Veci s nízkou hodnotou sporu

Portugalsko

Autor obsahu
Portugalsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Portugalsko

Európske cezhraničné konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu


*povinný údaj

Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy

Miestne občianske súdy a súdy so všeobecnou právomocou.

Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky

Doporučená pošta, fax a elektronický prenos údajov.

Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc

DGAJ – Generálne riaditeľstvo pre správu súdov (http://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home).

Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania

K dispozícii sú tieto komunikačné prostriedky:

  • Elektronická komunikácia prostredníctvom informačného systému na podporu činnosti súdov, URL https://citius.tribunaisnet.mj.pt/habilus/myhabilus/Login.aspx, ak si strany vymenovali právnych zástupcov. Na tento účel musí právny zástupca strany najprv požiadať o registráciu orgán poverený správou prístupu do informačného systému [článok 132 ods. 1 a 3, a články 247 a 248 Občianskeho súdneho poriadku a články 3, 5, 25 a 26 ministerskej vykonávacej vyhlášky (Portaria) č. 280/2013 z 26. augusta 2013].
  • Komunikácia doporučeným listom zaslaným na adresu bydliska strany alebo jej hlavného sídla alebo na adresu zvolenú na účely oznamovania, ak si strana nevymenovala právneho zástupcu (článok 249 Občianskeho súdneho poriadku).

Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami

Právni zástupcovia, sudcovia, prokurátori a súdni úradníci prostredníctvom informačného systému na podporu činnosti súdov (https://citius.tribunaisnet.mj.pt/habilus/myhabilus/Login.aspx) (články 3 a 5 ministerskej vykonávacej vyhlášky č. 280/2013 z 26. augusta 2013).

V prípade právnych zástupcov musia najprv požiadať o registráciu orgán poverený správou prístupu do informačného systému. Je potrebné poznamenať, že v systéme sa potvrdí dátum oznámenia a za tento deň sa považuje tretí deň po jeho vyhotovení alebo prvý nasledujúci pracovný deň (články 247 a 248 Občianskeho súdneho poriadku).

Ak si strana nevymenovala právneho zástupcu, oznámenia sa zasielajú doporučeným listom na adresu bydliska alebo hlavného sídla strany alebo na adresu zvolenú na prijímanie oznámení. Oznámenie sa považuje za doručené tretí deň po dátume registrácie alebo prvý nasledujúci pracovný deň (článok 249 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).

Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby

• V prípadoch, ak ide o sumu do výšky 2 000,00 EUR: 102 EUR (1 účtovná jednotka),

• V prípadoch, ak ide o sumu vyššiu ako 2 000,00 EUR, ale nie viac ako 5 000,00 EUR: 204 EUR (2 účtovné jednotky).

Ak sa ukáže, že prípad je mimoriadne zložitý, sudca môže rozhodnúť o uplatnení týchto trov konania:

• V prípadoch, ak ide o sumu do výšky 2 000,00 EUR: 153 EUR (1,5 účtovnej jednotky),

• V prípadoch, ak ide o sumu vyššiu ako 2 000,00 EUR, ale nie viac ako 5 000,00 EUR: 306 EUR (3 účtovné jednotky).

(Článok 6 ods. 1 a ods. 5 nariadenia o trovách konania schváleného zákonným dekrétom č. 34/2008 z 26. februára 2008 v platnom znení).

Ak podľa článku 17 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1896/2006 podá odporca v rámci európskeho konania o platobnom rozkaze odpor a konanie pokračuje, suma zaplatená v rámci tohto konania sa zníži o sumu trov konania, ktoré vznikli v súvislosti s európskym konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu na strane navrhovateľa.

Zníženie môže byť 102 EUR (1 účtovná jednotka) alebo 153 EUR (1,5 účtovnej jednotky). (Článok 7 ods. 6 nariadenia o trovách konania schváleného zákonným dekrétom č. 34/2008 z 26. februára 2008 v platnom znení).

Ak je podaný protinávrh – v takom prípade sa sumy zahrnuté do oboch pohľadávok na účely výpočtu nákladov sčítajú, čo môže viesť k prípadom, keď príslušná suma predstavuje až 10 000,00 EUR – náklady na prípady, keď sú príslušné sumy medzi 8 000,01 EUR a 10 000,00 EUR, 3 účtovné jednotky (306,00 EUR) alebo 4,5 účtovnej jednotky (459,00 EUR) pre mimoriadne zložité prípady. Treba poznamenať, že pri nárokoch, ktorých hodnota sa pohybuje medzi 5 000,01 EUR a 8 000,00 EUR, predstavujú poplatky 2 účtovné jednotky (204,00 EUR) alebo 3 účtovné jednotky (306,00 EUR) v obzvlášť zložitých prípadoch [článok 11 nariadenia o trovách konania, schválené zákonným dekrétom č. 34/2008 z 26. februára 2008 v znení posledných zmien a doplnení, v spojení s článkami 145 (5) 530 (2), 299 (1) a (2) a 297 (2) Občianskeho súdneho poriadku].

Prijateľný spôsob platby je bankový prevod.

Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať

Odvolania sú prípustné iba v prípadoch uvedených v článku 629 ods. 2 alebo v článku 696 Občianskeho súdneho poriadku.

