Veci s nízkou hodnotou sporu

Holandsko

Autor obsahu
Holandsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Holandsko

Európske cezhraničné konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu


*povinný údaj

Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy

Vecami týkajúcimi sa európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa zaoberá a rozhoduje o nich sudca okresného súdu (kantonrechter).

Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky

Podľa článku 33 Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení môže byť formulár návrhu predložený elektronicky za predpokladu, že to umožňujú procesné pravidlá súdu. V súčasnosti žiadny zo súdov neumožňuje elektronické podávanie formulárov. Formuláre je možné podať iba:

  • poštou,
  • ich podaním do podateľne súdu.

V spojení s právnymi predpismi o zjednodušení a digitalizácii procesného práva, ktoré sú ešte stále v štádiu prípravy (vrátane nového článku 33 Občianskeho súdneho poriadku) sa vykonávacím zákonom zaviedli pravidlá pre elektronické podanie. Tieto pravidlá pravdepodobne nadobudnú účinnosť neskôr.

V novom článku 30c Občianskeho súdneho poriadku sa uvádza, že žaloba sa musí podať elektronicky. Podľa odseku 4 článku 30c fyzické osoby a združenia, ktorých stanovy nie sú vo forme notárskej zápisnice, nie sú povinné predkladať dokumenty elektronicky, pokiaľ nie sú zastúpené treťou stranou poskytujúcou odbornú právnu pomoc.

Priame elektronické podanie dokumentov, ktorými sa začína konanie, z iného členského štátu nie je v súčasnosti možné. Strany z iného členského štátu, ktoré majú odborného zástupcu v Holandsku, budú môcť podať dokumenty elektronicky. Zahraničné subjekty bez právneho zástupcu, ktoré chcú začať konanie, musia dokumenty predložiť v papierovej forme.

Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc

Praktickú pomoc poskytuje stredisko právnych služieb (Juridisch Loket), konkrétne európske stredisko pre informovanosť spotrebiteľov, ktoré sa nachádza v stredisku právnych služieb.

Pozri http://www.eccnederland.nlhttp://www.juridischloket.nl.

Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania

Doručovanie podľa článku 13 ods. 1 uvedeného nariadenia a písomné oznámenia podľa článku 13 ods. 2 uvedeného nariadenia sa vykonávajú v súlade s článkom 30e Občianskeho súdneho poriadku. Holandsko vychádza z predpokladu, že po nadobudnutí účinnosti uvedených právnych predpisov sa konania budú začínať elektronicky.

Podľa článku 30e Občianskeho súdneho poriadku sa iné dokumenty, ktorých predloženie sa výslovne nepožaduje, a aj ďalšia komunikácia medzi súdom a stranami sprístupnia v elektronickej forme, pokiaľ sa neuplatňuje článok 30c ods. 5. Podľa článku 30c ods. 5 účastníci konania, ktorí nie sú povinní využívať a ani nevyužívajú elektronickú komunikáciu, využívajú papierovú formu komunikácie.

Právne predpisy o zjednodušení a digitalizácii procesného práva zatiaľ technicky neumožňujú účastníkom konania, ktorých miesto pobytu je v inom členskom štáte, aby predložili dokumenty priamo [pozri bod b) vyššie] alebo prostredníctvom digitálneho súdneho systému. Ani zahraničné obchodné spoločnosti, ani fyzické osoby nie sú povinné predkladať dokumenty v elektronickej forme. V prípade, že účastník konania z iného členského štátu má právneho zástupcu v Holandsku, konanie prebieha elektronickou formou a súd môže teda doručovať dokumenty uvedené v článku 13 ods. 1 elektronicky.

Účastníkom konania, ktorí nie sú povinní predkladať dokumenty elektronicky a nemajú právneho zástupcu, sa dokumenty doručujú poštou.

Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami

Pozrite si informácie uvedené v časti d).

Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby

Súdne poplatky platia iba osoby, ktoré podávajú návrhy na okresný súd. Odporcovia nemusia platiť súdne poplatky. Pokiaľ ide o výšku súdnych poplatkov, v Holandsku sa v príslušných prípadoch rozlišuje medzi:

  • nárokmi nižšími ako 500 EUR alebo nárokmi na neurčitú sumu a
  • nárokmi vo výške od 500 EUR až do 12 500 EUR.

Existujú tri paušálne sadzby. Výška sadzby závisí od toho, či je navrhovateľ právnická osoba, fyzická osoba alebo fyzická osoba s obmedzenou finančnou spôsobilosťou.

Sadzby sú k dispozícii na adrese www.rechtspraak.nl.

Platby na diaľku v prospech holandských súdov sa môžu uskutočniť bankovým prevodom. Údaje o bankovom účte súdu sú uvedené vo výpise poplatkov zaslanom súdnym úradníkom (griffienota). Súdne poplatky by sa mali previesť na uvedený účet.

Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať

Podľa vnútroštátnych právnych predpisov možno odvolania proti rozhodnutiam vydaným sudcom okresného súdu v prípadoch európskych konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu v sume 1 750 EUR alebo vyššej podať na odvolacom súde (gerechtshof). Lehota na podanie odvolania je 30 dní odo dňa vydania rozhodnutia.

Informácie o súdoch v Holandsku sú k dispozícii na adrese: http://www.rechtspraak.nl.

Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania

Odporca môže podať návrh na preskúmanie rozhodnutia z dôvodov uvedených v článku18 ods. 1 nariadenia na okresnom súde, ktorý vydal rozhodnutie o európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Tento návrh musí byť podaný v tridsaťdennej lehote uvedenej v článku 18 ods. 2.

Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky

Osvedčenia súdu z iného členského štátu v zmysle článku 20 ods. 2 nariadenia sa musia vyhotoviť v holandčine alebo preložiť do holandčiny.

Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon

Orgány oprávnené na výkon rozhodnutia v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu sú holandskí súdni exekútori.

Orgány oprávnené na uplatňovanie článku 23 nariadenia (ES) č. 861/2007 sú uvedené v článku 8 vykonávacieho aktu pre európske konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

Článok 8 vykonávacieho aktu pre európske konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu:

V prípade návrhov na výkon rozhodnutia uvedených v článkoch 22 a 23 nariadenia sa uplatní článok 438 Občianskeho súdneho poriadku.

Článok 438 Občianskeho súdneho poriadku

1. Spory, ktoré vzniknú v súvislosti s výkonom rozhodnutia, sa predkladajú okresnému súdu (rechtbank), ktorý by bol príslušný za obvyklých okolností alebo v ktorého územnej pôsobnosti sa má uskutočniť zaistenie majetku, v ktorého územnej pôsobnosti sa nachádza jedna alebo viac častí sporného majetku alebo sa v nej má uskutočniť výkon rozhodnutia.

2. Na získanie predbežného opatrenia môže byť konanie o nariadení predbežného opatrenia (kort geding) predložené aj sudcovi, ktorý rozhoduje o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia (voorzieningsrechter) na príslušnom súde podľa odseku 1. Sudca, ktorý rozhoduje o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, môže v prípade potreby bez toho, aby boli dotknuté jeho ostatné právomoci, pozastaviť výkon rozhodnutia na určitý čas alebo až do vynesenia rozsudku v spore alebo môže rozhodnúť o tom, že výkon bude pokračovať iba v prípade zloženia zábezpeky. Sudca môže nariadiť vydanie zaistenej veci so zložením alebo bez zloženia zábezpeky. Počas výkonu rozhodnutia môže sudca nariadiť, aby sa napravili neúplné formality s uvedením, ktoré z neúplných formalít sa musia opäť vykonať a kto má znášať súvisiace náklady. Sudca môže nariadiť, aby akákoľvek tretia strana, ktorá pristúpila k prípadu, musela súhlasiť s pokračovaním výkonu rozhodnutia alebo spolupracovala v konaní, či už so zložením, alebo bez zloženia zábezpeky stranou, ktorá požaduje výkon rozhodnutia.

3. Ak samotná vec nevedie ku konaniu o nariadení predbežného opatrenia, sudca, ktorý sa zaoberá návrhom, môže namiesto zamietnutia návrhu postúpiť na žiadosť navrhovateľa vec okresnému súdu s uvedením dátumu, ku ktorému sa súd musí vecou zaoberať. Odporca, ktorý sa nedostaví na súd v deň, na ktorý bol predvolaný a nie je na súde zastúpený svojím advokátom, bude vyhlásený za neprítomného, ak bol predvolaný, aby sa dostavil na konanie v tento deň s náležitým ohľadom na lehotu určenú v predvolaní alebo lehotu stanovenú sudcom, ktorý rozhoduje v konaní o nariadení predbežného opatrenia na žiadosť navrhovateľa.

4. Ak sa súdnemu exekútorovi, ktorý je zodpovedný za výkon rozhodnutia, predloží námietka vyzývajúca na okamžité prijatie predbežného opatrenia, exekútor sa môže dostaviť pred sudcu v konaní o predbežnom opatrení so správou vypracovanou k predmetu konania a požiadať ho, aby rozhodol o prijatí predbežného opatrenia medzi zúčastnenými stranami. Sudca, ktorý rozhoduje o nariadení predbežného opatrenia, rozhodne o prerušení konania až dovtedy, kým účastníci konania nebudú predvolaní, ak sa vzhľadom na povahu námietky domnieva, že je potrebné okamžité rozhodnutie. Súdnemu exekútorovi, ktorý vykonáva svoju právomoc bez súhlasu strany, ktorá požaduje výkon rozhodnutia, môže súd nariadiť, aby sám znášal trovy konania, ak vyjde najavo, že jeho konanie bolo nedôvodné.

5. Tretia strana môže vzniesť námietku proti výkonu rozhodnutia doručením predvolania strane, ktorá požaduje výkon rozhodnutia, a strane, proti ktorej sa výkon požaduje.

Odseky 3 a 5 budú zmenené s cieľom zohľadniť právne predpisy týkajúce sa zjednodušení a digitalizácie procesného práva, ktoré sú ešte v štádiu prípravy:

3. Ak prípad neumožňuje začať konanie o nariadení predbežného opatrenia, sudca, ktorý sa zaoberá návrhom, môže namiesto zamietnutia návrhu postúpiť vec na žiadosť navrhovateľa okresnému súdu. Súd, ktorému je vec postúpená, bezodkladne stanoví dátum pre ďalší procesný úkon. Odporca, ktorý sa nedostaví na súd v deň, na ktorý bol predvolaný a nie je zastúpený na súde svojím advokátom, bude vyhlásený za neprítomného iba v prípade, že bol predvolaný, aby sa zúčastnil na konaní v daný deň, s náležitým ohľadom na lehotu určenú v predvolaní alebo lehotu stanovenú sudcom, ktorý rozhoduje v konaní o nariadení predbežného opatrenia na žiadosť navrhovateľa.

5. Tretia strana môže vzniesť námietku proti výkonu rozhodnutia doručením predvolania navrhovateľovi a strane, proti ktorej sa výkon požaduje.

Posledná aktualizácia: 13/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.