Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2022.

Veci s nízkou hodnotou sporu

Severné Írsko

Autor obsahu
Severné Írsko

Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy

Príslušným súdom rozhodujúcim v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu v Severnom Írsku je súd grófstva. Konanie má na starosti obvodný sudca.

Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky

Komunikačným prostriedkom prijateľným pre súdy v Severnom Írsku na účely začatia európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu je doporučená zásielka prvej triedy.

Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc

Súdna služba Severného Írska (Northern Ireland Courts and Tribunals Service) poskytuje praktickú pomoc v súlade s článkom 11, ale nemôže ponúkať právne poradenstvo týkajúce sa nariadenia.

Poradenská služba pre občanov (Citizens' Advice Bureau), prípadne ďalšie spotrebiteľské poradenské centrá pôsobiace v Severnom Írsku takisto môžu poskytovať praktickú pomoc. Ďalšiu pomoc môže poskytnúť právny zástupca. Zduženie právnych zástupcov Severného Írska (Law Society for Northern Ireland) môže poskytnúť kontaktné informácie na miestnych právnych zástupcov.

Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania

V zmysle procesných pravidiel platných v Severnom Írsku nie sú technicky dostupné ani prijateľné žiadne prostriedky elektronického doručovania a komunikácie. Komunikačným prostriedkom je doporučená zásielka prvej triedy.

Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami

Žiadna osoba v Severnom Írsku nebude mať povinnosť akceptovať doručovanie elektronickými prostriedkami.

Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby

V súvislosti s európskym konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu v Severnom Írsku v súčasnosti netreba platiť žiadne súdne poplatky. Táto skutočnosť sa však prehodnocuje.

Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať

Proti rozhodnutiu vydanému v rámci európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu v Severnom Írsku nemožno podať žiadny opravný prostriedok.

Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania

Návrh treba podať na súde, ktorý vydal rozsudok. Príslušným súdom na výkon takéhoto preskúmania v Severnom Írsku je súd grófstva.

Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky

Prijateľným úradným jazykom v zmysle článku 21a ods. 1 je angličtina.

Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon

Príslušným orgánom na účely uplatňovania článku 23 je Úrad pre výkon súdnych rozhodnutí (Enforcement of Judgments Office) a vedúci tohto úradu. Rovnako ako v prípade vnútroštátnych konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu aj v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu je zodpovednosťou úspešného účastníka konania, aby dal podnet na výkon súdneho rozhodnutia.

Posledná aktualizácia: 23/09/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.