Veci s nízkou hodnotou sporu

Nemecko

Autor obsahu
Nemecko

Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy

V nemeckých spolkových krajinách (Länder) majú právomoc vo veciach týkajúcich sa európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu podľa nariadenia (ES) č. 861/2007 všetky súdy, na ktorých môže byť vo veci podaná žaloba podľa pravidiel o medzinárodnej, územnej a vecnej príslušnosti (pozri https://e-justice.europa.eu/content_jurisdiction-85-de-de.do?member=1). Vo všeobecnosti sú vecne príslušné rozhodovať v sporoch okresné súdy (Amtsgerichte).

V spolkových krajinách Bádensko-Württembersko, Hesensko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Sasko-Anhaltsko a Šlezvicko-Holštajnsko sú príslušné tieto súdy:

V Bádensku-Württembersku:

Vo veciach pred okresnými súdmi

1. Okresný súd v Heidelbergu

pre obvod vyššieho krajinského súdu (Bezirk des Oberlandesgerichts) v Karlsruhe,

2. Okresný súd v Heilbronne

pre obvod vyššieho krajinského súdu v Stuttgarte.

V Hesensku:

1. Okresný súd vo Frankfurte nad Mohanom pre obvody, ktoré patria do oblasti miestnej príslušnosti okresných súdov v Hesensku

2. Krajinský súd (Landgericht) vo Frankfurte nad Mohanom pre obvody, ktoré patria do oblasti miestnej príslušnosti krajinských súdov v Hesensku.

V Severnom Porýní-Vestfálsku:

Okresný súd v Essene pre všetky obvody, ktoré patria do oblasti miestnej príslušnosti okresných súdov v Severnom Porýní-Vestfálsku.

V Sasku-Anhaltsku:

Okresný súd v Halle (Saale).

V Šlezvicku-Holštajnsku:

Pre veci patriace do vecnej právomoci okresných súdov

1. Okresný súd vo Flensburgu pre obvod, ktorý patrí do oblasti miestnej príslušnosti krajinského súdu vo Flensburgu (okresné súdy v mestách Flensburg, Husum, Niebüll a Schleswig),

2. Okresný súd v Itzehoe pre obvod, ktorý patrí do oblasti miestnej príslušnosti krajinského súdu v Itzehoe (okresné súdy v mestách Elmshorn, Itzehoe, Meldorf a Pinneberg),

3. Okresný súd v Kieli pre obvod, ktorý patrí do oblasti miestnej príslušnosti krajinského súdu v Kieli (okresné súdy v mestách Bad Segeberg, Eckernförde, Kiel, Neumünster, Norderstedt, Plön a Rendsburg) a

4. Okresný súd v Lübecku pre obvod, ktorý patrí do oblasti miestnej príslušnosti krajinského súdu v Lübecku (okresné súdy v mestách Ahrensburg, Eutin, Lübeck, Oldenburg, Ratzeburg, Reinbek a Schwarzenbek).

Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky

Všeobecne sú k dispozícii tieto možnosti komunikácie: pošta vrátane súkromných doručovacích služieb, fax, osobné doručenie, podanie žiadosti na mieste okresného súdu pre podávanie právnych žiadostí.

Okrem toho existujú vo všetkých krajinách na určitých súdoch, ako aj na spolkových súdoch možnosti uskutočniť podania elektronicky. Osoba zodpovedná za elektronický dokument opatrí na tento účel daný dokument kvalifikovaným elektronickým podpisom. Proces podpisovania si vyžaduje použitie podpisového softvéru a použitie podpisovej karty resp. príslušného čítacieho zariadenia pre karty. Pripojené súdy sú adresovateľné prostredníctvom rozhrania e-CODEX aj z iných členských štátov. Ktoré súdy majú otvorený elektronický prístup, je uvedené na stránkach http://www.justiz.de/http://www.egvp.de/, ako aj na internetových stránkach príslušných súdov.

