Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Veci s nízkou hodnotou sporu

Škótsko

Autor obsahu
Škótsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Spojené kráľovstvo

Škótsko

Európske cezhraničné konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu


*povinný údaj

Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy

Príslušným súdom rozhodujúcim v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu v Škótsku je šerifský súd; vo všetkých prípadoch sa konanie uskutočňuje pred súdnym úradníkom.

Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky

Komunikačné prostriedky prijateľné pre súdy v Škótsku na účely začatia európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu sú podobné ako v prípade vnútroštátneho zjednodušeného konania, t. j. poštová zásielka.  Navrhovateľ môže formulár so žiadosťou podať na príslušnom šerifskom súde aj osobne počas pracovného času.  Na webovom sídle škótskej súdnej služby sú uvedené informácie o tom, kde sa nachádzajú všetky šerifské súdy v Škótsku vrátane pracovného času a kontaktných údajov: ScotCourts.

Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc

Šerifská kancelária pomáha pri vypĺňaní formuláru A, ktorý slúži na oznámenie nároku. Šerifská kancelária však nesmie poskytovať právne poradenstvo.  Bezplatné poradenstvo a pomoc s postúpením európskeho konania vo veci s nízkou hodnotou sporu môže poskytnúť aj právny zástupca, prípadne tieto organizácie:

 • Škótske združenie právnych centier (Scottish Association of Law Centres),
 • Poradenský úrad pre občanov (Citizens Advice Bureau),
 • centrá na ochranu spotrebiteľa,
 • oddelenia pre ochranu spotrebiteľa,
 • poradcovia, ktorí pôsobia priamo na šerifských súdoch v týchto mestách: Aberdeen, Airdrie, Dundee, Edinburgh, Hamilton a Kilmarnock.

Zduženie právnych zástupcov Škótska (Law Society of Scotland) môže poskytnúť aj kontaktné informácie na miestnych právnych zástupcov.

Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania

Ak sa adresa odporcu nachádza na území Spojeného kráľovstva, dokumenty sa musia doručiť doporučenou zásielkou prvej triedy.  Ak sa adresa odporcu nachádza mimo územia Spojeného kráľovstva, dokumenty sa musia doručiť doporučenou poštovou zásielkou.

Procesné právo Škótska neumožňuje elektronické doručovanie.  Účastníci konania však môžu komunikovať elektronicky o veciach týkajúcich sa nároku, ak sa v nariadeniach a súdnom rokovacom poriadku nevyžaduje, aby boli tieto dokumenty formálne zaslané alebo doručené.  Túto komunikáciu možno zasielať na generickú e-mailovú adresu príslušného šerifského súdu.  Šerifská kancelária však nesmie poskytovať právne poradenstvo.

Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami

Žiadna osoba v Škótsku nie je povinná akceptovať doručovanie elektronickými prostriedkami.

Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby

Súčasné poplatky splatné od 1. apríla 2019:

 • podanie formulára v súvislosti s európskym konaním vo veci s nízkou hodnotou sporu vo výške najviac 250 EUR – 19 GBP,
 • podanie formulára v súvislosti s európskym konaním vo veci s nízkou hodnotou sporu vo všetkých ostatných prípadoch – 104 GBP,
 • ohlásenie odvolania (t. j. informovanie súdu o úmysle podať odvolanie) – 61 GBP.

Poplatky, ktoré budú splatné od 1. apríla 2020:

 • podanie formulára v súvislosti s európskym konaním vo veci s nízkou hodnotou sporu vo výške najviac 250 EUR – 19 GBP,
 • podanie formulára v súvislosti s európskym konaním vo veci s nízkou hodnotou sporu vo všetkých ostatných prípadoch – 106 GBP,
 • ohlásenie odvolania (t. j. informovanie súdu o úmysle podať odvolanie) – 62 GBP.

