Veci s nízkou hodnotou sporu

Lotyšsko

Autor obsahu
Lotyšsko

Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy

Miestna príslušnosť sa stanovuje v rozhodnutí o súdoch, ich miestnej príslušnosti a sídlach Par tiesām, to darbības teritorijām un atrašanās vietām.

Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

V Lotyšsku sa návrhy prijímajú poštou a osobne na dotknutom súde; dokumenty môže navrhovateľ takisto podpísať s použitím lotyšského zabezpečeného elektronického podpisu a podať ich lotyšskému súdu elektronicky.

Upozorňujeme, že vzhľadom na nariadenie eIDAS a stratégiu digitálneho jednotného trhu EÚ boli vypracované novely zákona o elektronických dokumentoch a vykonávajú sa požadované technické úpravy, aby sa umožnilo prijímanie elektronických dokumentov z iných členských štátov EÚ pod podmienkou, že sú podpísané v súlade s požiadavkami nariadenia eIDAS.

Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

OBVODNÝ SÚD V MESTE RIGA – VIDZEME

Adresa: Abrenes iela 3, Riga, LV-1356

Tel.: 67077222, 67077370, 67077290, 67077259

Fax: 67077203

E-mail: rigas.vidzeme@tiesas.lv

Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

Súdy v Lotyšsku môžu podpisovať dokumenty prostredníctvom lotyšského zabezpečeného elektronického podpisu a zasielať ich elektronicky, ak dotknutý účastník konania jasne potvrdil a vyjadril, že chce dokumenty dostávať elektronicky.

Treba však uviesť, že sa môžu vyskytnúť prípady, keď príjemca neuznáva lotyšský zabezpečený elektronický podpis.

Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami

V článku 56 Občianskeho súdneho poriadku sa okrem iného stanovuje, že predvolania sa právnikom, notárom, exekútorom, správcom a inštitúciám štátnej správy a miestnej samosprávy musia zasielať elektronicky. Súd zasiela právnikom písomnosti, ako aj elektronické dokumenty prostredníctvom online systému. Notárom, exekútorom, správcom a inštitúciám štátnej správy a miestnej samosprávy sa písomnosti vypracované súdom a iné dokumenty v elektronickom formáte zasielajú e-mailom, pokiaľ dotknutá osoba neoznámila, že sa zaregistrovala ako používateľ online systému. Ak účastník konania oznámi súdu, že súhlasí s tým, že s ním bude komunikovať elektronicky a že sa zaregistruje ako používateľ online systému, súdne písomnosti sa mu budú zasielať prostredníctvom online systému. Ak súd narazí na technické prekážky pri zasielaní súdnych písomností prostredníctvom online systému, musia sa doručiť iným spôsobom stanoveným v Občianskom súdnom poriadku, ale predvolania sa zašlú na e-mailovú adresu, ktorú poskytol účastník konania. Zástupcom, ktorí majú registrované miesto bydliska alebo korešpondenčnú adresu mimo Lotyšska, sa predvolania zasielajú e-mailom, pričom písomnosti vypracované súdom a iné dokumenty v elektronickom formáte sa im zasielajú e-mailom, pokiaľ neuvedú, že sú registrovaní ako používatelia online systému.

Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

Súdne výdavky tvorí:

– štátny poplatok (valsts nodeva),

– administratívny poplatok (kancelejas nodeva),

– poplatky spojené s preskúmaním veci.

Kalkulačka súdnych výdavkov:

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/e-pakalpojumi/nodevu_kalkulators

Štátny poplatok

Podľa článku 34 Občianskeho súdneho poriadku je štátu splatná osobitná suma ako poplatok za každý návrh na uplatnenie pohľadávky.

Na návrhy v rámci európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa vzťahujú štátne poplatky uvedené ďalej. V prípade pohľadávky, ktorú možno posúdiť ako peňažnú sumu:

a) do sumy 2 134 EUR poplatok predstavuje 15 % výšky pohľadávky, najmenej však 70 EUR;

b) od sumy 2 135 EUR do 7 114 EUR poplatok predstavuje 320 EUR plus 4 % výšky pohľadávky nad 2 134 EUR.

K návrhu v rámci európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu musí byť priložený doklad o zaplatení štátneho poplatku podľa uvedeného konania a v sume stanovenej v Občianskom súdnom poriadku.