S účinnosťou od 1. januára 2018 je možné podať elektronické dokumenty podľa § 130a Občianskeho súdneho poriadku (OSP) v novom znení na všetkých súdoch krajín a spolku za nasledujúcich jednotných podmienok: Elektronický dokument musí byť opatrený kvalifikovaným elektronickým podpisom zodpovedajúcej osoby alebo podpísaný zodpovedajúcou osobou a podaný bezpečným spôsobom odosielania. Bezpečnými spôsobmi odosielania sú od 1. januára 2018:

1. odosielateľom potvrdený de-mail;

2. osobitná elektronická poštová schránka advokátov;

3. osobitná elektronická poštová schránka úradov.

Technické rámcové podmienky odosielania elektronického dokumentu majú byť upravené v nariadení spolkovej vlády, ktoré vstúpi do platnosti k 1. januáru 2018.

Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc

Príslušnými pre poskytnutie praktickej pomoci podľa článku 11 zmeneného nariadenia (ES) č. 861/2007 sú okresné súdy. Praktickú pomoc poskytujú príslušní zamestnanci podľa daného pridelenia prípadov, prevažne prostredníctvom zamestnancov na miestach podávania právnych žiadostí alebo v infotékach. Informácie o príslušných okresných súdoch vrátane spôsobov komunikácie sa uvádzajú v Európskom justičnom atlase. Odkazuje sa na odpoveď k otázke a).

Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania

Nach § 174 ods. 1 a 2 OSP sa môže písomnosť doručiť advokátovi, notárovi, súdnemu vykonávateľovi, daňovému poradcovi alebo inej osobe, v prípade ktorej je možné na základe jej povolania predpokladať zvýšenú spoľahlivosť, orgánu, korporácii alebo verejnoprávnej inštitúcii proti potvrdeniu o prijatí prostredníctvom faxu.

Menovaným je možné doručiť podľa § 174 ods. 3 OSP aj elektronický dokument. To isté platí pre iných účastníkov konania, ak so zasielaním elektronických dokumentov výslovne súhlasili. Pri zasielaní musí byť elektronický dokument opatrený elektronickým podpisom a chránený pred neoprávneným prezeraním tretími stranami. Zasielanie sa môže uskutočniť aj prostredníctvom de-mailových služieb.

S účinnosťou od 1. januára 2018 je možné zasielať elektronický dokument namiesto s elektronickým podpisom bezpečnou formou zasielania v zmysle § 130a OSP. Vyššie uvádzané subjekty vtedy musia otvoriť bezpečnú formu zasielania pre doručovanie elektronických dokumentov. Elektronické doručenie sa v tomto prípade doloží prostredníctvom elektronického potvrdenia o prijatí, ktoré musí byť zaslané v štruktúrovanej, strojovo spracovateľnej forme. Využije sa k tomu dátová veta poskytnutá súdom k dispozícii s doručením.

Súhlas podľa článku 13 a § 174 ods. 3 OSP je možné vyjadriť spôsobmi popísanými v bode b).

Doplňujúc sa odkazuje na zodpovedanie otázky b).

Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami

Zavedením § 31a ods. 1 prvej vety Spolkového advokátskeho poriadku (Bundesrechtsanwaltsordnung – BRAO) získala Spolková advokátska komora zákonný mandát na zriadenie osobitnej elektronickej poštovej schránky pre každého advokáta v Nemecku. Jedným z cieľov zákonodarcu pri zavedení § 31a BRAO bolo zabezpečiť, aby bol elektronickým spôsobom dosiahnuteľný každý jednotlivý advokát v Nemecku. Zriadenie osobitnej elektronickej poštovej schránky advokátov sa uskutočnilo 28. novembra 2016.

Povinnosť používania osobitnej elektronickej poštovej schránky advokátov však v súčasnosti nie je zavedená. § 31 nariadenia o zozname advokátov a o poštovej schránke advokátov však objasňuje, že správa doručená prostredníctvom osobitnej elektronickej poštovej schránky advokátov musí byť do 31. decembra 2017 vrátane vzatá na vedomie iba vtedy, ak majiteľ poštovej schránky predtým vyjadril svoj súhlas s jej používaním. Táto fáza dobrovoľného používania má advokátom umožniť a zabezpečiť hladký prechod na nové technológie, aby osobitná elektronická poštová schránka advokátov rozsiahle bezchybne fungovala pred zavedením zákonnej povinnosti jej používania. S účinnosťou k 1. januáru 2018 má byť § 31a BRAO doplnený o nový odsek 6, ktorý všetkých advokátov zaviaže, aby brali do úvahy správy doručené do osobitnej elektronickej poštovej schránky advokátov. Návrh zákona o implementácii smernice o uznávaní odborných kvalifikácií, ktorým sa menia ďalšie predpisy v oblasti profesií právneho poradenstva, stanovuje príslušnú zmenu zákona (tlačovina Spolkového snemu 18/9521, s. 9 a 107 a nasl.).

