Veci s nízkou hodnotou sporu

Grécko

Autor obsahu
Grécko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Grécko

Európske cezhraničné konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu


*povinný údaj

Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy

Príslušnými súdmi sú miestne príslušné okresné občianske súdy krajiny.

Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky

Žaloba sa podáva osobným podaním písomného návrhu do podateľne okresného občianskeho súdu. Návrh sa môže podať aj e-mailom alebo prostredníctvom elektronickej podateľne, ak sú k dispozícii takéto prostriedky.

Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc

Takýto orgán nie je zriadený.

Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania

Neexistuje žiadna možnosť elektronického doručenia ani komunikácie elektronickými prostriedkami.

Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami

Tí, ktorí v Grécku uskutočňujú elektronický obchod, t. j. osoby ponúkajúce služby a uskutočňujúce predaj cez internet, majú zákonnú povinnosť prijímať komunikáciu elektronickými prostriedkami v súlade s článkom 8 ods. 1 prezidentského dekrétu č. 131/2003 (o harmonizácií gréckeho práva so smernicou 2000/31/ES) vo veciach týkajúcich sa sporov vyplývajúcich zo zmlúv uzavretých medzi stranami prostredníctvom jednoduchého elektronického podpisu, t. j. prostredníctvom jednoduchej elektronickej pošty a výmeny správ.

Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby

Trovy konania sa vypočítavajú na základe nákladov vynaložených stranou, ktorá bola v konkrétnom súdnom spore úspešná.

Súdne poplatky, ktoré má zaplatiť navrhovateľ, zahŕňajú:

a) odmenu advokáta vo výške 32 EUR za predpokladu, že predmetná žaloba je podpísaná gréckym advokátom a

b) súdny poplatok vo forme kolkov zaplatený za posúdenie každého súdneho sporu vo výške približne 1,14% z celkovej nárokovanej sumy (istiny a úroku).

Za nároky do výšky 200 EUR sa neplatí súdny poplatok.

Ak odporca zverí prípad advokátovi (ktorý musí podpísať vyplnený formulár C), odporca musí zaplatiť preddavok vyfakturovaný advokátom vo výške 32 EUR.

Výnimočne sa vyžaduje ďalší preddavok vyfakturovaný advokátom vo výške 32 EUR, ak je advokát predvolaný na ústne vypočutie.

Súdny poplatok vo forme kolkov sa musí zaplatiť do štátneho rozpočtu, zatiaľ čo odmeny advokátov sa musia zaplatiť advokátskym komorám, ktoré zhromažďujú a následne platia faktúry advokátom na základe predloženia príslušného dokumentu.

Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať

Proti rozsudkom vydaným v konaniach vo veciach s nízkou hodnotou sporu nie je možné podať odvolanie. K dispozícii je však opravný prostriedok vo forme žiadosti, ktorá sa predkladá súdu, ktorý vydal rozhodnutie, a návrh na zrušenie rozhodnutia na najvyššom súde.

Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania

Žiadosť o preskúmanie sa môže podať len prostredníctvom predloženia návrhu v podateľni súdu, ktorý vydal rozhodnutie.

Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky

Prijateľným jazykom je gréčtina.

Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon

Príslušní súdni exekútori v mieste výkonu rozhodnutia sú oprávnení na zaistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku; notári sú zodpovední za vykonávanie aukcií.

Advokáti sú zodpovední za vypracovanie príkazu na prikázanie pohľadávky, zatiaľ čo súdni exekútori zodpovedajú za jeho doručenie.

Podľa článku 23 nariadenia je príslušný okresný občiansky súd, ktorý vydal rozhodnutie.

Posledná aktualizácia: 19/04/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.