Štátny súdny poplatok (článok 34 Občianskeho súdneho poriadku):

Súdny poplatok (štátny poplatok):

Príjemca: Štátna pokladnica

Registračné č.: 90000050138

Číslo účtu: LV55TREL1060190911200

Banka príjemcu: Štátna pokladnica

Kód BIC: TRELLV22

Účel platby: údaje identifikujúce osobu alebo vec: číslo veci (ak je známe); v prípade fyzických osôb meno, priezvisko a osobné identifikačné číslo; v prípade právnických osôb názov a registračné číslo. Ak sa štátny poplatok uhrádza v mene inej osoby, vyžaduje sa uvedenie údajov identifikujúcich danú osobu: číslo veci (ak je známe); v prípade fyzických osôb meno, priezvisko a osobné identifikačné číslo; v prípade právnických osôb názov a registračné číslo.

Administratívny poplatok

Podľa článku 38 Občianskeho súdneho poriadku sa administratívny poplatok uplatňuje na:

– vydanie vernej kópie dokumentu vo veci, ako aj na opätovné vydanie súdneho rozsudku alebo rozhodnutia,

– vydanie vyhlásenia,

– vydanie duplikátu exekučného príkazu,

– osvedčenie nadobudnutia účinnosti rozhodnutia súdu, ak sa má takéto rozhodnutie predložiť inštitúcii v zahraničí,

– predvolanie svedkov.

Administratívny poplatok (článok 38 Občianskeho súdneho poriadku):

Administratívny poplatok súdnemu orgánu:

Príjemca: Štátna pokladnica

Registračné č.: 90000050138

Číslo účtu: LV39TREL1060190911100

Banka príjemcu: Štátna pokladnica

Kód BIC: TRELLV22

Účel platby: údaje identifikujúce osobu alebo vec: číslo veci (ak je známe); v prípade fyzických osôb meno, priezvisko a osobné identifikačné číslo; v prípade právnických osôb názov a registračné číslo. Ak sa administratívny poplatok uhrádza v mene inej osoby, vyžaduje sa uvedenie údajov identifikujúcich danú osobu: číslo veci (ak je známe); v prípade fyzických osôb meno, priezvisko a osobné identifikačné číslo; v prípade právnických osôb názov a registračné číslo.

Poplatky spojené s preskúmaním veci

V článku 39 Občianskeho súdneho poriadku sa stanovuje, že výdavky spojené s preskúmaním veci zahŕňajú:

– sumy splatné svedkom a znalcom,

– výdavky spojené s výsluchom svedkov alebo vykonaním kontrol na mieste,

– výdavky spojené s vyhľadaním odporcu,

– výdavky spojené s výkonom rozsudku,

– výdavky na doručenie, vydanie a preklad predvolaní a iných súdnych písomností,

– náklady na zverejnenie oznámení v tlači,

– poplatky spojené so zaistením pohľadávky.

Poplatky spojené s preskúmaním veci (článok 39 Občianskeho súdneho poriadku) – okresné a krajské súdy

Príjemca: Kancelária súdu (Tiesu administrācija)

Registračné č.: 90001672316

Číslo účtu: LV51TREL2190458019000

Banka príjemcu: Štátna pokladnica

Kód BIC: TRELLV22

Účel platby: „21499“, údaje identifikujúce osobu alebo vec: číslo veci (ak je známe); v prípade fyzických osôb meno, priezvisko a osobné identifikačné číslo; v prípade právnických osôb názov a registračné číslo. Ak sa výdavky spojené s preskúmaním veci uhrádzajú v mene inej osoby, vyžaduje sa uvedenie údajov identifikujúcich danú osobu: číslo veci (ak je známe); v prípade fyzických osôb meno, priezvisko a osobné identifikačné číslo; v prípade právnických osôb názov a registračné číslo.

Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať

Odvolania proti súdnym rozhodnutiam sa musia podať na súde, ktorý vydal rozhodnutie. V prípade rozhodnutí okresného alebo mestského súdu sa podávajú krajskému súdu.

