Veci s nízkou hodnotou sporu

Rumunsko

Autor obsahu
Rumunsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Rumunsko

Európske cezhraničné konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu


*povinný údaj

Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy

Právomoc rozhodovať vo veciach s nízkou hodnotou sporu v prvom stupni majú okresné súdy. Proti ich rozhodnutiam sa možno odvolať len pred súdom, a to do 30 dní od vydania rozhodnutia. Pozri článok 2 článku I10 mimoriadneho nariadenia vlády č. 119/2006 o opatreniach potrebných na implementáciu určitých nariadení Spoločenstva odo dňa pristúpenia Rumunska k EÚ, schváleného zákonom č. 191/2007, v znení neskorších predpisov.

Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky

 • V súlade s bežným postupom stanoveným v článku 148 ods. 2 CCP sa môže návrh podať na súd osobne alebo prostredníctvom zástupcu, v písomnej alebo elektronickej podobe, pokiaľ spĺňa podmienky stanovené zákonom (nariadenie sa uplatňuje, ak je to vhodné, aj v prípadoch, keď sa v CCP stanovuje, že podania, vyjadrenia a závery strán alebo akékoľvek iné dokumenty podané na súd majú byť v písomnej podobe – článok 148 ods. 3 CCP).
 • V súlade s bežným postupom stanoveným v článkom 199 ods. 1 CCP sa návrh (cererea de chemare în judecată) podaný osobne, prostredníctvom zástupcu, poštou, kuriérom, faxom, naskenovaný a odoslaný e-mailom alebo ako elektronický dokument zaregistruje a označí pečiatkou s uvedením dátumu prijatia.
 • N.B.: V rámci osobitného konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu (ktoré je uplatniteľné na vnútorné spory) navrhovateľ také konanie začne tým, že vyplní a formulár návrhu a podá ho alebo ho odošle príslušnému súdu poštou alebo akýmikoľvek inými prostriedkami, pri ktorých je možné vydať potvrdenie o jeho prijatí (článok 1029 ods. 1 CCP).

Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc

V súlade so zmeneným článkom 11 ods. 1 nariadenia č. 861/2007 praktickú pomoc pri vyplňovaní tlačív poskytujú advokáti, ktorých vymenúva na tento účel striedavo každé tri mesiace v rámci služby justičnej pomoci každá advokátska komora. Zoznam takto vymenovaných advokátov a ich kontaktné údaje možno nájsť na webovom sídle Národnej únie rumunských advokátskych komôr, ako aj na webových sídlach jednotlivých komôr, a poskytuje sa každému súdu, aby ho mohol zverejniť vo svojich priestoroch a na portáli súdu. Za poskytnutú praktickú pomoc má advokát nárok na poplatok, ktorý bol stanovený protokolom uzavretým v súlade so zákonom na účely stanovenia poplatkov pre advokátov za poskytovanie mimosúdnych služieb a služieb právnej pomoci. Advokát nemá nárok získať od osoby, ktorej poskytuje pomoc, odmenu ani inú úhradu, a to v žiadnej forme. Pozri článok 1 článku I10 mimoriadneho nariadenia vlády č. 119/2006 o opatreniach potrebných na implementáciu určitých nariadení Spoločenstva odo dňa pristúpenia Rumunska k EÚ, schváleného zákonom č. 191/2007, v znení neskorších predpisov.

Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania

 • Článok 154 ods. 6 a 61 OSP

Predvolania a iné procesné písomnosti možno doručovať prostredníctvom súdneho úradníka a faxom, e-mailom alebo inými prostriedkami, ktoré zabezpečujú doručenie obsahu písomnosti a potvrdenie jej prijatia, ak dotknutý účastník konania na tento účel poskytol súdu svoje kontaktné údaje. Doručovanie procesných písomností bude obsahovať rozšírený elektronický podpis súdu, ktorý nahradí pečiatku súdu a podpis súdneho úradníka ako povinné údaje na predvolaniach. Každý súd bude mať jeden rozšírený elektronický podpis pre predvolania a procesné písomnosti. Predvolania a iné procesné písomnosti sa považujú za doručené, keď sa prostredníctvom systému, ktorý sa použil, príjme správa, že sa dostali k adresátovi v súlade s informáciami, ktoré poskytol.

 • Článok 205 ods. 2 písm. a) OSP

V odpovedi sa uvedie: meno a priezvisko, osobné identifikačné číslo, miesto trvalého pobytu alebo iné miesto pobytu odporcu a pri právnických osobách názov a sídlo a prípadne registračný kód alebo daňové identifikačné číslo, číslo zápisu do obchodného registra alebo registra právnických osôb a bankový účet, pokiaľ ho navrhovateľ neuviedol už vo svojom návrhu. Zodpovedajúcim spôsobom sa uplatňujú ustanovenia článku 148 ods. 1 druhej vety. Ak odporca žije v zahraničí, v odpovedi sa uvedie aj adresa v Rumunsku, na ktorú sa budú posielať všetky písomnosti týkajúce sa prerokúvanej veci.

