Veci s nízkou hodnotou sporu

Malta

Autor obsahu
Malta

Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy

Súdmi príslušnými vydávať rozhodnutia v rámci európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu sú súd pre veci s nízkou hodnotou sporu na Malte a súd pre veci s nízkou hodnotou sporu na ostrove Gozo.

Kontaktné informácie:

Súd pre veci s nízkou hodnotou sporu (Malta)

Telefón: 00356 25902000

E-mail: courts.justice@gov.mt

Adresa: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta.

Súd pre veci s nízkou hodnotou sporu (Gozo)

Telefón: 00356 22156650

E-mail: gozocourts.mgoz@gov.mt

Adresa: Gozo Courts and Tribunals, Cathedral Square, Victoria VCT1821, Gozo.

Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky

Prijateľné komunikačné prostriedky: doručenie osobne do kancelárie súdu, poštou, faxom a e-mailom.

Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc

Ak žalobu podáva spotrebiteľ proti osobe vykonávajúcej obchodnú činnosť, orgánom, ktorý poskytuje praktickú pomoc, je európske spotrebiteľské centrum na Malte – ECC-Net Malta. Adresa centra:

Consumer House

47A, South Street, Valletta VLT1101, Malta.

E-mail: ecc.malta@gov.mt

Ak žalobu podáva osoba vykonávajúca obchodnú činnosť proti inej osobe vykonávajúcej obchodnú činnosť, praktickú pomoc poskytuje Malta Enterprise. Adresa:

Malta Enterprise Corporation

Gwardamangia Hill, Pieta', MEC0001, Malta.

E-mail: info@maltaenterprise.com

Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania

Procesné právne predpisy Malty nestanovujú elektronickú komunikáciu na účely oznamovania. Používanie elektronických prostriedkov na účely oznamovania nie je možné ani prípustné.

Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami

Túto povinnosť nemajú žiadne osoby alebo druhy profesií.

Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby

Poplatky sú stanovené takto: 40 EUR za podanie tlačiva A a 7,20 EUR za každé oznámenie doručené odporcovi. Ak sa použije tlačivo C, výška poplatku je 25 EUR a 7,20 EUR za každé oznámenie. Na účely článku 15a je stanovená platba bankovým prevodom.

Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať

Odvolania voči rozhodnutiam súdu pre veci s nízkou hodnotou sporu na Malte sa môžu podať na odvolací súd (Inferior Jurisdiction) na Malte a v prípade rozhodnutí súdu pre veci s nízkou hodnotou sporu na ostrove Gozo sa odvolania môžu podať na odvolací súd (Inferior Jurisdiction) na ostrove Gozo.

Podľa článku 8 kapitoly 380 Zbierky zákonov Malty odvolanie možno podať prostredníctvom žiadosti do dvadsiatich dní od prijatia rozhodnutia. Článok 8 ods. 2 stanovuje, že odvolanie môže byť vznesené vždy bez ohľadu na výšku pohľadávky v týchto prípadoch:

a) v akejkoľvek veci spadajúcej do príslušnosti súdu pre veci s nízkou hodnotou sporu;

b) v prípade otázok týkajúcich sa premlčania;

c) pri akomkoľvek porušení ustanovení článku 7 ods. 2 kapitoly 380. V uvedenom článku sa stanovuje, že súd musí konanie pozastaviť, ak v rámci popretia nároku obhajoba namieta skutočnosti, ktoré nespadajú do príslušnosti súdu pre veci s nízkou hodnotou sporu, a/alebo ak na inom príslušnom súde prebieha konanie, ktorého výsledok by mohol ovplyvniť nárok pred súdom pre veci s nízkou hodnotou sporu;

d) ak súd pre veci s nízkou hodnotou sporu konal v rozpore s pravidlami nestrannosti a spravodlivosti a týmto konaním boli poškodené práva odvolateľa.

Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania

Žiadosti o preskúmanie v súlade s článkom 18 nariadenia sa predkladajú súdu pre veci s nízkou hodnotou sporu na Malte alebo na Goze.

Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky

Prijateľným jazykom je maltčina.

Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon

Orgánmi príslušnými pre výkon rozhodnutí sú zmierovací súd na Malte a zmierovací súd na ostrove Gozo, v závislosti od bydliska osoby, proti ktorej sa výkon rozhodnutia navrhuje.

Posledná aktualizácia: 04/07/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.