V ostatnom platí nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch („doručovanie písomností“).

Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby

Súdne poplatky európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu sú upravené v „zákone o súdnych poplatkoch (Gerichtskostengesetz – GKG)“.

Súdne poplatky sa žiadajú prostredníctvom súdu pomocou vyúčtovania súdnych trov. Poplatky sú splatné doručením žiadosti, ktorou sa začína konanie, pokračovanie konania však nie je závislé od uhradenia poplatkov.

Za poplatky zodpovedá popri navrhovateľovi aj ten, komu boli súdom uložené alebo kto ich v rámci zmieru prevzal.

Konkrétne poplatky sú stanovené v prílohe k zákonu o súdnych poplatkoch (zoznam poplatkov – Kostenverzeichnis – KV-GKG). Pod číslom 1210 KV-GKG je pre európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu stanovená sadzba poplatku vo výške 3,0. V prípade predčasného ukončenia konania sa poplatok znižuje na sadzbu poplatku vo výške 1,0 (číslo 1211 KV-GKG).

Pre výšku poplatku je smerodajná hodnota sporu, ktorá sa zvyčajne zhoduje s výškou uplatnenej pohľadávky. Ak okrem hlavného nároku vzniknú aj úroky alebo náklady ako vedľajší žalobný návrh, hodnota tohto vedľajšieho žalobného návrhu sa nezohľadňuje.

Vznikajú nasledujúce poplatky:

Hodnota do

Poplatok 3,0

Poplatok 1,0

500,00

105,00

35,00

1 000,00

159,00

53,00

1 500,00

213,00

71,00

2 000,00

267,00

89,00

3 000,00

324,00

108,00

4 000,00

381,00

127,00

5 000,00

438,00

146,00

Okrem poplatkov sa uhrádzajú prípadné výdavky, napríklad na svedkov, znalcov a tlmočníkov.

Platba je možná prevodom. Bankové spojenie sa oznamuje v príslušnom jednotlivom prípade spoločne s platobnou výzvou justičnej pokladnice.

Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať

Proti rozhodnutiam súdov na prvom stupni je možné použiť právne prostriedky nápravy, napríklad riadne opravné prostriedky (Berufungen), v zmysle ustanovení Občianskeho súdneho poriadku (ZPO), najmä § 511 a nasl. ZPO. Lehota na odvolanie je jeden mesiac; táto lehota sa začína doručením rozsudku v jeho úplnom znení. Na rozhodovanie o odvolaní proti rozhodnutiu okresného súdu (Amtsgericht) v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu je príslušný krajinský súd (Landgericht), v ktorého obvode sa daný okresný súd nachádza.

Proti rozsudku krajinského súdu vydaného cestou právneho odvolania sa po osobitnom povolení začne revízia (Revision) pred vyšším krajinským súdom (Oberlandesgericht), v ktorého obvode sa daný krajinský súd nachádza.

Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania

Podľa § 1104 ods. 1 OSP sa v prípade existencie podmienok článku 18 v konaní na žiadosť pokračuje a vráti sa do stavu, v ktorom sa nachádzalo pred vydaním rozsudku. Príslušným je súd, na ktorom bolo vedené konanie vo veci samej.

Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky

Má sa používať výlučne nemecký jazyk. V oblastiach komunít srbského obyvateľstva majú Srbi právo hovoriť pred súdom po srbsky.

Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon

Orgány príslušné pre výkon rozhodnutia sú uvedené v prehľade v časti Exekučné konanie. Orgánom príslušným pre rozhodnutia podľa článku 23 je súd rozhodujúci vo veci samej.

Posledná aktualizácia: 18/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.