Veci s nízkou hodnotou sporu

Švédsko

Autor obsahu
Švédsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Švédsko

Európske cezhraničné konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu


*povinný údaj

Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy

Príslušným súdom na preskúmanie návrhu na začatie európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu je okresný súd (tingsrätt).

Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku švédčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

Návrhy na začatie európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sa musia podať príslušnému okresnému súdu priamo alebo poštou.

Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc

Okresný súd, alebo ak bol podaný opravný prostriedok proti rozsudku v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu, odvolací súd (hovrätt) alebo Najvyšší súd (Högsta domstolen). Informácie sú k dispozícii aj na webovom sídle švédskych súdov http://www.domstol.se/.

Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku švédčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

Orgán môže doručovať dokumenty elektronicky (napr. e-mailom alebo faxom). Pri výbere spôsobu doručenia je najprv potrebné prihliadať na to, aby bolo doručenie primerané obsahu a rozsahu dokumentu a aby spôsobilo čo najnižšie náklady a nepríjemnosti. Dokumenty sa nemôžu doručovať spôsobom, ktorý je vzhľadom na okolnosti daného prípadu neprimeraný.

Iné písomnosti sa môžu zaslať poštou alebo elektronicky (napr. e-mailom alebo faxom).

Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami

Neexistuje povinnosť prijať elektronicky doručované dokumenty.

Článok 25 ods. 1 písm. f) Súdne poplatky a spôsoby platby

Poplatok za návrh je 900 SEK. Poplatok je možné zaplatiť kartou (Mastercard/Visa) alebo bankovým prevodom prostredníctvom webového sídla švédskych súdov http://www.betala.domstol.se/.

Článok 25 ods. 1 písm. g) Opravné prostriedky a súdy, na ktoré ich možno podať

Odvolanie proti rozsudku okresného súdu je možné podať na odvolacom súde. Odvolania musia byť doručené okresnému súdu v lehote troch týždňov odo dňa prijatia rozsudku účastníkmi konania. Odvolania musia byť adresované príslušnému odvolaciemu súdu.

Ak jedna strana podala odvolanie proti rozsudku okresného súdu, druhá strana môže okrem uvedeného podať odvolanie proti rozsudku v lehote jedného týždňa odo dňa uplynutia lehoty na podanie odvolania prvou stranou. Takéto odvolanie zanikne v prípade späťvzatia prvého odvolania alebo jeho zaniknutia z nejakého iného dôvodu.

Odvolanie proti rozsudku odvolacieho súdu je možné podať na Najvyššom súde. Odvolania musia byť doručené odvolaciemu súdu do štyroch týždňov odo dňa doručenia rozsudku.

Článok 25 ods. 1 písm. h) Preskúmanie súdneho konania a súdy príslušné na výkon takéhoto preskúmania

Návrhy na preskúmanie sa musia predložiť príslušnému odvolaciemu súdu.

Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky

Osvedčenie o rozsudku vydaného v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa musí vydať vo švédčine alebo v angličtine alebo sa musí preložiť do švédčiny alebo angličtiny, aby mohlo byť prijaté.

Článok 25 ods. 1 písm. j) Orgány príslušné na výkon

Švédsky exekučný orgán (Kronofogdemyndigheten) je príslušný na výkon rozhodnutí vo Švédsku a tiež prijíma rozhodnutia podľa článku 23.

Posledná aktualizácia: 16/01/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.