Veci s nízkou hodnotou sporu

Litva

Autor obsahu
Litva

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Litva

Európske cezhraničné konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu


*povinný údaj

Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy

Podľa článku 26 zákona veci týkajúce sa európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu prerokúvajú okresné súdy podľa pravidiel o miestnej príslušnosti stanovených v litovskom Občianskom súdnom poriadku. Aktuálne informácie o litovských súdoch a ich kontaktné údaje sa nachádzajú v Európskom justičnom atlase pre občianskoprávne veci.

Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky

Procesné písomnosti sa môžu súdu zasielať priamo, a to poštou alebo v elektronickej forme prostriedkami elektronickej komunikácie (článok 1751 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku). Postup zasielania procesných písomností súdu a ich doručovanie osobám prostriedkami elektronickej komunikácie (ďalej len „postup“) bol schválený nariadením č. 1R-332 litovského ministra spravodlivosti z 13. decembra 2012. V bodoch 3 – 4 postupu sa stanovuje, že na zasielanie procesných písomností súdu prostriedkami elektronickej komunikácie sa musí použiť podsystém verejných elektronických služieb (VEP) litovského súdneho informačného systému (LITEKO). K účtom podsystému LITEKO VEP je možný prístup cez portál elektronických služieb litovských súdov: https://www.e.teismas.lt.

Podľa bodu 5 postupu musia osoby pripájajúce sa do účtu podsystému LITEKO VEP potvrdiť svoju totožnosť. Môžu tak spraviť:

– pomocou prostriedkov vnútroštátneho informačného systému, ktorým sa osobám poskytujú inštitucionálne verejné a administratívne elektronické služby podľa zákonom stanovených postupov,

– pomocou údajov na pripojenie, ktorými sa identifikuje daná osoba a ktoré poskytuje súd.

Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc

Podľa článku 271 zákona poskytujú praktickú pomoc a informácie uvedené v článku 11 ods. 1 nariadenia stranám konania orgány, ktoré poskytujú primárnu štátom zaručenú právnu pomoc. V článku 15 ods. 1 zákona o štátom zaručenej právnej pomoci sa stanovuje, že osoby, ktoré chcú získať primárnu právnu pomoc, o ňu musia požiadať výkonnú inštitúciu obce, v ktorej majú oznámené miesto bydliska, alebo ak osoba nemá oznámené miesto bydliska, výkonnú inštitúciu obce, kde daná osoba býva. Zoznam orgánov, ktoré poskytujú primárnu právnu pomoc, sa nachádza na tomto webovom sídle: http://www.teisinepagalba.lt/en/pirmine/tm/wheretoapply/.

Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania

Podľa článku 1751 ods. 9 Občianskeho súdneho poriadku súdy používajú prostriedky elektronickej komunikácie na doručovanie procesných písomností právnym zástupcom, zastupujúcim právnym zástupcom, exekútorom, zastupujúcim exekútorom, notárom, štátnym a obecným podnikom, inštitúciám a organizáciám, finančným inštitúciám, poisťovniam a audítorským spoločnostiam, súdnym znalcom, správcom konkurznej podstaty a reštrukturalizačným správcom. Písomnosti sa elektronickými prostriedkami doručujú aj osobám, ktoré sú podľa právnych predpisov alebo podľa dohody uzatvorenej so správcom súdneho informačného systému povinné dostávať procesné písomnosti elektronickými prostriedkami. Súdy používajú prostriedky elektronickej komunikácie na doručovanie procesných písomností iným osobám, ktoré podľa postupu stanoveného v Občianskom súdnom poriadku vyjadrili záujem dostávať procesné písomnosti elektronickými prostriedkami a poskytli požadované kontaktné údaje.

Podľa článku 111 ods. 2 bodu 3 Občianskeho súdneho poriadku musí každá procesná písomnosť účastníka konania obsahovať informáciu o spôsobe doručovania procesných písomností danému účastníkovi. Toto ustanovenie sa musí uplatňovať v spojení s článkom 13 ods. 3 nariadenia.

Podľa bodu 22 postupu platí, že ak sa majú procesné písomnosti doručiť osobe elektronicky, pošlú sa na účet adresáta v podsystéme LITEKO VEP. Účastníkovi konania sa to oznámi prostredníctvom elektronického oznámenia na jeho účet subsystému LITEKO VEP a prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú uviedol. K účtom podsystému LITEKO VEP je možný prístup cez portál elektronických služieb litovských súdov:https://www.e.teismas.lt.

Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami

Podľa článku 1751 ods. 9 Občianskeho súdneho poriadku súdy používajú prostriedky elektronickej komunikácie na doručovanie procesných písomností právnym zástupcom, zastupujúcim právnym zástupcom, exekútorom, zastupujúcim exekútorom, notárom, štátnym a obecným podnikom, inštitúciám a organizáciám, finančným inštitúciám, poisťovniam a audítorským spoločnostiam, súdnym znalcom, správcom konkurznej podstaty a reštrukturalizačným správcom. Písomnosti sa elektronickými prostriedkami doručujú aj osobám, ktoré sú podľa právnych predpisov alebo podľa dohody uzatvorenej so správcom súdneho informačného systému povinné dostávať procesné písomnosti elektronickými prostriedkami. Súdy používajú prostriedky elektronickej komunikácie na doručovanie procesných písomností iným osobám, ktoré podľa postupu stanoveného v Občianskom súdnom poriadku vyjadrili záujem dostávať procesné písomnosti elektronickými prostriedkami a poskytli potrebné kontaktné údaje.

Podľa článku 111 ods. 2 bodu 3 Občianskeho súdneho poriadku musí každá procesná písomnosť účastníka konania obsahovať informáciu o spôsobe doručovania procesných písomností danému účastníkovi. Toto ustanovenie sa musí uplatňovať v spojení s článkom 13 ods. 3 nariadenia.

Podľa bodu 22 postupu platí, že ak sa majú procesné písomnosti doručiť osobe elektronicky, pošlú sa na účet adresáta v podsystéme LITEKO VEP. Účastníkovi konania sa to oznámi prostredníctvom elektronického oznámenia na jeho účet subsystému LITEKO VEP a prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú uviedol. K účtom podsystému LITEKO VEP je možný prístup cez portál elektronických služieb litovských súdov:https://www.e.teismas.lt.

Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby

Podľa článku 27 zákona sa na európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu vzťahujú súdne poplatky v súlade s článkom 80 ods. 1 bodom 1 Občianskeho súdneho poriadku. Podľa článku 80 ods. 1 bodu 1 Občianskeho súdneho poriadku sa súdne poplatky za každý nárok v peňažnom spore vypočítajú na základe hodnoty nároku. V rámci európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa platí súdny poplatok vo výške 3 % z hodnoty nároku, najmenej však 20 EUR.

Súdne poplatky možno zaplatiť bankovým prevodom na rozpočtový holdingový účet Štátneho daňového inšpektorátu. Všetky príslušné aktuálne informácie sú uvedené na webovom sídle Štátneho daňového inšpektorátu: http://www.vmi.lt/.

Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať

Podľa článku 29 zákona možno súdne rozhodnutie vydané v rámci európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu napadnúť prostredníctvom odvolacieho konania. Podľa článku 301 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku pojednávajú o veciach, v ktorých sa začalo odvolacie konanie a ktoré sa týkajú rozhodnutí okresných súdov, ktoré ešte nie sú konečné, krajské súdy. V článku 307 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku sa stanovuje, že odvolanie možno podať do tridsiatich dní odo dňa prijatia rozhodnutia súdom prvého stupňa.

Aktuálne informácie o litovských súdoch a ich kontaktné údaje sa nachádzajú v Európskom justičnom atlase pre občianskoprávne veci.

Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania

Podľa článku 30 ods. 1 zákona môže súdne rozhodnutie vydané v rámci európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu v prípadoch uvedených v článku 18 ods. 1 preskúmať súd, ktorý dané rozhodnutie vydal.

Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky

Akceptovaným jazykom pre osvedčenie podľa článku 20 ods. 2 nariadenia je litovský jazyk.

Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon

Podľa článku 31 ods. 1 zákona sa súdne rozhodnutie vydané v rámci európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu a schválené pomocou štandardného tlačiva D uvedeného v prílohe IV k nariadeniu považuje za vykonateľný nástroj. Vykonateľné nástroje vykonávajú exekútori podľa postupu uvedeného v časti VI Občianskeho súdneho poriadku. Zoznam exekútorov Litovskej republiky sa nachádza na webovom sídle Litovskej exekútorskej komory: http://www.antstoliurumai.lt/index.php/pageid/1089.

Posledná aktualizácia: 07/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.