Preto podľa článku 629 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku bez ohľadu na hodnotu sporu a stratu, ktorú znáša neúspešná strana v konaní, je odvolanie vždy prípustné:

a) na základe porušenia pravidiel medzinárodnej právomoci súdov, pravidiel vecnej alebo hierarchickej príslušnosti, alebo ak existuje rozpor s právoplatným rozhodnutím súdu;

b) proti rozhodnutiam týkajúcich sa hodnoty sporu alebo vedľajšieho predmetu sporu, ak hodnota sporu presahuje právomoc súdu, ktorému bol spor predložený;

c) proti rozhodnutiam vydaným v rovnakej právnej oblasti a na rovnakom právnom základe, ktoré sú v rozpore s jednotnou judikatúrou najvyššieho súdu;

d) proti rozsudku odvolacieho súdu, ktorý je v rozpore s iným rozsudkom rovnakého alebo iného odvolacieho súdu v rovnakej právnej oblasti a na tom istom právnom základe a proti ktorému nemožno podať riadny opravný prostriedok z iných dôvodov ako z dôvodu prekročenia právomoci tohto súdu, okrem prípadov, keď bol vynesený rozsudok stanovujúci jednotnú judikatúru, ktorá je v súlade s rozhodnutím.

Podľa článku 696 Občianskeho súdneho poriadku môžu byť konečné rozhodnutia predmetom preskúmania, len ak:

a) iné konečné rozhodnutie preukázalo, že rozhodnutie bolo dôsledkom pochybenia sudcu pri výkone jeho služobných povinností;

b) sa preukáže, že listinný dôkaz alebo výpoveď pred súdom alebo vyhlásenie znalca alebo arbitra sú nepravdivé a v ktoromkoľvek z týchto prípadov mohli byť určujúcim faktorom pri rozhodnutí, ktoré sa má preskúmať, a táto skutočnosť sa neprerokovala počas konania, v ktorom bolo rozhodnutie vydané;

c) sa predložil dokument, o ktorom účastník konania nevedel alebo ktorý nemohol použiť v konaní, počas ktorého bolo vydané preskúmavané rozhodnutie, a že sám osebe je dostatočným dôvodom na zmenu rozhodnutia v prospech strany, ktorá bola v konaní neúspešná;

d) priznanie, späťvzatie žaloby alebo dohoda, na ktorých bolo rozhodnutie založené, sú neplatné alebo môžu byť vyhlásené za neplatné;

e) došlo ku konaniu a výkonu rozhodnutia v neprítomnosti odporcu a preukáže sa, že nebolo vydané predvolanie alebo že vydané predvolanie je neplatné;

f) je nezlučiteľné s konečným rozhodnutím medzinárodného odvolacieho orgánu, ktorý je pre Portugalsko záväzný;

g) spor bol založený na simulovanom právnom úkone strán a súd, ktorý si neuvedomil, že bol spáchaný podvod, nevyužil právomoc, ktorá mu bola zverená podľa článku 612.

Podľa článku 638 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku je lehota na podanie odvolania 30 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Podľa článku 697 ods. 2 a 3 Občianskeho súdneho poriadku mimoriadny opravný prostriedok na preskúmanie nemožno podať, ak od konečného rozhodnutia uplynulo viac ako päť rokov. Lehota na podanie takéhoto opravného prostriedku je 60 dní a plynie:

i) v prípade článku 696 písm. a) odo dňa konečného rozhodnutia, na ktorom je preskúmanie založené;

ii) v prípade článku 696 písm. f) odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, na ktorom je preskúmanie založené;

iii) v ostatných prípadoch odo dňa, keď odvolateľ získal dokument alebo bol informovaný o okolnostiach, na ktorých je preskúmanie založené;

iv) v prípade článku 696 písm. g) je lehota na podanie odvolania dva roky a plynie odo dňa oznámenia rozhodnutia odvolateľovi bez toho, aby bola ovplyvnená uvedená päťročná lehota.

Súdy príslušné rozhodovať v odvolacom konaní sú „Tribunais de Relação“ (odvolacie súdy) za okolností uvedených v článku 629 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku a súdy, ktoré vydali rozhodnutie, ktoré sa má preskúmať, ako je uvedené v odseku a), za okolností stanovených v článku 696 Občianskeho súdneho poriadku.

Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania

Odvolanie sa podáva na súde, ktorý vydal rozhodnutie, ktoré sa má preskúmať, a odvolateľ musí uviesť skutočnosti, ktoré sú dôvodom odvolania. Pri podaní odvolania musí odvolateľ predložiť osvedčenie o rozhodnutí alebo dokument, na ktorom sa žiadosť zakladá (článok 697 ods. 1 a článok 698 Občianskeho súdneho poriadku).

Súdy príslušné rozhodovať v odvolacom konaní sú súdy, ktoré vydali rozhodnutie, ktoré sa má preskúmať, ako je uvedené v odseku a).

Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky

Angličtina, francúzština a španielčina.

Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon

Vo veciach výkonu rozhodnutia sú príslušné „juízos de execução“ (exekučné súdy). V prípade, že neexistujú exekučné súdy, príslušnými súdmi sú miestne občianske súdy a súdy so všeobecnou právomocou.

Na účely výkonu rozhodnutí vydaných portugalskými súdmi sa návrh na výkon rozhodnutia podáva v konaní, v ktorom bolo rozhodnutie vydané (článok 85 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku). Návrh na výkon rozhodnutia, sprievodné dokumenty a kópia rozhodnutia sa potom urýchlene zašlú príslušnému exekučnému súdu, ak existuje (článok 85 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku).

Ak bolo rozhodnutie vydané v inom členskom štáte, príslušný súd je súd v mieste bydliska odporcu (článok 90 Občianskeho súdneho poriadku).

Posledná aktualizácia: 20/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.