Veci s nízkou hodnotou sporu

Slovinsko

Autor obsahu
Slovinsko

Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy

Na vydanie rozsudku v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu sú príslušné tieto súdy:

miestne súdy (okrajna sodišča) v prípade občianskoprávnych vecí {článok 30 zákona o občianskom súdnom konaní [Uradni list RS (UL RS; Úradný vestník Slovinskej republiky) č. 73/07 – oficiálne konsolidované znenie, 45/08 – 45/08 – ZArbit, 111/08 – rozhodnutie ústavného súdu, 57/09 – rozhodnutie ústavného súdu, 12/10 – rozhodnutie ústavného súdu, 50/10 – rozhodnutie ústavného súdu, 107/10 – rozhodnutie ústavného súdu, 75/12 – rozhodnutie ústavného súdu, 40/13 – rozhodnutie ústavného súdu, 92/13 – rozhodnutie ústavného súdu, 10/14 – rozhodnutie ústavného súdu, 48/15 – rozhodnutie ústavného súdu, 6/17 – rozhodnutie ústavného súdu, 10/17 a 16/19 – ZNP-1, ďalej len „ZPP“]} a okresné súdy v obchodných veciach (článok 32 ZPP). Uplatňovanie pravidiel týkajúcich sa obchodných sporov sa upravuje článkami 480 až 484 ZPP. Znenie ZPP je dostupné na webovom sídle právneho informačného systému Slovinskej republiky:

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1212

Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky

Komunikačné prostriedky prijateľné na účely európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu a dostupné súdom v súlade s článkom 4 ods. 1 sú tieto:

– štandardný formulár žiadosti A (príloha I) sa podáva na príslušný súd v písomnej forme poštou, prostredníctvom komunikačných technológií (napríklad faxom), doručením priamo orgánu alebo prostredníctvom osoby, ktorá sa profesionálne zaoberá podávaním žiadostí (článok 105b ZPP).

Žiadosti ešte nie je možné podať elektronicky.

Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc

Orgány alebo organizácie, ktoré sú príslušné poskytovať praktickú pomoc v súlade s článkom 11 sú tieto:

Bezplatnú praktickú pomoc pri vyplňovaní formulárov a všeobecné informácie o postupe poskytujú justiční pracovníci príslušného súdu. Praktickú pomoc spotrebiteľom poskytuje aj Európske spotrebiteľské centrum, Kotnikova 5, 1000 Ľubľana, e-mail: epc.mgrt@gov.si, tel. (01) 400 37 29, webové sídlo: https://www.epc.si/.

Spotrebitelia môžu takisto požiadať a získať bezplatnú právnu pomoc za predpokladu, že spĺňajú podmienky stanovené v zákone o bezplatnej právnej pomoci (UL RS č. 96/04 – oficiálne konsolidované znenie, 23/05, 15/14 – rozhodnutie ústavného súdu a 19/15, ďalej len „ZBPP“). Bezplatnú právnu pomoc je možné priznať na právne poradenstvo, právne zastupovanie a iné právne služby upravené v ZBPP a ako oslobodenie od platenia trov konania.

Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania

Spôsoby elektronických služieb a komunikácie, ktoré sú technicky dostupné a prípustné v súlade s článkom 13 ods. 1, 2 a 3 a spôsoby vyjadrenia predchádzajúceho súhlasu k elektronickému doručovaniu písomností podľa článku 13 ods. 1 a 2 sú tieto:

Písomnosti uvedené v článku 5 ods. 2 a 6 a rozsudky vydané podľa článku 7 sa doručujú v súlade so ZPP.

V článkoch 132 až 150 ZPP sa upravuje doručovanie písomností a nahliadnutie do spisu.

V článku 132 ZPP sa stanovujú rôzne spôsoby doručovania písomností – poštou, zabezpečeným e-mailom, súdnym exekútorom, na súde alebo iným zákonom stanoveným spôsobom (doručenie právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá profesionálne doručuje písomnosti).

