Spori majhne vrednosti

Belgija

Vsebino zagotavlja
Belgija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Belgija

Evropski čezmejni postopki – Spori majhne vrednosti


*obvezen vnos

Člen 25(1)(a) Pristojna sodišča

V skladu z belgijskim sodnim zakonikom (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek) so za odločanje v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti stvarno pristojni mirovni sodnik (juge de paix/vrederechter), sodišče prve stopnje (tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg) in gospodarsko sodišče (tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg).

Člen 25(1)(b) Načini sporočanja

V Belgiji se lahko vsaka vložitev ali sporočanje, ki je sprejemljivo za namene postopka in je sodiščem na voljo v skladu s členom 4(1) Uredbe, opravi z vložitvijo standardnega obrazca zahtevka A iz Priloge I in priloženih dokazil neposredno v sodnem tajništvu krajevno pristojnega sodišča prve stopnje ALI s pošiljanjem navedenega obrazca in priloženih dokazil krajevno pristojnemu sodišču prve stopnje s priporočeno pošto.

Elektronsko pošiljanje standardnega obrazca A naj bi bilo omogočeno v bližnji prihodnosti.

Člen 25(1)(c) Organi ali organizacije, ki zagotavljajo praktično pomoč

Sodno tajništvo pristojnega sodišča lahko zagotovi praktično pomoč pri izpolnjevanju obrazcev in splošne informacije.

Člen 25(1)(d) Načini elektronskega vročanja in sporočanja ter načini za izražanje privolitve vanje

V Belgiji se sodna pisanja in odločbe vročajo po sodnem izvršitelju. Elektronsko vročanje naj bi bilo omogočeno v bližnji prihodnosti.

Obveščanje se opravi po pošti ali, v primerih, ki jih določa zakon, po telefaksu. Elektronsko obveščanje naj bi bilo omogočeno v bližnji prihodnosti.

Za podrobne informacije o vročanju sodnih pisanj in odločb ter obveščanju o njih glej posebno stran na portalu e-pravosodje.

Člen 25(1)(e) Osebe ali poklici, ki morajo sprejeti vročitev listin ali drugega pisnega sporočanja v elektronski obliki

/

Člen 25(1)(f) Sodne takse in načini plačila

To je urejeno s členi od 1017 do 1022 sodnega zakonika, s členom 953 sodnega zakonika, kar zadeva plačilo stroškov prič, ter z zakonikom o taksah za registracijo, taksah za hipoteke in sodnih taksah, natančneje s členom 142 in naslednjimi ter členom 268 in naslednjimi, kar zadeva takse za registracijo.

V členu 1018 sodnega zakonika je podrobno določeno, kaj sestavlja stroške:

1. različne sodne takse in takse za registracijo. Sodne takse vključujejo takse za vpis zadev v vpisnik, takse za sestavo sodnih pisanj in stroške prepisa sodnih pisanj (glej člen 268 in naslednje zakonika o taksah za registracijo, taksah za hipoteke in sodnih taksah).

Takse za registracijo se plačajo za odločbe, ki vključujejo znesek glavnice, višji od 12 500 EUR (sodni stroški niso vključeni), in znašajo 3 % tega zneska. V sporih majhne vrednosti se torej ne plačajo;

2. stroški ter honorarji in plačila za sodna pisanja;

3. stroški prepisa sodbe;

4. stroški vseh pripravljalnih ukrepov, med drugim stroški prič in izvedencev. S kraljevim odlokom z dne 27. julija 1972 so bili ti stroški določeni na 200 BEF na pričo, kar danes znaša približno 5 EUR. Temu znesku se prišteje nadomestilo za potne stroške.

V okviru sodnega izvedenskega mnenja izvedenec prosto določi svoj stroškovnik in honorarje, pri čemer mora biti metoda izračuna jasno navedena, sodnik pa lahko znesek po potrebi (npr. če so bili stroški neupravičeni) zniža ob končni določitvi vseh sodnih stroškov;

5. potni stroški in dnevnice sodnikov, sodnih tajnikov in strank, kadar je njihovo pot odredil sodnik, in stroški sodnih pisanj, sestavljenih izključno za namene postopka;

6. nadomestilo za odvetniške stroške (člen 1022 sodnega zakonika), ki ga plača stranka, ki ni uspela, in je pavšalni prispevek k stroškom in odvetniškim honorarjem stranke, ki je uspela. Zneski so vezani na indeks cen življenjskih potrebščin in vsaka sprememba za 10 točk navzgor ali navzdol povzroči 10-odstotno zvišanje oziroma znižanje zneskov.

Vrednost zahtevka

Osnovni
znesek*

Najnižji
znesek*

Najvišji
znesek*

Do 250,00 EUR

180,00 EUR

90,00 EUR

360,00 EUR

Od 250,01 EUR do 750,00 EUR

240,00 EUR

150,00 EUR

600,00 EUR

Od 750,01 EUR do 2 500,00 EUR

480,00 EUR

240,00 EUR

1 200,00 EUR

*Novi zneski od 1. junija 2016.

Delovno sodišče (posebna ureditev)

Vrednost zahtevka

Osnovni
znesek*

Najnižji
znesek*

Najvišji
znesek*

Do 250,00 EUR

43,75 EUR

31,75 EUR

55,75 EUR

Do 620,00 EUR

87,43 EUR

59,43 EUR

105,43 EUR

Do 2 500,00 EUR

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

7. honorarji, nagrade in stroški mediatorja, postavljenega v skladu s členom 1734 sodnega zakonika.