 • Článok 194 písm. a) OSP

V návrhu sa uvedie:

a) meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu alebo iné miesto pobytu účastníkov konania a pri právnických osobách ich názov a sídlo. Ďalej sa v ňom uvedie osobné identifikačné číslo alebo daňové identifikačné číslo, číslo zápisu do obchodného registra alebo registra právnických osôb a bankový účet navrhovateľa a odporcu, ak účastníci takéto identifikátory majú alebo im boli pridelené v súlade so zákonom, pokiaľ sú navrhovateľovi známe. Zodpovedajúcim spôsobom sa uplatňujú ustanovenia článku 148 ods. 1 druhej vety. Ak navrhovateľ žije v zahraničí, v odpovedi sa uvedie aj adresa v Rumunsku, na ktorú sa budú posielať všetky písomnosti týkajúce sa prerokúvanej veci.

 • Článok 148 ods. 1 až 3 OSP

1. Každé podanie adresované súdu musí byť vyhotovené v písomnej podobe a musí obsahovať názov súdu, ktorému je určené, meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu alebo iné miesto pobytu účastníkov konania alebo prípadne názov a sídlo ich obchodnej spoločnosti, meno a priezvisko, trvalý pobyt alebo iné miesto pobytu ich zástupcov, prípadne predmet a hodnotu sporu, dôvody podania návrhu a podpis. V návrhu sa prípadne musí uviesť aj e-mailová adresa a kontaktné údaje určené účastníkmi konania na tento účel a telefónne číslo, faxové číslo a pod.

2. Návrhy, ktoré boli vyhotovené osobne alebo prostredníctvom zástupcu, môžu mať elektronickú podobu, ak sú splnené podmienky stanovené právnymi predpismi.

3. Ustanovenia odseku 2 sa zodpovedajúcim spôsobom uplatňujú v prípadoch, v ktorých sa v tomto zákone vyžaduje, aby sa podania, vyjadrenia alebo závery účastníkov konania alebo akékoľvek iné procesné písomnosti podávali na súd v písomnej podobe.

 • Článok 169 OSP

Po začatí konania na súde je možné návrhy, odpovede a iné písomnosti zasielať na súd priamo alebo prostredníctvom advokáta alebo právneho poradcu, pokiaľ ho účastníci konania majú. V takom prípade príjemca podania potvrdí prijatie jeho kópie na súde alebo prípadne akýmkoľvek iným spôsobom, ktorým sa zabezpečí, že sa dodrží uvedený postup.

 • Článok 199 ods. 1 OSP

1. Návrh podaný osobne, prostredníctvom zástupcu, poštou, kuriérom, faxom, naskenovaný a odoslaný e-mailom alebo ako elektronický dokument sa zaregistruje a označí pečiatkou s uvedením dátumu prijatia.

 • Článok 149 ods. 4 OSP

4. Ak bol návrh v súlade so zákonom zaslaný faxom alebo e-mailom, úradník je automaticky povinný vyhotoviť jeho kópie, pričom náklady znáša účastník konania, ktorý ich mal vyhotoviť. Naďalej sa uplatňujú ustanovenia článku 154 ods. 6.

V rámci osobitného konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu (ktoré je uplatniteľné na vnútorné spory) navrhovateľ také konanie začne tým, že vyplní formulár návrhu a podá ho alebo ho odošle príslušnému súdu poštou alebo akýmikoľvek inými prostriedkami, pri ktorých sa zabezpečí vydanie potvrdenia o jeho prijatí (článok 1029 ods. 1 OSP).

Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami

 • Ak súd v súlade so zákonom zasiela procesné dokumenty v elektronickej podobe, strany sú povinné zásielky v tejto forme prijať. Toto sa uplatní, iba ak strany (alebo ich zástupcovia vrátane advokátov) poskytli svoju e-mailovú adresu [pozri aj odpoveď na písm. d)].
 • Ak strana v súlade so zákonom zasiela procesné dokumenty v elektronickej podobe, strany sú povinné zásielky v tejto forme prijať.

Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby

 • Článok 10 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3 mimoriadneho nariadenia vlády č. 80/2013 o súdnych kolkových poplatkoch

1. V súvislosti s výkonom rozhodnutia sa nasledujúce návrhy spoplatňujú takto:

(…)

b) návrh na odklad výkonu rozhodnutia (vrátane predbežnej vykonateľnosti) – 50 RON.

2. Ak je výkon rozhodnutia napadnutý, poplatok sa vypočíta na základe hodnoty tovaru, ktorý je predmetom napadnutého výkonu rozhodnutia, alebo na základe výšky predmetného dlhu, pokiaľ je hodnota dlhu nižšia než hodnota tovaru. Výška tohto poplatku nesmie presiahnuť 1 000 RON bez ohľadu na hodnotu sporu. Ak predmet výkonu rozhodnutia nie je možné vyjadriť v peniazoch, námietka proti výkonu rozhodnutia bude podliehať poplatku 100 RON.

