Veci s nízkou hodnotou sporu

Taliansko

Autor obsahu
Taliansko

VYHĽADANIE PRÍSLUŠNÉHO SÚDU

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Taliansko

Európske cezhraničné konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu


*povinný údaj

Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy

Príslušnými súdmi v súvislosti s európskym konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu sú tieto súdy alebo tribunály: zmierovací súd (giudice di pace) alebo všeobecný súd v prípadoch, v ktorých sa v talianskych právnych predpisoch stanovuje jeho výlučná právomoc rozhodovať vo veci (tribunale ordinario).

Všeobecný súd je príslušný najmä v prípade:

1. peňažných nárokov v súvislosti s prenájmom nehnuteľného majetku a podnikov (článok 447a talianskeho Občianskeho súdneho poriadku);

2. nárokov týkajúcich sa poľnohospodárskych zmlúv (v tomto prípade je príslušné špecializované poľnohospodárske oddelenie všeobecného súdu v zmysle zákona č. 29 zo 14. februára 1990);

3. nárokov týkajúcich sa patentov a ochranných známok, práva obchodných spoločností a antitrustových otázok alebo nárokov týkajúcich sa verejných zákaziek na práce, služby alebo dodávky s významom pre Spoločenstvo (v tomto prípade sú príslušné oddelenia všeobecného súdu, ktoré sa špecializujú na obchodné prípady v zmysle legislatívneho dekrétu č. 168 z 26. júna 2003);

4. nárokov v rámci námorného práva, najmä pokiaľ ide o škody v súvislosti s kolíziou plavidiel; škody spôsobené plavidlami pri ich kotvení alebo uväzovaní alebo pri akomkoľvek inom manévrovaní v prístavoch a na ďalších zastávkach; škody spôsobené používaním nakladacieho a vykladacieho mechanizmu a pri manipulácii s tovarom v prístavoch; škody spôsobené plavidlami na rybárskych sieťach a iných rybárskych zariadeniach; poplatky a náhrady za pomoc, záchranu a obnovu a náhradu výdavkov a odmien za odstránenie vraku v zmysle článku 589 zákonníka o námornej a leteckej doprave.

Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky

Poštou. Podanie online je takisto prijateľné, len v prípade konaní pred všeobecným súdom. Musí tak urobiť obhajca. Podrobnejšie technické informácie sú k dispozícii na tejto adrese: https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_2.wp.

Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc

ECC-NET Taliansko (https://www.ecc-netitalia.it/en/) v rozsahu svojej pôsobnosti poskytuje pomoc iba pre spotrebiteľov;

Pri záležitostiach nad rámec právomoci ECC-NET Taliansko ministerstvo spravodlivosti (Ministero della Giustizia).

Odbor pre justičné záležitosti (Dipartimento per gli Affari di Giustizia)

Generálne riaditeľstvo pre medzinárodné záležitosti a justičnú spoluprácu (Direzione Generale degli Affari internazionali e della Cooperazione giudiziaria)

Úrad I - Medzinárodná justičná spolupráca (Ufficio I - Cooperazione giudiziaria internazionale)

Via Arenula 70 - 00186 Rím Tel. (+39) 06 68852480

E-mail: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania

Neexistuje žiadne ustanovenie pre ich použitie vo veciach pred zmierovacím súdom. Elektronické služby a komunikácia však môžu byť použité vo veciach pred všeobecnými súdmi. Podrobnejšie technické informácie sú k dispozícii na tejto adrese: https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_7.wp.

Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami

Advokáti účastníkov konania, ale len vo veciach, ktorými sa zaoberajú všeobecné súdy.

Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby

Platné súdne poplatky sa riadia prezidentským dekrétom č. 115 z 30. mája 2002.

Poplatky pozostávajú z troch častí: A) štandardný poplatok; B) paušálny preddavok na trovy konania; a C) pevný poplatok za registráciu súdnych dokumentov, ktorý sa vzťahuje len na veci pred kasačným súdom (Corte di cassazione).

A) výška štandardného poplatku závisí od výšky nároku a od toho, či sa vec prerokúva v prvom stupni alebo v odvolacom konaní. Konkrétne:

a) pri nárokoch do výšky 1 100 EUR je poplatok: 43 EUR pri súdnom konaní na prvom stupni; 64,50 EUR pri odvolacom konaní; 86 EUR v prípade odvolania na kasačnom súde.

b) pri nárokoch od 1 100 EUR do 5 200 EUR je poplatok: 98 EUR pri súdnom konaní na prvom stupni; 147 EUR pri odvolacom konaní; 196 EUR v prípade odvolania na kasačnom súde.

B) Okrem štandardného poplatku sa platí paušálny preddavok na trovy konania vo výške 27 EUR.

Výnimka: v konaniach na zmierovacích súdoch a pri pokusoch o zmier pred súdnym sporom, keď výška nároku nepresahuje 1 033,00 EUR, a za príslušné úkony a opatrenia sa platí iba štandardný poplatok [s výnimkou preddavku uvedeného v bode B)].

C) Ak sa prípad dostane pred kasačný súd, platí sa ďalší poplatok vo výške 200 EUR bez ohľadu na výšku nároku ako pevný poplatok za registráciu súdnych písomností.

Pokiaľ ide o prípustné spôsoby platby:

A) štandardný poplatok je možné uhradiť:

a) na talianskych poštových úradoch prostredníctvom poštovej poukážky (bollettino di conto corrente personale);

b) v talianskych bankách prostredníctvom formulára F23;

c) u predajcov kolkov v Taliansku prostredníctvom vhodného formulára na oznámenie platby;

d) bankovým prevodom:

Kód BIC: BITAITRRENT

IBAN: IT 04 O 01000 03245 350008332100

ktorý je dostupným spôsobom platby pre osoby, ktoré nemajú bydlisko v Taliansku a nemajú bežný účet v banke na základe zmluvy s daňovým úradom (Agenzia delle Entrate).

B) Paušálny preddavok na trovy konania je možné uhradiť:

a) u predajcov kolkov v Taliansku prostredníctvom vhodného formulára na oznámenie platby;

b) elektronickou formou, ale iba pri veciach, ktorými sa zaoberajú všeobecné súdy.

C) Pevný registračný poplatok je možné uhradiť:

a) v talianskych bankách prostredníctvom formulára F23;

b) bankovým prevodom.

Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať

Rozhodnutia zmierovacích súdov možno napadnúť na všeobecných súdoch. Rozhodnutia všeobecných súdov možno napadnúť na odvolacích súdoch (corte di appello).

Lehota na napadnutie rozhodnutia je 30 dní odo dňa oznámenia rozsudku (článok 325 talianskeho Občianskeho súdneho poriadku) alebo šesť mesiacov od jeho zverejnenia v prípade neoznámenia rozsudku (článok 327 Občianskeho súdneho poriadku).

Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania

Orgány príslušné na preskúmanie rozsudku sú:

a) pre rozhodnutia zmierovacieho súdu – všeobecný súd;

b) pre rozhodnutia všeobecného súdu – odvolací súd.

Z procesného hľadiska sa uplatňujú pravidlá, ktoré upravujú odvolania a právne námietky vo všeobecnosti (článok 323 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku).

Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky

Prijateľným jazykom je taliančina.

Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon

Orgány príslušné na výkon rozhodnutí sú všeobecné súdy.

Orgány príslušné na pozastavenie alebo obmedzenie výkonu rozhodnutia v zmysle článku 23 nariadenia sú všeobecné súdy.

Posledná aktualizácia: 15/09/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.