Veci s nízkou hodnotou sporu

Írsko

Autor obsahu
Írsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Írsko

Európske cezhraničné konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu


*povinný údaj

Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy

Príslušným súdom na vydanie rozsudku v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu je okresný súd a všetky návrhy by sa mali predkladať súdnemu tajomníkovi príslušného okresného súdu. Adresy a kontaktné údaje okresných súdov sú dostupné na adrese:

http://www.courts.ie/offices.nsf/WebCOByJurisdiction?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=5#5.

Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky

Štandardné komunikačné prostriedky sú pošta a e-mail.

Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc

Praktickú pomoc pri vypĺňaní formulárov a všeobecné informácie o rozsahu pôsobnosti európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu, ako aj všeobecné informácie o tom, ktoré súdy alebo tribunály v Írsku sú príslušné na vydanie rozsudku v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu môžu poskytnúť stranám zamestnanci príslušného súdu.

Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania

Na tieto otázky sa vzťahuje rokovací poriadok súdu, ktorý stanovuje:

  • „Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie tohto rokovacieho poriadku, ak boli na tento účel súdnou službou zriadené vhodné zariadenia a súd alebo súdny tajomník tak nariadil, je doručenie akéhokoľvek dokumentu, ktorý sa musí zaslať alebo doručiť v rámci európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu platné, ak je odoslaný v elektronickej forme ako elektronická správa na e-mailovú adresu navrhovateľa alebo odporcu (ktorá je uvedená na akomkoľvek hlavičkovom alebo kancelárskom papieri navrhovateľa alebo odporcu, alebo ktorá sa používa na zaslanie akejkoľvek komunikácie súdnemu tajomníkovi), alebo na e-mailovú adresu súdneho tajomníka (ako je uvedené na akomkoľvek webovom sídle prevádzkovanom súdnou službou), pričom ak odosielateľ nie je presvedčený, že elektronická komunikácia bola doručená určenému príjemcovi (z dôvodu akejkoľvek prijatej správy o stave doručenia), alebo ak nebola doručená žiadna odpoveď v lehote siedmich dní
    od odoslania, potom sa musí k odoslaniu dokumentu prostredníctvom elektronickej komunikácie pristupovať akoby dokument nebol nikdy zaslaný a príslušný dokument musí byť doručený tak, ako je inak stanovené v tomto nariadení v lehote ôsmich dní od uplynutia uvedenej lehoty.“ (Nariadenie 53B článok 3)
  • „Formulár návrhu a doplňujúce dokumenty môžu byť podané doporučenou poštou alebo v prípade uplatnenia článku 3 v elektronickej forme.“ (Nariadenie 53B článok 4)
  • „Ak návrh nespadá do pôsobnosti európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu, súdny tajomník musí o tom informovať navrhovateľa, ak je to možné rovnakým spôsobom, akým bol zaslaný návrh navrhovateľa súdnemu tajomníkovi (a ak to nie je možné, doporučenou poštou alebo doporučenou poštou s doručenkou) …“. (Nariadenie 53B článok 6)
  • „Súdny tajomník musí odoslať kópie odpovede odporcu....navrhovateľovi doporučenou poštou (alebo prípadne inak, ak je to povolené podľa článku 3) v lehote stanovenej v článku 5 ods. 4 nariadenia EÚ. ... Tajomník musí odoslať kópie akýchkoľvek protinávrhov a všetkých doplňujúcich dokumentov (v prípade potreby) navrhovateľovi doporučenou poštou (alebo inak, ak je to vhodné a ak to povoľuje článok 3) v lehote stanovenej v článku 5 ods. 6 nariadenia EÚ.“(Nariadenie 53B článok 8)
  • „Každé oznámenie alebo upozornenie tajomníka adresované účastníkovi európskeho konania vo veciach s nízkou hodnou sporu na akýkoľvek účel stanovený v nariadení EÚ musí byť poskytnuté prostriedkami, ktoré mu tento účastník oznámil (alebo na adresu alebo kontaktné údaje uvedené pre tohto účastníka konania) a…“. (Nariadenie 53B článok 18).

Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami

Žiadne.

Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby

Poplatok za podanie návrhu na európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu je 25 EUR ako sadzba, ktorá sa uplatňuje pri návrhu v rámci vnútroštátneho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Poplatok za protinávrh je tiež 25 EUR. Ako je uvedené v písm. a), návrhy na európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu by sa mali predkladať súdnemu tajomníkovi príslušného okresného súdu, ktorý oznámi navrhovateľovi spôsoby uskutočnenia platby. Kontaktné údaje sú rovnaké ako údaje uvedené v písm. a).

Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať

Opravný prostriedok iný ako odvolanie proti zamietnutiu podľa článku 4.4 možno podať na príslušnom obvodnom súde do 14 dní odo dňa vydania rozhodnutia. Adresy a kontaktné údaje obvodných súdov sú dostupné na adrese

http://www.courts.ie/offices.nsf/WebCOByJurisdiction?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=4#4.

Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania

Príslušný rokovací poriadok súdu stanovuje:

„1. odporca, proti ktorému bol vydaný rozsudok pre zmeškanie v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu, môže v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia požiadať prostredníctvom oznámenia o návrhu súd, v obvode ktorého bol vydaný príkaz, o zrušenie a/alebo zmenu takéhoto príkazu z akéhokoľvek dôvodu uvedeného v článku 18 ods. 1 nariadenia EÚ.

2. Oznámenie o návrhu sa musí doručiť navrhovateľovi alebo jeho právnemu zástupcovi, ak existuje, v lehote desiatich celých dní odo dňa, kedy sa odporca dozvedel o rozsudku pre zmeškanie.

3. Doručenie oznámenia o návrhu nespôsobí prerušenie konania.

4. Súd môže vyhlásiť skutočne vykonané doručenie oznámenia o návrhu za dostatočné.

5. V oznámení o návrhu sa musia jasne a stručne uviesť dôvody stanovené v článku 18 ods. 1 nariadenia EÚ, na ktoré sa navrhovateľ odvoláva.

6. Súd môže na pojednávaní o návrhu prijať alebo zamietnuť návrh na základe ustanovení článku 18 ods. 1 nariadenia EÚ.

7. Ak súd zamietne preskúmanie na základe toho, že sa neuplatní žiadny z dôvodov uvedených v článku 18 ods. 1 nariadenia EÚ, rozsudok zostáva v platnosti.

8. Ak súd rozhodne, že preskúmanie je odôvodnené jedným z dôvodov ustanovených v článku 18 ods. 1 nariadenia EÚ, rozsudok vydaný v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu musí byť zrušený a je neplatný.“

Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky

Angličtina a írčina.

Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon

Návrh na výkon rozsudku by mal podať veriteľ príslušnému súdnemu tajomníkovi grófstva/šerifovi prostredníctvom príslušného obvodného súdu. Príslušný okresný súd je oprávnený na vybavovanie návrhov na zamietnutie, pozastavenie alebo obmedzenie výkonu.

Posledná aktualizácia: 15/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.