Navrhovateľ môže byť za určitých okolností oslobodený od povinnosti zaplatiť súdne poplatky – podrobnejšie informácie sú k dispozícii po kliknutí na odkaz:

Oslobodenie od poplatkov

Spôsoby platby:

 • šekmi – vystavenými na príjemcu „Scottish Courts and Tribunals Service“ (škótska súdna služba),
 • debetnými a kreditnými kartami – overte si, ktoré druhy kariet sú prijateľné na príslušnom súde,
 • poštovými poukážkami – vystavenými na poukazníka „Scottish Courts and Tribunals Service“ (škótska súdna služba),
 • v hotovosti – v prípade platby prostredníctvom pošty sa neodporúča uskutočňovať platby v hotovosti.

Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať

Rovnako ako v prípade vnútroštátneho zjednodušeného konania, možno sa odvolať proti rozsudku šerifského súdu v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu.  Odvolať sa možno na šerifskom odvolacom súde, pričom odvolanie sa môže týkať výlučne právnej otázky.  Rozhodnutie šerifského odvolacieho súdu je konečné a nemožno ho podrobiť ďalšiemu preskúmaniu.

Proces odvolania má dve fázy:

Fáza 1: V pravidle 16.2 procesných pravidiel (Act of Sederunt) (Zjednodušené konanie) z roku 2016 sa stanovuje lehota na podanie odvolania so zreteľom na nárok v rámci vnútroštátneho zjednodušeného konania; lehota je štyri týždne od dátumu zaslania konečného rozhodnutia a táto lehota sa uplatňuje na európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Postupy uplatniteľné v prípade odvolania sú uvedené v časti 16 procesných pravidiel (Act of Sederunt) (Zjednodušené konanie) z roku 2016.

Fáza 2: Po zaslaní odvolania na šerifský odvolací súd sa začnú uplatňovať pravidlá vzťahujúce sa na odvolania na šerifskom odvolacom súde, ktoré sú uvedené v časti 16 procesných pravidiel (Act of Sederunt) (Zjednodušené konanie) z roku 2016 a v častiach 2, 4, 5 a 6 procesných pravidiel (Act of Sederunt) (Pravidlá šerifského odvolacieho súdu) z roku 2015.

Súdny rokovací poriadok je k dispozícii po kliknutí na odkaz: ScotCourts.

Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania

V pravidle 5 ods. 1 procesných pravidiel (Act of Sederunt) (Pravidlá európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu na šerifských súdoch) z roku 2008 (ďalej len „pravidlá“), v znení zmien, sa uvádza, že žiadosť o preskúmanie treba podať na formulári 3 (je uvedený v prílohe k pravidlám).  V pravidle 5 sa uvádza, že súdny úradník môže prijať každé rozhodnutie, ktoré považuje za primerané na postúpenie takejto žiadosti.  Inak sa konanie riadi článkom 18 nariadenia.

Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky

Akceptovaným úradným jazykom v zmysle článku 21 ods. 1 písm. a) je angličtina.

Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon

Orgánmi príslušnými na výkon v Škótsku sú súdni úradníci (Sheriff Officers) a súdni kuriéri Messengers-at-Arms).  Veritelia im dajú pokyny na zabezpečenie výkonu súdnych rozhodnutí alebo rozkazov proti dlžníkom vydaných šerifskými súdmi.

Na súd (ktorý je príslušným orgánom) možno podať návrh na prerušenie (v prípade výnimočných okolností) alebo obmedzenie výkonu v zmysle článku 23 nariadenia.  Návrh na súd v Škótsku treba podať na formulári 5 v zmysle pravidla 5 procesných pravidiel (Act of Sederunt) (Pravidlá európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu na šerifských súdoch) z roku 2008 (ďalej len „pravidlá“), v znení zmien.  Súdny úradník (súd) môže prijať každé rozhodnutie, ktoré považuje za primerané na postúpenie takéhoto návrhu v zmysle pravidla 5 ods. 4 pravidiel z roku 2008.

Je zodpovednosťou úspešného účastníka konania, aby dal podnet na výkon súdneho rozhodnutia.  Súd to nemôže urobiť v jeho mene.  Úspešný účastník konania zodpovedá aj za náklady spojené so všetkými vykonávacími úkonmi, hoci si môže uplatniť náhradu týchto nákladov od protistrany.

Posledná aktualizácia: 22/09/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.