni, to znamená vtedy, keď ide o sumu pohľadávky väčšiu ako 5 000 EUR. Odvolanie môže podať ktorákoľvek strana v lehote do jedného mesiaca odo dňa oznámenia rozsudku (články 528 a 538 Občianskeho súdneho poriadku),
  • námietka prichádza do úvahy pre odporcu, ktorého sa osobne netýkalo oznámenie alebo doručenie rozhodnutia podľa článku 5 ods. 2, ani neodpovedal spôsobom stanoveným v článku 5 ods. 3 (prípad „rozsudku vyneseného za neúčasti odporcu v konaní“). Podáva sa na súde, ktorý vydal predmetné rozhodnutie (články 571 až 578 Občianskeho súdneho poriadku).

Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtina.

Ak je rozhodnutie vydané na poslednom stupni, teda ak už nemôže byť predmetom odvolania, účastníci sa môžu ďalej odvolať na kasačný súd (články 605 až 618‐1 Občianskeho súdneho poriadku).

V prípade podvodu môžu účastníci konania podať návrh na obnovu konania na súd, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie (články 593 až 603 Občianskeho súdneho poriadku).

Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky

Jazyky uznávané podľa článku 21a ods. 1 sú tieto: francúzsky, anglický, nemecký, taliansky, španielsky.

Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtina.

Orgány príslušné na výkon sú súdni úradníci (huissiers de justice) a v prípade zaistenia príjmov, ktoré schválil sudca nariaďujúci výkon rozhodnutia, je kompetentný riaditeľ kancelárie všeobecného súdu (directeur du greffe du tribunal judiciaire).

Na účely článku 23

  • môže v prípade rozsudku vyneseného za neúčasti odporcu v konaní súd, ktorý rozhoduje o námietke, pred novým rozhodnutím v danej veci odvolať svoj rozsudok, v súvislosti s ktorým nariadil predbežný výkon, čo má za následok pozastavenie výkonu (článok 514-3 Občianskeho súdneho poriadku),
  • vo všetkých prípadoch môže sudca nariaďujúci výkon rozhodnutia po doručení príkazu na zaistenie (commandement de saisie) alebo listiny o zaistení (acte de saisie) odložiť výkon rozhodnutia a poskytnúť dlžníkovi lehotu odkladu splatnosti (článok 510 Občianskeho súdneho poriadku).
Posledná aktualizácia: 26/01/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.