Glede na navedeno se znesek za plačilo razlikuje od primera do primera, odvisno od tega, ali ste v postopku uspeli ali ne, ali so bili postavljeni izvedenci ali poklicane priče, ali so morali sodniki odpotovati v tujino, ali je moral posredovati mediator itd.

Sodne takse je treba plačati vnaprej, sicer se zadeva ne vpiše v vpisnik. Preden izvedenec opravi svoje delo, vedno zahteva plačilo predujma. Če zahtevate zaslišanje priče, morate pred tem v sodnem tajništvu izvesti polog. Če tega ne storite, se šteje, da ste zahtevo za zaslišanje priče umaknili.

Plačilo se lahko izvede z bančnim nakazilom ali plačilnim nalogom, elektronskim nakazilom, gotovino ali čekom po odredbi sodnega tajništva (ta način je pridržan odvetnikom in sodnim izvršiteljem).

Člen 25(1)(g) Postopek v zvezi s pravnimi sredstvi in sodišča, pri katerih se lahko vložijo pravna sredstva

V belgijskem civilnem procesnem pravu so dopustna pravna sredstva v skladu s členom 17 Uredbe. Tako pravno sredstvo je treba vložiti pri sodišču prve stopnje, gospodarskem sodišču ali pritožbenem sodišču, ki je stvarno pristojno v skladu z belgijskim sodnim zakonikom. Za konkretno določitev, katero pritožbeno sodišče je krajevno pristojno, je treba uporabiti evropski pravosodni atlas v civilnih zadevah.

V skladu s členom 1051 belgijskega sodnega zakonika je rok za vložitev pritožbe, ob upoštevanju rokov iz zavezujočih določb nadnacionalnega in mednarodnega prava, en mesec po vročitvi sodbe ali obvestilu o njej v skladu z drugim in tretjim odstavkom člena 792 navedenega zakonika. Po analogiji s to določbo je rok za vložitev pravnega sredstva v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti načeloma en mesec po vročitvi odločbe pristojnega sodišča ali obvestilu o njej v skladu s členom 13 uredbe o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti.

Člen 25(1)(h) Postopek v zvezi s preskusom sodbe in sodišča, ki so pristojna za takšen preskus

Odvisno od okoliščin primera je v belgijskem pravu na voljo več sredstev, na podlagi katerih se lahko doseže ponovna preučitev odločbe:

– prvič, člen 1051 sodnega zakonika določa, da se lahko zoper sodbo vloži pritožba v enem mesecu od vročitve sodbe, v nekaterih primerih pa v enem mesecu od obvestila o sodbi, izdanega v skladu z drugim in tretjim odstavkom člena 792 zakonika. To velja ne glede na to, ali sta obe stranki sodelovali v postopku;

– drugič, člen 1048 sodnega zakonika določa, da se lahko zoper sodbo, izdano v odsotnosti ene izmed strank, vloži ugovor v enem mesecu od vročitve sodbe, v nekaterih primerih pa v enem mesecu od obvestila o sodbi, izdanega v skladu z drugim in tretjim odstavkom člena 792 zakonika.

Navedeni roki za vložitev pritožbe ali ugovora ne vplivajo na:

– roke iz zavezujočih določb nadnacionalnega in mednarodnega prava;

– določbo člena 50 sodnega zakonika, ki omogoča, da se prekluzivni rok pod nekaterimi pogoji, določenimi z zakonom, podaljša;

– možnost uporabe splošnega pravnega načela, ki ga je večkrat potrdilo belgijsko kasacijsko sodišče in v skladu s katerim se rok za izvedbo dejanja podaljša v korist stranke, ki dejanja zaradi višje sile ni mogla opraviti pred iztekom roka.

Člen 25(1)(i) Sprejemljivi jeziki

Za namene člena 21a(1) Belgija v skladu z belgijsko nacionalno zakonodajo ne sprejema nobenega drugega jezika razen uradnega jezika ali enega od uradnih jezikov kraja izvršbe.

Člen 25(1)(j) Organi, pristojni za izvršbo

V Belgiji so pristojni organi za izvršitev sodne odločbe, ki jo je izdalo sodišče v okviru evropskega postopka v sporih majhne vrednosti, sodni izvršitelji.

Pristojni organ za namene uporabe člena 23 uredbe o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti je praviloma sodišče za izvršbe v kraju izvršbe. V skladu s členom 1395 belgijskega sodnega zakonika je sodišče za izvršbe pristojno za vse zahteve za izvršbe v zavarovanje in za izvršbe. Krajevno pristojnost določa člen 633 sodnega zakonika.

Poleg tega belgijski sodni zakonik določa pristojnost sodišča prve stopnje, ki je krajevno pristojno. Točka 5 člena 569 belgijskega sodnega zakonika določa, da je sodišče prve stopnje, katerega član je sodnik za izvršbe, pristojno za obravnavanje sporov v zvezi z izvršbo sodb in odločb. To sodišče, vključno s sodnikom za izvršbe, ima poleg tega neomejeno pogojno pristojnost na podlagi člena 568 belgijskega sodnega zakonika.

Zadnja posodobitev: 16/06/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.