KRAJSKÝ SÚD RIGA

Adresa: Brīvības bulvāris 34, Riga, LV-1886

Fax: 67088270

Tel.: 67088211, 67088262

E-mail: riga.apgabals@tiesas.lv

KRAJSKÝ SÚD KURZEME

Adresa: Kūrmājas prospekts 2/6, Liepāja, LV-3401

Tel.: 63420059

Fax: 63423479, 63483187

E-mail: kurzeme.apgabals@tiesas.lv

KRAJSKÝ SÚD LATGALE

Adresa: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601

Tel.: 64625581

Fax: 64624033

E-mail: latgale.apgabals@tiesas.lv

KRAJSKÝ SÚD VIDZEME

Adresa: Tērbatas iela 13, Valmiera, LV-4201

Tel.: 64232919

Fax: 64231122

E-mail: vidzeme.apgabals@tiesas.lv

KRAJSKÝ SÚD VIDZEME

Budova súdu v Madone

Adresa: Poruka iela 1, Madona, LV-4801

Tel.: 64823579

Fax: 64860691

E-mail: vidzeme.madona.apgabals@tiesas.lv

KRAJSKÝ SÚD ZEMGALE

Adresa: Akadēmijas iela 9, Jelgava, LV-3001

Tel.: 63023508

Fax: 63023911

E-mail: zemgale.apgabals@tiesas.lv

KRAJSKÝ SÚD ZEMGALE

Budova súdu v Aizkraukle

Adresa: Jaunceltnes iela 5, Aizkraukle, LV-5101

Tel.: 65128197

Fax: 65128119

E-mail: zemgale.aizkraukle.apgabals@tiesas.lv

Proti rozsudku v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu možno podať odvolanie, ak:

1. súd prvého stupňa nesprávne uplatnil alebo vyložil predpis hmotného práva, čo viedlo k nesprávnemu rozhodnutiu vo veci;

2. súd prvého stupňa porušil pravidlo procesného práva, čo viedlo k nesprávnemu rozhodnutiu vo veci;

3. súd prvého stupňa dospel k nesprávnym skutkovým zisteniam alebo nesprávnemu posúdeniu dôkazov, alebo poskytol nesprávne právne posúdenie okolností prípadu, čo viedlo k nesprávnemu rozhodnutiu vo veci.

V odvolaní, v ktorom sa tvrdí, že rozsudok je chybný, sa takisto musí uviesť:

1. ktorý predpis hmotného práva nesprávne uplatnil alebo vyložil súd prvého stupňa alebo ktorý predpis procesného práva bol porušený a ako to ovplyvnilo rozhodnutie vo veci;

2. ktoré zo skutkových zistení súdu prvého stupňa sú nesprávne, ktoré dôkazy boli nesprávne posúdené, ako možno preukázať, že právne posúdenie okolností prípadu je chybné, a ako to ovplyvnilo rozhodnutie vo veci.

Odvolanie proti rozsudku súdu prvého stupňa možno podať do 20 dní od vyhlásenia rozsudku. Ak bol vydaný skrátený rozsudok, lehota na podanie odvolania plynie od dátumu stanoveného súdom na vyhotovenie úplného rozsudku. Ak sa rozsudok vyhotoví po uvedenom dátume, lehota na podanie odvolania proti rozsudku plynie odo dňa skutočného vyhotovenia rozsudku. Ak sa v uvedených prípadoch rozsudok zasiela účastníkovi konania, ktorý sa nachádza v zahraničí, odvolanie možno podať do 20 dní od vydania kópie rozsudku. Ak sa o veci rozhodlo v písomnom konaní, okrem uvedeného platí, že lehota na podanie odvolania plynie odo dňa vyhotovenia rozsudku.

Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

Vec možno opätovne prešetriť v súvislosti s preskúmaním rozhodnutia na podnet odporcu na základe článku 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 podaním návrhu:

1. na preskúmanie rozsudku alebo rozhodnutia okresného alebo mestského súdu na príslušnom krajskom súde;

2. na preskúmanie rozsudku alebo rozhodnutia krajského súdu na Najvyššom súde;

3. na preskúmanie rozsudku alebo rozhodnutia komory najvyššieho súdu na úseku pre občianskoprávne veci najvyššieho súdu.

APGABALTIESAS PDF (211 Kb) lv

Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky

Lotyština.

Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

Príslušné orgány na výkon rozsudkov:

Poverení exekútori

Zoznam poverených exekútorov je k dispozícii na lokalite: http://www.lzti.lv/zverinati-tiesu-izpilditaji/

Príslušné orgány na uplatňovanie článku 23:

Okresný alebo mestský súd, v ktorého oblasti príslušnosti je rozhodnutie cudzieho súdu vykonateľné, a to na návrh dlžníka.

RAJONA (PILSĒTAS) TIESAS PDF (340 Kb) lv

Posledná aktualizácia: 25/06/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.