3. Ak sa námietka proti výkonu rozhodnutia za podmienok stanovených v článku 712 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku vzťahuje aj na skutkové alebo právne dôvody týkajúce sa podstaty zákona, výška kolkového poplatku sa určí podľa článku 3 ods. 1.

 • Článok 33 ods. 1 mimoriadneho nariadenia vlády č. 80/2013 o súdnych kolkových poplatkoch

Súdne kolkové poplatky sa platia vopred, ak sa v právnych predpisoch nestanovuje inak.

 • Článok 40 ods. 1 a 2 mimoriadneho nariadenia vlády č. 80/2013 o súdnych kolkových poplatkoch

Ak osoba, ktorá je povinná zaplatiť súdny kolkový poplatok, nemá miesto trvalého pobytu ani iné miesto pobytu, prípadne sídlo v Rumunsku, kolkový poplatok sa platí na miestny účet správnej jednotky, v ktorej má sídlo súd, na ktorom sa začalo konanie na základe žaloby alebo návrhu, a to v hotovosti, bankovým prevodom alebo cez online systém; tento účet je osobitným účtom pre rozpočtové príjmy zo „súdnych a z iných kolkových poplatkov“ územnej správnej jednotky, v ktorej má fyzická osoby trvalý pobyt alebo iné miesto pobytu, prípadne kde má právnická osoba svoje sídlo.

Veci s nízkou hodnotou sporu uplatnené v súlade s osobitným konaním stanoveným v Občianskom súdnom poriadku alebo v rámci nariadenia o veciach s nízkou hodnotou sporu sa zdaňujú vo výške 50 RON, ak hodnota pohľadávky nepresahuje 2 000 RON alebo ak hodnota v eurách nepresahuje ekvivalent 2 000 RON, a vo výške 200 RON v prípade pohľadávok, ktorých hodnota presahuje 2 000 RON alebo ekvivalent tejto hodnoty v eurách. Pozri článok 6 ods. 1 mimoriadneho nariadenia č. 80/2013 o súdnych kolkových poplatkoch.

Poznámka: Na webovom sídle https://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx sa pre každý súd nachádza podsekcia s názvom Bine de știut (Užitočné informácie), ktorá obsahuje informácie o účtoch, na ktoré možno zaplatiť kolkové poplatky.

Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať

 • V súlade s článkom 17 nariadenia je možné odvolanie podať na tribunál (súd druhého stupňa) do 30 dní od vydania rozhodnutia [články 466 ods. 1, 468 ods. 1 a 94 ods. 1 písm. k) v spojení s článkom 95 ods. 2 CCP].
 • N.B.: V osobitnom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu (ktoré je uplatniteľné na vnútorné spory) je rozhodnutie okresného súdu predmetom odvolania iba na tribunáli a toto odvolanie treba podať do 30 dní od vydania rozhodnutia (článok 1033 ods. 1 CCP).

Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania

 • Pravidlá bežného konania:

– opravný prostriedok smerujúci k zrušeniu konečného rozsudku (mimoriadny opravný prostriedok) je prípustný, pokiaľ navrhovateľ nebol riadne predvolaný a nebol prítomný na konaní; tento opravný prostriedok sa podáva na súd, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie (článok 503 ods. 1 a článok 505 ods. 1 CCP);

– obnova konania (mimoriadny opravný prostriedok), ktorá sa týka veci samej (alebo nie) sa môže vyžadovať, pokiaľ strana nemohla byť v dôsledku okolností, na ktoré nemala vplyv, prítomná na súde a nemohla to oznámiť súdu; návrh na obnovu konania sa musí podať na súd, ktorý vydal rozhodnutie, vo vzťahu ku ktorému sa navrhuje obnova konania (článok 509 ods. 1, 2 a 9 a článok 510 ods. 1 CCP);

– strane, ktorá zmešká lehotu, sa poskytne nová lehota, ak predloží riadne podložené dôvody zmeškania; na tento účel strana zabezpečí súlad s procesným dokumentom najneskôr do 15 dní, odkedy pominula udalosť, ktorá strane bránila v splnení povinnosti, a zároveň požiada o novú lehotu; v prípade opravných prostriedkov je táto lehota rovnaká ako tá, ktorá je stanovená pre konania o opravných prostriedkoch; o žiadosti o novú lehotu bude rozhodovať súd príslušný na rozhodovanie o návrhu týkajúcom sa práva, ktoré sa uplatnilo v lehote (článok 186 CCP).

V prípade návrhu na obnovu konania je príslušným súdom súd, ktorého rozhodnutie je napadnuté. Pozri článok 3 článku I10 mimoriadneho nariadenia vlády č. 119/2006 o opatreniach potrebných na implementáciu určitých nariadení Spoločenstva odo dňa pristúpenia Rumunska k EÚ, schváleného zákonom č. 191/2007, v znení neskorších predpisov.

Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky

Rumunčina.

Posledná aktualizácia: 14/02/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.