Veci s nízkou hodnotou sporu

Luxembursko

Autor obsahu
Luxembursko

Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy

Príslušným na vydanie rozhodnutí podľa nariadenia je zmierovací sudca (juge de paix).

Odkaz na vnútroštátnu internetovú stránku: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Justice de paix de Luxembourg
Bâtiment JP
Cité Judiciaire
L-2080 - Luxembourg
Telefón: (+352) 475981-1
Fax: (+352) 465434

Justice de paix de Diekirch
Bei der Aaler Kiirch
L-9211 - Diekirch
Telefón: (+352) 808853-1
Fax: (+352) 804190

Justice de paix d'Esch-sur-Alzette
Place Norbert Metz
L-4006 - Esch-sur-Alzette
Telefón: (+352) 530 529

Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky

V prípade Luxemburska je akceptovaným komunikačným prostriedkom poštová zásielka.

Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc

Service d’accueil et d’information juridique - Luxembourg
Cité judiciaire
Bâtiment BC
L-2080 - Luxembourg
Telefón: (+352) 221846

Service d’accueil et d’information juridique - Diekirch
Justice de paix
Place Joseph Bech
L-9211 - Diekirch
Telefón: (+352) 802315

Centre Européen des Consommateurs GIE

271, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg

Tel.: +352 26 84 64 1

Fax: +352 26 84 57 61

E-mail: info@cecluxembourg.lu

Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania

V Luxembursku procesné pravidlá zatiaľ nepripúšťajú elektronické komunikačné prostriedky na doručovanie a oznamovanie, preto sa komunikácia uskutočňuje poštou.

Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami

pozri d)

Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby

V rámci európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu nevznikajú príslušnému súdu v Luxembursku žiadne súdne poplatky.

Po vydaní rozsudku však súdne poplatky vznikajú pri výkone rozhodnutia a z návrhu na uplatnenie pohľadávky úspešnej strany v konaní.

Uplatňuje sa zmenené nariadenie veľkovojvodstva z 24. januára 1991, ktorým sa stanovujú poplatky pre súdnych úradníkov. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite komory súdnych úradníkov Luxemburského veľkovojvodstva: http://www.huissier.lu/ .

Na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch sa jednorazový fixný poplatok za doručovanie prostredníctvom súdneho úradníka stanovuje vo výške 138 €.

Platba súdnym úradníkom sa môže uskutočniť bankovým prevodom.

Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať

V prípade, že výška pohľadávky nepresiahne 2 000,00 €, rozhodnutia zmierovacieho sudcu sa vydávajú na poslednom stupni. Ďalej je možné odvolať sa iba na kasačnom súde.

Ak výška pohľadávky presiahne 2 000,00 €, proti rozhodnutiam vyneseným zmierovacím sudcom na prvom stupni je možné odvolať sa u predsedu oblastného súdu. Odvolanie sa môže podať buď na žiadosť samotného navrhovateľa alebo jeho právnika. Pomoc právnika na súde je nepovinná. Lehota na podanie odvolania je 40 dní od oznámenia rozsudku. Účastníkov konania kancelária predvolá najmenej týždeň pred pojednávaním. Ak žijú v inom členskom štáte Európskej únie, táto lehota sa predĺži o lehotu zohľadňujúcu vzdialenosť v trvaní 15 dní v súlade s článkom 167 nového Občianskeho súdneho poriadku. Konanie pred predsedom oblastného súdu je ústne.

Proti rozhodnutiam vydaným zmierovacím sudcom na poslednom stupni, ako aj proti rozhodnutiam vydaným predsedom oblastného súdu v odvolaní je možné ďalej sa odvolať na kasačnom súde. Príslušným súdom je kasačný súd a pomoc právnika na súde je povinná.

Odkaz na vnútroštátnu internetovú stránku: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg
Bâtiments TL, CO, JT
Cité judiciaire
2080 - Luxembourg
Telefón: (+352) 475981-1

Tribunal d'arrondissement de Diekirch
Palais de Justice
Place Guillaume
L-9237 Diekirch
Telefón: (+352) 803214-1
Fax: (+352) 807119

Cour de Cassation
Cité judiciaire
Bâtiment CR
2080 - Luxembourg
Telefón: (+352) 475981-2369 / 2373

Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania

O návrhu na preskúmanie má právomoc rozhodnúť zmierovací sudca predsedajúci zmierovaciemu súdu, na ktorom bolo rozhodnutie vydané, alebo sudca, ktorý ho nahrádza.

Návrh na preskúmanie musí podať buď odporca, alebo jeho zástupca písomným vyhlásením v kancelárii súdu, ktorý vydal rozhodnutie. Pomoc právnika na súde je nepovinná a strany sa môžu pred súd dostaviť osobne alebo im môžu pomáhať alebo ich zastupovať osoby uvedené v článku 106 nového Občianskeho súdneho poriadku (odkaz na článok 106 nového Občianskeho súdneho poriadku: http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/nouveau_code_procedure_civile/PageAccueil.pdf – strany 21 a ďalšie).

Najmenej týždeň pred pojednávaním sa účastníci konania vyzvú, aby sa dostavili do kancelárie súdu, pričom táto lehota sa predĺži, ak účastníci konania nemajú v Luxembursku bydlisko ani pobyt, v súlade s článkami 103 a 167 nového Občianskeho súdneho poriadku. Konanie pred zmierovacím súdom je ústne.

Odkaz na vnútroštátnu internetovú stránku: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Justice de paix de Luxembourg
Bâtiment JP
Cité Judiciaire
L-2080 - Luxembourg
Telefón: (+352) 475981-1
Fax: (+352) 465434

Justice de paix de Diekirch
Bei der Aaler Kiirch
L-9211 - Diekirch
Telefón: (+352) 808853-1
Fax: (+352) 804190

Justice de paix d'Esch-sur-Alzette
Place Norbert Metz
L-4006 - Esch-sur-Alzette
Telefón: (+352) 530 529

Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky

Luxembursko akceptuje francúzsky a nemecký jazyk.

Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon

1) Súdne rozhodnutia v Luxemburskom veľkovojvodstve vykonáva súdny úradník.

Údaje súdnych úradníkov nájdete na webovej lokalite komory súdnych úradníkov Luxemburského veľkovojvodstva: http://www.huissier.lu/

2) Orgánom príslušným podľa článku 23 nariadenia (ES) č. 861/2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, je predseda oblastného súdu.

Posledná aktualizácia: 03/11/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.