Veci s nízkou hodnotou sporu

Poľsko

Autor obsahu
Poľsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Poľsko

Európske cezhraničné konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu


*povinný údaj

Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku poľština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

Okresné súdy (sądy rejonowe) alebo krajské súdy (sądy okręgowe).

V zásade má právomoc (na prvom stupni) okresný súd. Krajský súd má však právomoc (na prvom stupni) vo veciach, ktoré vzhľadom na ich charakter patria do vecnej príslušnosti krajských súdov bez ohľadu na hodnotu nároku. Patria k nim napríklad majetkové nároky na ochranu autorských práv.

Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku poľština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

Písomné podania v papierovej forme.

Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku poľština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

Kancelárie služieb zákazníkom (Biura Obsługi Interesantów) na okresných a krajských súdoch.

Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku poľština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

Elektronické spôsoby komunikácie nie sú povolené.

Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku poľština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

Neexistuje takáto povinnosť.

Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby

Za návrhy vo veciach prejednávaných v rámci európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa účtuje poplatok stanovený vo výške 100 PLN. Rovnaký poplatok sa účtuje aj za podanie odvolaní.

Súdne poplatky v občianskoprávnych veciach je možné zaplatiť bezhotovostným prevodom na bežný účet príslušného súdu (informácie o účte možno získať priamo z webového sídla súdu alebo z webového sídla ministerstva spravodlivosti), priamo v pokladni súdu alebo vo forme súdnych kolkových známok získaných v pokladni súdu.

Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku poľština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

Ak nastanú okolnosti uvedené v článku 7 ods. 2 nariadenia, príslušný súd vydá rozsudok, proti ktorému môže dotknutá osoba podať odvolanie na súde druhého stupňa (t. j. odvolania proti rozsudkom okresného súdu sa podávajú na krajskom súde a odvolania proti rozsudkom krajského súdu sa podávajú na odvolacom súde). Odvolania sa podávajú na súde, ktorý vydal napadnutý rozsudok do dvoch týždňov od doručenia odôvodneného rozsudku navrhovateľovi. Ak dotknutá strana nepožiada o doručenie odôvodneného rozsudku do jedného týždňa od vyhlásenia rozsudku (alebo v prípade rozsudku vyneseného na neverejnom zasadnutí do jedného týždňa od doručenia rozsudku), lehota na podanie odvolania začne plynúť po uplynutí lehoty na podanie takejto žiadosti. (Článok 316 § 1, článok 367 § 1 a článok 367 § 2 v spojení s článkami 369 a 50526 Občianskeho súdneho poriadku). Ak nastanú okolnosti stanovené v článku 7 ods. 3 nariadenia, súd vydá rozsudok pre zmeškanie. Žalovaný môže podať námietky proti rozsudku pre zmeškanie na súde, ktorý rozsudok pre zmeškanie vydal. V prípade nepriaznivého výsledku má navrhovateľ právo podať odvolanie podľa všeobecných podmienok. (Článok 339 § 1, článok 342 a článok 344 § 1 Občianskeho súdneho poriadku).

Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku poľština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

Návrh na zrušenie rozsudku (článok 50527a Občianskeho súdneho poriadku). Na preskúmanie tohto návrhu je príslušný súd, ktorý vydal rozsudok.

Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku poľština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

Poľština.

Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku poľština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

Príslušnými orgánmi na výkon rozsudkov vydaných v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu sú súdni exekútori (komornicy). Sťažnosti proti opatreniam prijatým súdnymi exekútormi možno podať na príslušnom okresnom súde. Právny základ: článok 767 § 1 Občianskeho súdneho poriadku.

Návrh na zamietnutie výkonu rozhodnutia sa musí predložiť krajskému súdu s územnou pôsobnosťou podľa bydliska alebo sídla dlžníka alebo v prípade neexistencie takéhoto súdu krajskému súdu, v ktorého jurisdikcii výkon rozhodnutia prebieha alebo sa má vykonávať.

Orgán zodpovedný za vykonávanie opatrení podľa článku 23 nariadenia je príslušný okresný súd. Právny základ: článok 115320 § 1 a § 2 Občianskeho súdneho poriadku (v prípade výkonu rozhodnutia vykonaného v Poľsku na základe rozsudku vydaného v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu v inom členskom štáte EÚ) alebo článok 8202 Občianskeho súdneho poriadku (v prípade výkonu rozhodnutia vykonaného v Poľsku na základe vykonateľného titulu vo forme rozsudku vydaného poľským súdom v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu a obsahujúceho vyhlásenie vykonateľnosti).

Posledná aktualizácia: 04/04/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.