Veci s nízkou hodnotou sporu

Slovensko

Autor obsahu
Slovensko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Slovensko

Európske cezhraničné konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu


*povinný údaj

Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy

Na vydanie rozsudku v prvej inštancii je podľa § 12 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „civilný sporový poriadok”) príslušný okresný súd a pre obvod Mestského súdu Bratislava IV je miestne príslušný Mestský súd Bratislava IV. Miestne príslušný je všeobecný súd žalovaného, pričom v prípade fyzickej osoby je to súd, v obvode ktorého má fyzická osoba trvalé bydlisko a v prípade právnickej osoby je to súd, v obvode ktorého má právnická osoba adresu sídla, v prípade zahraničnej právnickej osoby, v obvode ktorého má umiestnenú organizačnú zložku. Ak nemožno určiť mieste príslušný súd podľa adresy trvalého bydliska alebo adresy sídla, príp. poslednej adresy trvalého pobytu alebo sídla, príslušný je súd, v obvode ktorého má majetok.

Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky

Použijú sa všeobecné pravidlá pre podanie na súd. Toto podanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo elektronicky. Podanie v elektronickej podobe vo veci samej je potrebné autorizovať podľa § 23 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákonov o e-Governmente).

Ak by bolo podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie, je potrebné ho v lehote desiatich dní dodatočne autorizované doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Ak by takéto neautorizované elektronické podanie vo veci samej nebolo dodatočne v lehote zaslané listinnou formou alebo elektronickou formou s autorizáciou, neprihliada sa naň, t. j. hľadí sa naň, ako keby nebolo podané.

Autorizácia sa vykoná zaručeným elektronickým podpisom. Zaručený elektronický podpis je možné získať zakúpením kvalifikovaného certifikátu u akreditovanej certifikačnej autority. Informácie o akreditovaných certifikačných autoritách získate na stránkach NBÚ SR. Podrobné informácie o zaručenom elektronickom podpise môžete získať na stránkach https://www.nbu.gov.sk/, https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka, https://www.ardaco.com

Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc

Kompletné informácie o rozsahu uplatňovania európskeho konania s nízkou hodnotou sporu, vrátane informácií o tom, ktoré súdy alebo tribunály sú v dotknutom členskom štáte príslušné vydať rozsudok budú prístupné na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky - odkaz: https://www.justice.gov.sk. Rovnako na tejto stránke možno nájsť aj formuláre ktoré sa používajú v konaní.

V rámci právnej pomoci majú žiadatelia, ktorí spĺňajú zákonom ustanovené podmienky, možnosť požiadať o poskytnutie právnej pomoci aj prostredníctvom Centra právnej pomoci, ktoré poskytuje právnu pomoc prostredníctvom svojich zamestnancov a určených advokátov. Podmienky na poskytnutie právnej pomoci sú uvedené v § 17 zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z.

Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania

Podľa Civilného sporového poriadku je preferovaným spôsobom doručovania doručenie na pojednávaní alebo pri inom úkone súdu a doručovanie do elektronickej schránky zriadenej podľa osobitného predpisu. Osobitným predpisom je zákon o e-Governmente. Podľa tohto predpisu majú súdy povinnosť od 01.11.2016 doručovať elektronicky len, ak je elektronická schránka aktivovaná na doručovanie. Režim aktivácie elektronickej schránky je pritom odlišný pre právnické osoby a pre fyzické osoby. Fyzické osoby si o aktiváciu musia požiadať. Pre právnické osoby zapísané v obchodnom registri elektronickú schránku od 01.07.2017 aktivuje povinne štát a od tohto dátumu im budú orgány verejnej správy vrátane súdov zasielať svoje rozhodnutia výlučne elektronicky.

Ak nemožno doručiť písomnosť na pojednávaní alebo pri inom úkone súdu, ani do elektronickej schránky a ak nejde o doručenie písomnosti do vlastných rúk, súd na žiadosť strany doručí písomnosť na elektronickú adresu. Pokiaľ ide o doručovanie písomností do vlastných rúk písomnosti sa doručujú prostredníctvom potvrdení o doručení – tzv. doručenka tým, že adresát potvrdí prijatie písomnosti na tejto doručenke.

Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami

Povinnosť prijímať dokumenty zasielané elektronicky do elektronických schránok majú od 01.07.2017 všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri, ktorým je táto elektronická schránka aktivovaná obligatórne, pokiaľ si však aj iné fyzické či právnické osoby elektronickú schránku aktivujú na doručovanie, budú sa doručovať písomnosti do elektronickej schránky i týmto subjektom.

Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby

V zmysle zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch, poplatková povinnosť vzniká podaním návrhu - vyplneného vzorového tlačiva A na uplatnenie pohľadávky, ktorým sa začína európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Sadzba súdneho poplatku je uvedená v sadzobníku percentom zo základu poplatku (ďalej len „percentná sadzba“) alebo pevnou sumou. V prípade podania návrhu na uplatnenie pohľadávky v európskom konaní s nízkou hodnotou sporu je výška poplatku daná v sadzobníku v položke číslo 1 a to z ceny (z úhrady) predmetu konania alebo z hodnoty predmetu sporu, kedy je výška poplatku 6 %, najmenej 16,50 €, najviac 16 596,50 €, v obchodných veciach najviac 33 193,50 eura. Zákon zároveň neobsahuje osobitné ustanovenia o súdnych poplatkom vyberaných v európskom konaniach s nízkou hodnotou sporu.

