Veci s nízkou hodnotou sporu

Francúzsko

Autor obsahu
Francúzsko

VYHĽADANIE PRÍSLUŠNÉHO SÚDU

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Francúzsko

Európske cezhraničné konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu


*povinný údaj

Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Návrhy na uplatnenie pohľadávky podľa nariadenia (ES) č. 861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, sa riešia podľa príslušnej vecnej príslušnosti, ak má spor občianskoprávny charakter (článok L. 221‐4‐1 Občianskeho súdneho poriadku) alebo na obchodnom súde, ak sa spor týka obchodníkov alebo obchodných alebo úverových spoločností (článok L. 721‐3‐1 Obchodného zákonníka).

Ak sa v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach odkazuje na súdy členského štátu bez ďalšieho spresnenia, miestnou príslušnosťou je miesto bydliska odporcu alebo jedného z odporcov.

Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Návrh na začatie konania možno podať na súd poštou.

V konaní začatom podľa nariadenia (ES) č. 861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, môžu zúčastnené strany komunikovať so súdmi poštou.

Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Zúčastnené strany môžu dostať informácie na vyplnenie vzorových tlačív tvoriacich prílohu k nariadeniu v súlade s článkom 11 od:

  • zamestnancov kancelárií súdov, všeobecných súdov a obchodných súdov, ktorí sú kompetentní na vybavovanie návrhov na uplatnenie pohľadávky podaných na základe nariadenia (ES) č. 861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu; najmä v prípade všeobecných súdov potrebné procedurálne informácie zúčastneným stranám poskytujú hlavne zamestnanci kontaktného pracoviska pre verejnosť („SAUJ“). Pracovníci SAUJ sa budú rozmiestňovať na všeobecných súdoch postupne do 31. decembra 2017;
  • zamestnancov justičných a právnych centier, ktoré sa nachádzajú na celom území štátu;
  • právnikov, na ktorých sa strany môžu obrátiť v rámci bezplatných služieb organizovaných centrami zodpovednými za prístup k právu.

Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Elektronické oznamovanie a doručovanie príslušných listín nie je povolené. Preto na to nie sú k dispozícii žiadne technické prostriedky.

Komunikácia s francúzskymi súdmi príslušnými na vybavovanie návrhov na uplatnenie pohľadávky podaných na základe nariadenia o konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa uskutočňuje iba poštou.

Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami

Žiadna osoba alebo odborne zainteresovaná osoba nie je povinná prijať elektronické oznámenie podľa článku 13.

Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
  • Ak sa konanie predloží všeobecnému súdu, nevznikajú žiadne súdne poplatky. Súd však môže nariadiť strane, ktorá prehrala, aby uhradila trovy konania vrátane nákladov na vykonanie rozhodnutia. Náklady na oznámenie prostredníctvom doporučeného listu znáša súd. Náklady na doručenie, ktoré môžu vzniknúť podľa článku 1387 nariadenia CPC, sú predmetom súdom vydaného exekučného titulu, ktorého vymáhanie bude zverené štátnej pokladnici. Všeobecný súd môže tiež nariadiť, aby strana, ktorá prehrala konanie, zaplatila nenahraditeľné trovy konania, teda výdavky na zastupovanie a pomoc, ktoré vznikli opačnej strane.
  • Ak sa konanie predloží obchodnému súdu, súdne poplatky závisia od toho, či sa vedie pojednávanie alebo nie. Bez pojednávania súdne poplatky predstavujú 17,80 EUR (náklady na súdny príkaz na nápravu); s pojednávaním súdne poplatky predstavujú približne 67 EUR. Tieto sumy nezahŕňajú žiadne iné náklady, ktoré môžu prípadne vzniknúť.

Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Opravné prostriedky, ktoré môžu byť použité podľa francúzskeho práva v súlade s článkom 17 nariadenia, sú tieto:

  • odvolanie, ak bol rozsudok vydaný na prvom stupni, to znamená vtedy, keď ide o sumu pohľadávky väčšiu ako 4 000 EUR. Odvolanie môže podať ktorákoľvek strana v lehote do jedného mesiaca odo dňa oznámenia rozsudku (články 528 a 538 Občianskeho súdneho poriadku).
  • námietka prichádza do úvahy pre odporcu, ktorého sa osobne netýkalo oznámenie alebo doručenie rozhodnutia podľa článku 5 ods. 2, ani neodpovedal spôsobom stanoveným v článku 5 ods. 3 (prípad „rozsudku vyneseného za neúčasti odporcu v konaní“). Podáva sa na súde, ktorý vydal predmetné rozhodnutie (články 571 až 578 Občianskeho súdneho poriadku).

Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Ak je rozhodnutie vydané na poslednom stupni, strany sa môžu ďalej odvolať na kasačný súd (články 605 až 618‐1 Občianskeho súdneho poriadku).

V prípade podvodu môžu účastníci konania podať návrh na obnovu konania na súd, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie (články 593 až 603 Občianskeho súdneho poriadku).

Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Jazyky uznávané podľa článku 21 ods. 1 (21a ods. 1 v anglickom jazyku) sú tieto: francúzsky, anglický, nemecký, taliansky, španielsky.

Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Orgány príslušné, pokiaľ ide o výkon, sú súdni úradníci a orgány príslušné v prípade zaistenia príjmov, ktoré povolil sudca, sú vedúci tajomníci všeobecných súdov.

Na účely článku 23,

  • v prípade rozsudku vyneseného za neúčasti odporcu v konaní môže súd, ktorý rozhoduje o námietke, pred novým rozhodnutím v prejednávanej veci odvolať svoj rozsudok v tom rozsahu, v ktorom nariadil predbežný výkon, čo má za následok pozastavenie výkonu (článok 524 Občianskeho súdneho poriadku);
  • vo všetkých prípadoch môže výkonný sudca po doručení príkazu alebo listiny zaistenia odložiť výkon rozhodnutia a poskytnúť dlžníkovi pozmenenú splatnosť (článok 510 Občianskeho súdneho poriadku).
Posledná aktualizácia: 13/07/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.