V občianskom súdnom konaní zatiaľ nie je možné doručovať písomnosti elektronicky; súdne dokumenty v týchto konaniach sa preto musia doručovať vo fyzickej podobe, spravidla poštou.

Čas a miesto doručovania písomností: počas dňa od 6.00 do 22.00 hod. alebo 24 hodín denne prostredníctvom e-mailu (článok 139 ods. 1 ZPP)

Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami

Osoby alebo prípadne druhy povolaní, ktoré majú zákonnú povinnosti prijať doručovanie písomností alebo inú písomnú komunikáciu elektronickými prostriedkami v súlade s článkom 13 ods. 1 a 2 sú tieto:

V občianskom súdnom konaní zatiaľ nie je možné doručovať písomnosti elektronicky; súdne písomnosti v týchto konaniach sa preto musia doručovať vo fyzickej podobe, spravidla poštou.

Ak je elektronické doručovanie súdnych písomností technicky uskutočniteľné, súdy doručia súdne písomnosti vnútroštátnym orgánom, advokátom, notárom, súdnym exekútorom, znalcom, odhadcom, tlmočníkom, správcom konkurznej podstaty alebo iným osobám alebo orgánom, ktorých povaha práce predstavuje väčšiu spoľahlivosť, vždy elektronicky (do zabezpečenej e-mailovej schránky).

Zoznam osôb a orgánov, ktorých povaha práce predstavuje väčšiu spoľahlivosť, vypracuje a uverejní Najvyšší súd Slovinskej republiky na svojom webovom sídle (portál e-Sodstvo). Osoby a orgány uvedené v zozname musia otvoriť zabezpečenú e-mailovú schránku, ktorej adresu musia zaslať Najvyššiemu súdu Slovinska; tieto osoby a orgány musia oznámiť najvyššiemu súdu aj zmenu tejto adresy. Adresa uverejnená v zozname sa považuje za oficiálnu adresu zabezpečenej e-mailovej schránky.

Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby

Súdne poplatky za európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, t. j. spôsob ich výpočtu a prijateľné spôsoby platby v súlade s článkom 15a, sú tieto:

Výška súdnych poplatkov je stanovená v zákone o súdnych poplatkoch (UL RS č. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 – rozhodnutie ústavného súdu, 19/15 – rozhodnutie ústavného súdu, 30/16, 10/17 – ZPP-E, 11/18 – ZIZ-L a 35/18 – rozhodnutie ústavného súdu, ďalej len „ZST-1“). Súdne poplatky za európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu sú rovnaké ako tie, ktoré sa účtujú za vnútroštátne zjednodušené súdne konania.

Za európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa platí jednorazový poplatok, ktorého výška závisí od hodnoty predmetu konania:

Ak je hodnota predmetu konania .... EUR alebo menej

súdny poplatok je .................. EUR

300

54

600

78

900

102

1 200

126

1 500

150

2 000

165

2 500

180

3 000

195

3 500

210

4 000

225

4 500

240

5 000

255

Navrhovateľ musí zaplatiť uvedený súdny poplatok na začiatku európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Poplatok je možné uhradiť vopred, t. j. pri podaní žiadosti na súde; alebo žiadosť možno podať na súde pred uhradením poplatku, pričom žiadateľ musí počkať, kým mu súd zašle platobný príkaz, v ktorom je uvedená nielen výška poplatku, ale aj ďalšie informácie, ktoré sú potrebné na vykonanie platby (napr. lehota na úhradu).

Súdne poplatky sa môžu uhradiť na diaľku, čím sa umožní stranám zaplatiť poplatky v inom členskom štáte, ako je štát, v ktorom sa nachádza súd, prostredníctvom aspoň jedného z týchto spôsobov platby:

a) bankovým prevodom;

b) platba kreditnou alebo debetnou kartou alebo

c) inkasom z bankového účte žiadateľa.

V zmysle článku 6 ZST-1 sa môžu súdne poplatky v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu zaplatiť v hotovosti, elektronicky alebo inými platnými platobnými spôsobmi.

V praxi sa v súčasnosti používajú na zaplatenie súdnych poplatkov iba bankové prevody, aj keď v pokladni súdu je možné uskutočniť platby kartou.

