Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Veci s nízkou hodnotou sporu

Gibraltár

Autor obsahu
Gibraltár

Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy

Právomoc vyniesť rozsudok v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu má v Gibraltári Najvyšší súd Gibraltáru. Konanie sa uskutoční pred súdnym úradníkom Najvyššieho súdu, ktorý je určeným sudcom pre veci s nízkou hodnotou sporu.

Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky

Komunikačným prostriedkom prípustným pre súdy v Gibraltári je iba pošta (vzhľadom na potrebu vybrať súdny poplatok na začatie konania).

Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc

Odvolanie v Gibraltári je prípustné podľa ustanovení rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu z roku 2000, ktorý v zásade určuje, že takéto odvolanie má byť adresované doplnkovému sudcovi alebo predsedovi Najvyššieho súdu.

V ďalšom sa postup pre takéto odvolania riadi ustanoveniami uvedenými v časti 52 Pravidiel občianskoprávneho konania a ich sprievodných pokynoch. Rokovací poriadok Najvyššieho súdu z roku 2000 a časť 52.4 určujú lehoty, v rámci ktorých sa musí podať takéto odvolanie.

Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania

Prípustným úradným jazykom v zmysle článku 21 ods. 2 písm. b) je angličtina.

Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami

Príslušným orgánom na účely výkonu súdnych rozhodnutí a na účely uplatňovania článku 23 je Najvyšší súd Gibraltáru.

Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky

Prípustným úradným jazykom v zmysle článku 21 ods. 2 písm. b) je angličtina.

Posledná aktualizácia: 11/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.