Poplatky vyberané súdmi sa môžu platiť napríklad v hotovosti, alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. V hotovosti sa môžu platiť poplatky, ak súdy majú pre tento spôsob platby poplatku vytvorené podmienky a ak v jednotlivom prípade poplatok neprevyšuje 300 €. Poplatok sa platí súdu, ktorý viedol konanie na prvej inštancii alebo za ktorého úkon sa poplatok vyberá.

Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať

Proti rozsudku súdu prvého stupňa je prípustné odvolanie. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti ktorého rozhodnutiu smeruje. Odvolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom súde. Odvolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo podané po uplynutí 15 dňovej lehoty preto, že odvolateľ sa spravoval nesprávnym poučením súdu o lehote na podanie odvolania. Ak rozhodnutie neobsahuje poučenie o lehote na podanie odvolania alebo ak obsahuje nesprávne poučenie o tom, že odvolanie nie je prípustné, možno podať odvolanie do troch mesiacov od doručenia rozhodnutia. Odvolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo podané na nepríslušnom súde preto, že odvolateľ sa spravoval nesprávnym poučením o súde príslušnom na podanie odvolania. To platí aj vtedy, ak rozhodnutie neobsahuje poučenie o súde príslušnom na podanie odvolania.

V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). Na konanie a rozhodnutie o odvolaní sú príslušné krajské súdy.

Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania

Príslušným súdom na preskúmanie rozsudku bude súd, ktorý rozhodol v prvej inštancii. Podľa Civilného sporového poriadku je možné podať žalobu na obnovu konania, ak možnosť preskúmania rozsudku vyplýva z osobitného predpisu, ktorým je aj Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

V žalobe na obnovu konania je potrebné okrem všeobecných náležitostí podania uviesť označenie rozhodnutia, proti ktorému smeruje, v akom rozsahu sa napáda, dôvody obnovy konania, skutočnosti, ktoré svedčia o tom, že žaloba je podaná včas, dôkazy, ktorými sa má dôvodnosť žaloby preukázať, ako aj to, čoho sa domáha ten, kto obnovu konania navrhuje.

Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky

Slovenský jazyk

Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon

Domáhať sa výkonu rozhodnutia je možné prostredníctvom návrhu na vykonanie exekúcie, ktorý sa podáva exekučnému súdu. Týmto exekučným súdom je od 1.4.2017 Okresný súd Banská Bystrica.

Exekučné konanie je upravené v zákone č. 233/1995 Z. z.

Návrh na vykonanie exekúcie sa podáva elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý sa zverejní na webovom sídle ministerstva Návrh musí byť autorizovaný, inak sa naň neprihliada. Listiny, ktoré je potrebné pripojiť k návrhu na vykonanie exekúcie, sa podávajú elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu spolu s návrhom na vykonanie exekúcie.

Ak oprávnený alebo jeho zástupca nemá aktivovanú elektronickú schránku alebo mu v možnosti podať návrh elektronickými prostriedkami bránia iné dôvody, možno podať návrh na vykonanie exekúcie prostredníctvom ktoréhokoľvek exekútora. Exekútor je v takom prípade zástupcom oprávneného pre doručovanie písomností do začatia exekúcie; jednotlivé úkony uskutočňuje bezodkladne. Návrh na vykonanie exekúcie podľa prvej vety exekútor zašle súdu do 15 dní. Za činnosť exekútora súvisiacu s podaním návrhu na vykonanie exekúcie prostredníctvom exekútora patrí exekútorovi odmena a náhrada výdavkov, ktorých výšku a spôsob určenia ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.

Exekúciu vykoná exekútor, ktorého na vykonanie exekúcie poverí exekučný súd. Súd prideľuje veci vydaním poverenia na vykonanie exekúcie rovnomerne jednotlivým exekútorom náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a programových prostriedkov schválených ministerstvom tak, aby bola vylúčená možnosť ovplyvňovania pridelenia vecí. Pravidlo náhodného výberu exekútora je založené na územnom princípe. Veci sa prideľujú výberom z tých exekútorov, ktorí boli vymenovaní pre územný obvod toho krajského súdu, v ktorom má povinný trvalý pobyt alebo sídlo. Ak nemožno zistiť adresu trvalého pobytu alebo sídla povinného na území Slovenskej republiky podľa predchádzajúceho, v takom prípade sú vyberaní exekútori z obvodu, v ktorom mal povinný naposledy trvalý pobyt alebo sídlo, inak sa vec pridelí náhodným výberom exekútorovi vymenovanému pre územný obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici.

Posledná aktualizácia: 09/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.