Všetky banky majú online platobnú službu na poskytovanie elektronických platieb. V prípade elektronických platieb prostredníctvom elektronického bankovníctva sa musia súdne poplatky uhradiť na účty súdov zriadených osobitne na úhradu súdnych poplatkov, ktoré sú uverejnené na webových sídlach jednotlivých súdov. Odkazy na príslušné webové sídla, ktoré poskytujú údaje o účte a ďalšie informácie potrebné na zaplatenie súdnych poplatkov, sú vedené v kontaktných údajoch každého jednotlivého súdu podľa písmena a).

Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať

Opravné prostriedky dostupné v súlade s článkom 17, lehoty na podanie opravných prostriedkov a súd, na ktorý sa takéto opravné prostriedky musia podať, sú tieto:

Opravné prostriedky sa musia podať do ôsmich dní odo dňa doručenia rozsudku (článok 458 ZPP). Opravné prostriedky sa musia podať na súd, ktorý vydal rozsudok v prvostupňovom konaní (miestny súd) (článok 342 ZPP).

Opravné prostriedky v obchodných veciach sa musia podať do ôsmich dní odo dňa doručenia rozsudku (článok 458 ZPP v spojení s článkom 480 a článkom 496 ZPP). Opravné prostriedky sa musia podať na súd, ktorý vydal rozsudok v prvostupňovom konaní (okresný súd) (článok 342 ZPP).

O opravných prostriedkoch rozhodujú vyššie súdy (višja sodišča) (článok 35 a článok 333 ZPP).

Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania

Postupy pre podávanie žiadostí o preskúmanie súdneho konania stanovené v článku 18 a súdy príslušné na takéto preskúmanie sú tieto:

Súdny prostriedok nápravy pre účastníka konania je podanie návrhu na obnovenie predchádzajúceho stavu (článok 116 ZPP). Ak súd povolí obnovenie predchádzajúceho stavu, vráti súdne konanie do stavu pred zmeškaním a všetky rozsudky vydané súdom na základe zmeškania sa zrušia.

Súdnym prostriedkom nápravy účastníka konania po uplynutí šiestich mesiacov od zmeškania je podanie návrhu na obnovu konania v súlade s článkom 394 ods. 3 ZPP a ukončenie konania konečným rozhodnutím, ktoré bolo opätovne otvorené.

Súd, ktorý vydal rozsudok, má právomoc rozhodovať o obidvoch opravných prostriedkoch.

Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky

V súlade s článkom 21a ods. 1 sú prijateľné tieto jazyky:

Úradnými jazykmi sú slovinčina a dva jazyky národnostných menšín, ktoré oficiálne používajú súdy v oblastiach, kde tieto národnostné menšiny žijú (článok 6 ods. 104 ZPP). Jazyky národnostných menšín sú taliančina a maďarčina.

Na národnostne zmiešané obce sa vzťahuje zákon o založení obcí a hraniciach územia obcí (UL RS č. 108/06 – oficiálne konsolidované znenie a 9/11; ďalej len „ZUODNO“). „Národnostne zmiešané obce sú podľa článku 5 ZUODNO tie, ktoré sú takto označené v súčasných štatútoch obcí Lendava, Hodoš-Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola a Piran“.

Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon

Orgány príslušné na výkon a uplatnenie článku 23 sú tieto:

Právomoc rozhodovať o výkone prináleží miestnym súdom [článok 5 zákona o vymáhaní a zabezpečení občianskoprávnych pohľadávok (UL RS č. 3/07 – oficiálne konsolidované znenie, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – rozhodnutie ústavného súdu, 45/14 – rozhodnutie ústavného súdu, 53/14, 58/14 – rozhodnutie ústavného súdu, 54/15, 76/15 – rozhodnutie ústavného súdu, 11/18 a 53/19 – rozhodnutie ústavného súdu)]. Právomoc týchto súdov sa vzťahuje aj na uplatňovanie článku 23.

Posledná aktualizácia: 21/02/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.